Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
33 558 386€ 29 525 120€ 27 520 170€ 20 138 984€ 18 040 796€ 16 093 651€ 14 278 281€ 13 786 525€ 13 090 112€ 12 881 557€ 13 061 010€ 12 629 990€ 12 771 528€ 11 826 996€ 11 694 098€ 11 021 571€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
21 930 347€ 20 011 027€ 20 062 026€ 14 081 926€ 12 754 991€ 11 053 925€ 9 805 213€ 9 592 248€ 9 311 350€ 9 146 919€ 9 442 816€ 9 437 675€ 9 772 455€ 9 397 549€ 9 093 591€ 9 150 408€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
367 866€ 452 586€ 537 966€ 458 822€ 8 796€ 12 864€ 1 847€ 3 731€ 5 615€ 0€ 874€ 2 050€ 4 261€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
367 866€ 452 586€ 537 966€ 458 822€ 8 796€ 12 864€ 1 847€ 3 731€ 5 615€ 0€ 874€ 2 050€ 4 261€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
21 562 481€ 19 558 442€ 19 524 061€ 13 623 105€ 12 746 195€ 11 041 061€ 9 805 213€ 9 592 248€ 9 311 350€ 9 145 072€ 9 439 085€ 9 432 060€ 9 772 455€ 9 396 676€ 9 091 541€ 9 146 147€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
508 213€ 500 761€ 508 076€ 570 518€ 570 518€ 570 518€ 544 993€ 544 993€ 544 993€ 544 993€ 544 993€ 544 993€ 606 711€ 606 720€ 606 720€ 606 720€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
16 774 534€ 14 800 799€ 10 586 520€ 8 319 941€ 8 401 985€ 7 840 945€ 7 784 532€ 7 693 832€ 7 554 870€ 7 458 662€ 7 683 202€ 7 815 106€ 8 365 376€ 4 607 818€ 4 595 546€ 4 632 606€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
4 119 342€ 3 589 856€ 4 079 029€ 3 317 368€ 2 539 508€ 1 689 523€ 1 432 307€ 1 352 708€ 1 204 051€ 1 118 342€ 1 156 872€ 1 052 871€ 797 034€ 1 036 932€ 732 472€ 752 159€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
69 613€ 85 652€ 161 202€ 214 747€ 156 825€ 29 854€ 715€ 1 495€ 2 275€ 3 055€ 0€ 3 334€ 8 062€ 12 790€ 17 518€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
90 780€ 581 373€ 4 189 233€ 1 200 530€ 1 077 358€ 910 221€ 43 381€ 5 940€ 20 800€ 50 962€ 19 090€ 0€ 3 137 143€ 3 144 013€ 3 137 143€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
11 622 819€ 9 501 342€ 7 454 544€ 6 043 881€ 5 285 806€ 5 039 726€ 4 473 068€ 4 194 277€ 3 778 693€ 3 734 638€ 3 618 133€ 3 192 315€ 2 998 856€ 2 429 071€ 2 600 096€ 1 870 423€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 107 878€ 1 346 869€ 1 568 146€ 1 298 816€ 798 126€ 417 560€ 399 396€ 388 946€ 336 160€ 315 802€ 263 823€ 216 388€ 279 634€ 150 666€ 165 220€ 158 029€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
858 883€ 1 157 557€ 1 395 176€ 1 139 413€ 639 966€ 248 717€ 251 528€ 240 009€ 201 003€ 168 785€ 137 008€ 123 973€ 145 225€ 150 666€ 165 220€ 158 029€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
248 996€ 189 313€ 172 970€ 159 402€ 158 160€ 168 843€ 147 867€ 148 937€ 135 157€ 147 017€ 126 815€ 92 415€ 134 409€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
7 043 324€ 5 430 864€ 4 537 140€ 4 081 989€ 3 882 579€ 4 347 485€ 3 763 356€ 3 261 164€ 2 953 018€ 2 944 850€ 3 119 571€ 2 933 763€ 2 683 663€ 2 247 428€ 2 089 687€ 1 464 116€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
7 018 373€ 5 421 781€ 4 514 938€ 4 049 820€ 3 857 206€ 3 771 735€ 3 191 474€ 2 689 757€ 2 382 703€ 2 224 775€ 2 465 269€ 2 248 828€ 2 045 840€ 1 659 726€ 1 519 728€ 1 459 866€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
815€ 4 774€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
2 344€ 557€ 702€ 501€ 653€ 800€ 620€ 375€ 266€ 2 673€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
589€ 435€ 289€ 275€ 2 634€ 3 209€ 3 969€ 3 622€ 2 779€ 2 639€ 2 086€ 3 132€ 2 084€ 2 084€ 2 084€ 2 084€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
7 197€ 19 878€ 29 239€ 18 675€ 6 331€ 9 184€ 17 952€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
17 085€ 14 497€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
22 018€ 1 451€ 1 478€ 1 953€ 2 747€ 567 114€ 567 114€ 567 164€ 567 162€ 717 170€ 649 543€ 658 386€ 612 058€ 567 666€ 567 875€ 2 166€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
3 471 616€ 2 723 609€ 1 349 258€ 663 076€ 605 101€ 274 681€ 310 316€ 544 167€ 489 514€ 473 987€ 234 739€ 42 165€ 35 559€ 30 976€ 345 189€ 248 278€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
11 797€ 9 611€ 10 297€ 9 648€ 9 454€ 9 933€ 14 589€ 7 912€ 5 504€ 10 537€ 7 960€ 11 918€ 10 747€ 4 165€ 4 276€ 8 962€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
3 459 818€ 2 713 998€ 1 338 961€ 653 428€ 595 647€ 264 747€ 295 727€ 536 255€ 484 010€ 463 450€ 226 780€ 30 246€ 24 811€ 26 811€ 340 912€ 239 316€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
5 220€ 12 750€ 3 600€ 13 177€ 70€ 61€ 0€ 218€ 376€ 411€ 741€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
70€ 61€ 0€ 218€ 376€ 411€ 468€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
5 220€ 12 750€ 3 600€ 13 177€ 0€ 0€ 0€ 0€ 273€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
33 558 386€ 29 525 120€ 27 520 170€ 20 138 984€ 18 040 796€ 16 093 651€ 14 278 281€ 13 786 525€ 13 090 112€ 12 881 557€ 13 061 010€ 12 629 990€ 12 771 528€ 11 826 996€ 11 694 098€ 11 021 571€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-6 414 083€ -13 883 819€ -8 098 740€ -5 521 303€ -10 284 450€ -20 245 614€ -21 028 217€ -18 520 005€ -16 073 794€ -13 412 019€ -11 880 588€ -10 003 334€ -7 810 880€ -8 886 635€ -6 840 236€ -5 561 416€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-6 414 083€ -13 883 819€ -8 098 740€ -5 521 303€ -10 284 450€ -20 245 614€ -21 028 217€ -18 520 005€ -16 073 794€ -13 412 019€ -11 880 588€ -10 003 334€ -7 810 880€ -8 886 635€ -6 840 236€ -5 561 416€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-13 883 819€ -8 098 740€ -5 521 303€ -10 280 044€ -20 349 758€ -21 028 217€ -18 434 847€ -15 961 627€ -13 401 471€ -11 880 588€ -10 009 133€ -7 810 316€ -8 886 635€ -6 829 078€ -5 583 492€ -3 722 799€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
7 469 736€ -5 785 079€ -2 577 437€ 4 758 741€ 10 065 308€ 782 603€ -2 593 370€ -2 558 378€ -2 672 323€ -1 531 431€ -1 871 455€ -2 193 018€ 1 075 755€ -2 057 556€ -1 256 744€ -1 838 617€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
39 241 301€ 42 638 955€ 35 083 878€ 25 229 843€ 28 171 548€ 36 163 653€ 35 082 969€ 32 079 692€ 28 904 438€ 26 205 093€ 24 868 499€ 22 576 176€ 20 510 616€ 20 632 212€ 18 444 309€ 16 456 561€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
268 570€ 338 841€ 286 791€ 272 397€ 827 942€ 109 990€ 127 368€ 130 678€ 124 059€ 117 695€ 470 174€ 506 957€ 329 471€ 421 236€ 305 754€ 320 950€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
423 920€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
168 570€ 143 841€ 180 291€ 144 250€ 123 692€ 109 990€ 127 368€ 130 678€ 124 059€ 117 695€ 84 302€ 91 404€ 38 943€ 29 487€ 0€ 320 950€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
100 000€ 195 000€ 106 500€ 128 148€ 280 330€ 385 872€ 415 553€ 290 527€ 391 749€ 305 754€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
20 742 188€ 19 204 472€ 19 298 466€ 13 419 472€ 12 155 111€ 10 356 560€ 8 925 722€ 8 663 969€ 8 319 400€ 8 505 914€ 8 878 429€ 9 261 834€ 9 648 210€ 9 249 124€ 8 916 576€ 8 961 714€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
20 742 188€ 19 204 472€ 19 279 327€ 13 352 708€ 12 155 111€ 10 356 560€ 8 925 722€ 8 663 969€ 8 319 400€ 8 355 914€ 8 728 429€ 9 261 834€ 9 648 210€ 9 249 124€ 8 916 576€ 8 961 714€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
19 139€ 66 764€ 150 000€ 150 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
21 435€ 14 493€ 23 667€ 16 597€ 13 127€ 9 033€ 11 274€ 10 750€ 9 850€ 9 344€ 7 454€ 6 804€ 2 692€ 4 042 417€ 4 053 921€ 3 320€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 4 038 665€ 4 049 609€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
21 435€ 14 493€ 23 667€ 16 597€ 13 127€ 9 033€ 11 274€ 10 750€ 9 850€ 9 344€ 7 454€ 6 804€ 2 692€ 3 752€ 4 312€ 3 320€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
18 209 109€ 23 081 150€ 15 474 955€ 11 521 377€ 15 175 368€ 25 688 070€ 26 018 606€ 23 274 295€ 20 451 128€ 17 572 140€ 15 512 443€ 12 800 580€ 10 530 244€ 6 919 434€ 5 168 057€ 7 170 577€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
2 327 767€ 1 486 200€ 1 596 845€ 2 343 442€ 2 899 510€ 3 797 920€ 6 715 706€ 6 475 665€ 6 649 249€ 6 263 414€ 6 308 111€ 5 661 040€ 5 021 818€ 2 661 318€ 2 102 722€ 3 233 597€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
111 064€ 88 325€ 76 062€ 71 028€ 48 361€ 2 604€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
10 316€ 12 763€ 2 721€ 15 409€ 32 625€ 62 625€ 64 074€ 64 074€ 73 227€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
2 402€ 785€ 241€ 0€ 0€ 3 671€ 560€ 481€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
72 894€ 9 382 824€ 25 321€ 24 176€ 6 326 127€ 14 586 833€ 35 319€ 62 528€ 58 038€ 58 335€ 62 856€ 61 804€ 91 851€ 230 657€ 577 230€ 83 854€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 576 742€ 1 967 108€ 1 444 369€ 949 028€ 919 308€ 796 326€ 775 105€ 709 672€ 638 126€ 567 080€ 527 710€ 506 066€ 407 592€ 432 448€ 403 048€ 373 112€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
27€ 27€ 25€ 31€ 102€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
13 816 299€ 9 268 751€ 12 042 586€ 7 955 753€ 4 757 339€ 6 085 412€ 17 865 537€ 15 206 382€ 12 699 177€ 10 499 561€ 8 443 520€ 6 496 655€ 4 959 075€ 3 535 075€ 2 005 104€ 3 404 087€
166
15.
Daň z príjmov (341)
10 412€ 10 051€ 9 556€ 3 204€ 19 056€ 5 764€ 6 374€ 0€ 0€ 0€ 36 372€ 12 915€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
239 162€ 792 554€ 248 807€ 145 217€ 144 347€ 195 161€ 416 714€ 671 066€ 260 223€ 70 496€ 63 187€ 61 506€ 36 699€ 33 399€ 28 894€ 58 560€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
54 768€ 88 949€ 13 973€ 15 134€ 27 128€ 57 025€ 49 763€ 3 065€ 1 899€ 1 013€ 3 884€ 0€ 0€ 9 658€ 5 030€ 3 971€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
12 637€ 13€ 46 489€ 138 414€ 113 553€ 75 122€ 56 555€ 38 002€ 19 072€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
4 038€ 4 038€ 4 038€ 4 038€ 2 888€ 4 700€ 4 700€ 4 700€ 4 400€ 4 400€ 13 509€ 13 209€ 13 209€ 9 097€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
731 167€ 769 983€ 535 031€ 430 444€ 153 699€ 175 612€ 223 529€ 226 838€ 259 469€ 88 483€ 73 099€ 57 149€ 71 793€ 81 419€ 90 025€ 126 426€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 27€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
731 167€ 769 983€ 535 031€ 430 444€ 153 699€ 175 612€ 223 529€ 226 838€ 259 469€ 88 483€ 73 099€ 57 149€ 71 793€ 81 419€ 90 025€ 126 399€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€