Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská agentúra životného prostredia

2013 2012
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
218 512 € 210 136 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
218 512€ 210 136€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 005 597 € 1 164 075 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
422 045€ 311 852€
10
B.2
Služby
1 583 552€ 852 223€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-1 787 085 € -953 939 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
3 526 077 € 3 399 364 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 450 818€ 2 427 377€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
892 693€ 846 417€
16
C.4
Sociálne náklady
182 566€ 125 570€
17
D
Dane a poplatky
34 602€ 32 194€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
354 635€ 445 418€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
35 963€ 25 246€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
381 545€ 65 276€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
135 150€ 135 611€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
52 817€ 46 051€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-5 965 648 € -4 781 385 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
160€ 74€
39
N
Nákladové úroky
33€
40
XI.
Kurzové zisky
7 302€ 5 361€
41
O
Kurzové straty
9 034€ 7 522€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
793€ 876€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-2 365 € -2 993 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-5 968 013 € -4 784 378 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 269 € 552 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 269€ 552€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-5 970 282 € -4 784 930 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
5 973 219€ 4 784 985€
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
5 973 219 € 4 784 985 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
5 973 219 € 4 784 985 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 206 € 607 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 937 € 55 €