Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 365 613€ 794 083€ 952 475€ 923 616€ 1 068 883€ 1 282 289€ 1 615 911€ 1 607 152€ 1 564 688€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
109 673€ 116 288€ 125 228€ 134 168€ 143 134€ 141 289€ 146 694€ 131 333€ 135 733€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
54 357€ 54 357€ 54 357€ 54 357€ 54 357€ 54 357€ 54 357€ 54 357€ 54 357€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
55 317€ 60 770€ 66 223€ 71 676€ 77 155€ 79 235€ 84 640€ 69 279€ 73 680€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
0€ 1 162€ 4 649€ 8 135€ 11 622€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€ 7 697€ 7 697€ 7 697€ 7 697€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
1 255 940€ 677 795€ 827 246€ 789 448€ 925 749€ 1 141 000€ 1 469 217€ 1 475 819€ 1 428 954€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
534 777€ 0€ 203 689€ 202 798€ 410 724€ 715 381€ 915 905€ 915 905€ 915 895€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
721 163€ 677 795€ 623 558€ 586 651€ 515 025€ 425 619€ 553 311€ 559 913€ 513 059€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 429 789€ 1 755 808€ 1 523 147€ 1 554 467€ 1 284 327€ 1 020 087€ 541 588€ 528 272€ 648 372€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
50€ 0€ 9€ 41€ 124€ 46€ 56€ 6€ 37€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
50€ 0€ 9€ 41€ 124€ 46€ 56€ 6€ 37€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 16 000€ 174 000€ 174 000€ 190 000€ 165 000€ 0€ 50 000€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 16 000€ 174 000€ 174 000€ 190 000€ 165 000€ 0€ 50 000€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
79 033€ 143 163€ 118 043€ 188 135€ 188 242€ 50 823€ 45 632€ 128 443€ 36 891€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
21 469€ 2 839€ 13 789€ 4 580€ 4 435€ 1 759€ 3 916€ 2 492€ 3 239€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 6 070€ 50€ 50€ 0€ 1 000€ 0€ 24 834€ 33 636€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
57 564€ 134 254€ 104 203€ 178 505€ 178 751€ 48 065€ 41 716€ 51 117€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 5 000€ 5 056€ 0€ 50 000€ 15€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 350 706€ 1 612 645€ 1 389 096€ 1 192 291€ 921 960€ 779 217€ 330 900€ 399 823€ 561 444€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
442€ 154€ 409€ 213€ 710€ 1 782€ 782€ 353€ 177€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
558 245€ 1 612 492€ 1 388 687€ 1 192 078€ 921 250€ 777 435€ 330 119€ 99 469€ 261 266€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
792 019€ 0€ 300 000€ 300 000€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 373€ 1 342€ 796€ 1 289€ 18 111€ 1 301€ 22 103€ 42 407€ 25 761€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 373€ 1 342€ 796€ 1 289€ 18 111€ 1 301€ 483€ 993€ 839€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 21 620€ 41 414€ 24 922€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
2 796 775€ 2 551 234€ 2 476 418€ 2 479 373€ 2 371 321€ 2 303 676€ 2 179 602€ 2 177 831€ 2 238 820€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
2 544 634€ 2 460 743€ 2 412 549€ 2 328 282€ 2 214 385€ 2 136 129€ 2 082 030€ 2 083 103€ 2 000 271€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
86 697€ 79 526€ 73 526€ 49 526€ 49 526€ 49 526€ 50 763€ 58 477€ 50 778€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
53 503€ 46 332€ 40 332€ 16 332€ 16 332€ 16 332€ 17 569€ 25 283€ 17 584€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
2 431 963€ 2 389 697€ 2 322 898€ 2 270 213€ 2 183 147€ 2 041 103€ 2 017 347€ 1 989 488€ 1 944 670€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
2 431 963€ 2 389 697€ 2 322 898€ 2 270 213€ 2 183 147€ 2 041 103€ 2 017 347€ 1 989 488€ 1 944 670€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
25 974€ -8 480€ 16 126€ 8 544€ -18 288€ 45 500€ 13 921€ 35 137€ 4 823€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
40 939€ 46 296€ 57 677€ 94 765€ 79 787€ 102 111€ 29 658€ 30 802€ 181 951€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
0€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
40 939€ 46 296€ 57 677€ 94 765€ 79 787€ 102 111€ 29 658€ 30 802€ 181 951€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
8 564€ 2 426€ 22 625€ 17 349€ 39 968€ 8 375€ 5 308€ 19 114€ 17 083€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
4 993€ 5 859€ 5 198€ 5 923€ 5 725€ 1 710€ 2 590€ 2 578€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
3 386€ 3 627€ 3 579€ 3 847€ 3 913€ 1 156€ 1 785€ 1 569€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
778€ 2 079€ 3 003€ 5 106€ 7 658€ 8 055€ 6 973€ 7 313€ 5 063€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
29 803€ 31 911€ 20 989€ 62 033€ 19 877€ 68 707€ 0€ 155 658€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
1 794€ 1 500€ 1 574€ 1 500€ 2 514€ 7 334€ 14 511€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
211 202€ 44 194€ 6 191€ 56 325€ 77 149€ 65 436€ 67 913€ 63 927€ 56 599€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 165€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
211 202€ 44 194€ 6 191€ 56 325€ 77 149€ 65 436€ 67 913€ 63 927€ 56 434€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
2 796 775€ 2 551 234€ 2 476 418€ 2 479 373€ 2 371 321€ 2 303 676€ 2 179 602€ 2 177 831€ 2 238 820€