Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum sociálnych služieb Kamence

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
308 771€ 332 995€ 308 308€ 301 924€ 294 846€ 309 706€ 304 333€ 348 738€ 328 457€ 331 850€ 270 232€ 292 144€ 223 775€
02
501
Spotreba materiálu
205 864€ 218 281€ 205 352€ 196 806€ 197 115€ 205 040€ 203 262€ 235 034€ 217 744€ 226 064€ 171 840€ 180 460€ 153 141€
03
502
Spotreba energie
102 907€ 114 714€ 102 956€ 105 117€ 97 731€ 104 666€ 101 071€ 113 704€ 110 713€ 105 787€ 98 392€ 111 684€ 70 634€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
49 452€ 60 069€ 61 671€ 75 673€ 74 419€ 56 808€ 61 465€ 55 613€ 60 214€ 36 460€ 59 003€ 84 373€ 79 692€
07
511
Opravy a udržiavanie
11 985€ 12 946€ 25 099€ 34 534€ 42 348€ 25 907€ 30 484€ 23 866€ 33 287€ 10 882€ 29 313€ 56 260€ 50 916€
08
512
Cestovné
358€ 1 107€ 978€ 1 812€ 1 186€ 649€ 877€ 736€ 683€ 330€ 1 003€ 596€ 3 254€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 23€
10
518
Ostatné služby
37 109€ 46 015€ 35 594€ 39 327€ 30 885€ 30 252€ 30 104€ 31 011€ 26 245€ 25 249€ 28 687€ 27 516€ 25 499€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 632 849€ 1 431 790€ 1 210 720€ 1 107 630€ 920 022€ 827 298€ 795 154€ 733 580€ 720 934€ 714 311€ 728 341€ 738 098€ 542 272€
12
521
Mzdové náklady
1 144 263€ 1 012 395€ 856 654€ 790 905€ 663 532€ 591 911€ 570 266€ 524 816€ 521 071€ 508 148€ 520 624€ 529 032€ 385 394€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
391 569€ 352 061€ 294 966€ 276 534€ 230 426€ 205 673€ 198 079€ 183 137€ 181 416€ 180 478€ 180 539€ 180 971€ 131 623€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
14 406€ 11 786€ 10 585€ 10 410€ 8 955€ 6 877€ 6 791€ 6 595€ 6 525€ 6 818€ 7 037€ 4 936€ 3 633€
15
527
Zákonné sociálne náklady
82 611€ 55 548€ 48 515€ 29 782€ 17 110€ 22 837€ 20 018€ 19 032€ 11 921€ 18 867€ 20 140€ 23 159€ 21 622€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
8 169€ 6 798€ 6 637€ 6 661€ 6 762€ 7 023€ 7 181€ 6 961€ 6 712€ 6 797€ 6 721€ 7 196€ 4 160€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 476€ 1 287€ 1 150€ 1 150€ 1 150€ 1 421€ 1 375€ 1 375€ 1 375€ 1 375€ 1 375€ 1 504€ 825€
20
538
Ostatné dane a poplatky
6 692€ 5 511€ 5 487€ 5 511€ 5 612€ 5 602€ 5 806€ 5 586€ 5 338€ 5 422€ 5 346€ 5 692€ 3 335€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
111€ 100€ 103€ 3€ 7€ 0€ 507€ 0€ 2 969€ 38€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
11€ 3€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 507€ 0€ 0€ 38€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
100€ 100€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 418€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 552€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
32 883€ 35 163€ 34 767€ 35 167€ 39 517€ 36 709€ 34 157€ 47 593€ 42 569€ 39 394€ 40 470€ 46 898€ 45 357€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32 883€ 35 163€ 34 767€ 35 167€ 39 517€ 36 709€ 34 157€ 32 496€ 26 384€ 25 086€ 24 605€ 21 484€ 12 368€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
15 097€ 16 184€ 14 308€ 15 865€ 25 414€ 32 988€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 32 988€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
15 097€ 16 184€ 14 308€ 15 865€ 16 528€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 8 886€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 985€ 1 724€ 1 373€ 1 291€ 1 378€ 1 095€ 1 406€ 1 500€ 1 417€ 1 440€ 1 335€ 1 766€ 1 588€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 985€ 1 724€ 1 373€ 1 291€ 1 378€ 1 095€ 1 406€ 1 500€ 1 417€ 1 440€ 1 045€ 1 766€ 1 588€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 290€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
585 521€ 582 173€ 497 867€ 483 574€ 484 540€ 472 217€ 479 586€ 504 662€ 482 781€ 452 681€ 338 874€ 270 325€ 217 637€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
585 521€ 569 558€ 485 560€ 480 868€ 483 215€ 470 062€ 477 027€ 501 432€ 475 068€ 426 504€ 314 397€ 253 714€ 201 792€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
12 614€ 12 307€ 2 706€ 1 325€ 2 155€ 2 559€ 3 230€ 7 713€ 26 177€ 24 477€ 16 610€ 15 845€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 619 630€ 2 450 713€ 2 121 454€ 2 012 020€ 1 821 587€ 1 710 857€ 1 683 281€ 1 698 653€ 1 643 085€ 1 583 441€ 1 444 975€ 1 443 768€ 1 114 519€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
586 235€ 572 132€ 490 526€ 467 584€ 468 571€ 466 009€ 471 731€ 499 916€ 472 340€ 451 606€ 336 269€ 262 211€ 215 010€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 39€ 207€ 63€
67
602
Tržby z predaja služieb
586 235€ 572 132€ 488 078€ 465 711€ 467 479€ 465 431€ 471 731€ 499 916€ 471 422€ 449 020€ 332 558€ 260 719€ 214 947€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
2 448€ 1 873€ 1 092€ 578€ 918€ 2 586€ 3 672€ 1 285€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 14€ 112€ 14€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 14€ 112€ 14€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
23 508€ 14 237€ 18 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
23 508€ 14 237€ 18 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 031€ 2 513€ 5 369€ 12 925€ 13 578€ 4 132€ 5 848€ 3 216€ 6 964€ 2 442€ 1 507€ 7 256€ 1 182€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 031€ 2 513€ 5 369€ 12 925€ 13 578€ 4 132€ 5 848€ 3 216€ 6 964€ 2 442€ 1 507€ 7 256€ 1 182€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
15 097€ 16 184€ 14 308€ 15 865€ 16 528€ 32 988€ 23 494€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
15 097€ 16 184€ 14 308€ 15 865€ 16 528€ 32 988€ 23 494€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 23 494€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
15 097€ 16 184€ 14 308€ 15 865€ 16 528€ 32 988€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 2€ 7€ 3€ 2€ 1€ 40€ 136€ 206€ 122€ 119€ 1 061€ 1 477€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
39€ 136€ 206€ 121€ 118€ 1 058€ 1 477€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 2€ 7€ 3€ 2€ 1€ 1€ 0€ 0€ 1€ 0€ 2€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 286€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 286€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 108 586€ 1 865 774€ 1 614 007€ 1 528 972€ 1 344 796€ 1 233 841€ 1 226 791€ 1 176 616€ 1 165 477€ 1 093 550€ 1 089 126€ 1 140 864€ 875 881€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 986 281€ 1 825 548€ 1 574 445€ 1 483 702€ 1 300 908€ 1 193 662€ 1 184 096€ 1 131 579€ 1 097 532€ 1 052 319€ 1 051 645€ 1 101 137€ 848 465€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
31 089€ 33 265€ 32 384€ 32 723€ 34 913€ 32 060€ 29 808€ 28 156€ 24 059€ 23 694€ 23 272€ 31 660€ 10 648€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
74 108€ 3 705€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 139€ 10 534€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
376€ 445€ 451€ 303€ 213€ 209€ 209€ 209€ 209€ 209€ 517€ 772€ 1 450€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
15 314€ 5 063€ 4 795€ 6 399€ 4 372€ 2 471€ 8 539€ 11 542€ 41 561€ 16 146€ 12 876€ 6 607€ 4 514€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 418€ 1 453€ 1 932€ 2 141€ 4 391€ 4 440€ 4 139€ 4 130€ 2 116€ 1 182€ 817€ 547€ 271€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 720 359€ 2 454 659€ 2 127 908€ 2 009 484€ 1 826 947€ 1 703 983€ 1 719 507€ 1 696 068€ 1 659 295€ 1 563 584€ 1 443 563€ 1 444 492€ 1 117 344€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
100 729€ 3 947€ 6 455€ -2 537€ 5 360€ -6 874€ 36 226€ -2 585€ 16 210€ -19 857€ -1 412€ 724€ 2 825€
136
591
Splatná daň z príjmov
7€ 25€ 39€ 23€ 22€ 201€ 279€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
100 729€ 3 947€ 6 455€ -2 537€ 5 360€ -6 874€ 36 219€ -2 610€ 16 171€ -19 879€ -1 435€ 523€ 2 546€