Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
18 126 296€ 17 260 900€ 13 928 046€ 11 701 138€ 10 740 249€ 10 103 245€ 8 845 405€ 8 815 033€ 8 765 329€ 9 439 737€ 8 765 976€ 9 882 231€ 10 413 940€ 11 275 271€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
13 201 839€ 13 084 147€ 10 154 943€ 8 327 989€ 7 757 086€ 7 004 335€ 5 817 694€ 5 790 609€ 5 896 611€ 6 648 904€ 6 823 328€ 7 601 481€ 8 312 935€ 9 176 425€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
2 344€ 9 313€ 17 242€ 25 171€ 32 809€ 5 035€ 18 727€ 34 135€ 47 027€ 54 288€ 41 157€ 1 520€ 1 520€ 1 520€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
2 344€ 9 313€ 17 242€ 25 171€ 10 309€ 5 035€ 18 727€ 34 135€ 39 179€ 54 288€ 1 520€ 1 520€ 1 520€ 1 520€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
22 500€ 7 848€ 0€ 39 637€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
13 199 496€ 13 074 834€ 10 137 702€ 8 302 818€ 7 724 277€ 6 999 300€ 5 798 968€ 5 756 473€ 5 849 584€ 6 594 616€ 6 782 171€ 7 599 961€ 8 311 416€ 9 174 905€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
135 551€ 135 551€ 135 551€ 135 551€ 135 551€ 135 551€ 135 551€ 135 551€ 135 551€ 135 551€ 135 551€ 135 551€ 135 551€ 135 551€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
8 706 780€ 6 101 486€ 6 171 276€ 6 048 254€ 5 905 999€ 4 305 091€ 4 426 689€ 4 559 256€ 5 011 495€ 5 538 653€ 6 065 982€ 6 593 823€ 7 121 742€ 7 650 270€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
3 769 409€ 3 450 678€ 1 423 286€ 1 436 583€ 1 480 970€ 1 270 812€ 813 265€ 696 281€ 629 717€ 745 183€ 485 379€ 654 291€ 962 551€ 1 227 762€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
214 970€ 313 031€ 67 961€ 98 245€ 60 086€ 16 170€ 46 484€ 47 000€ 71 106€ 4 856€ 9 106€ 21 000€ 26 340€ 58 640€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
372 786€ 3 074 088€ 2 339 627€ 584 185€ 141 673€ 1 271 676€ 376 979€ 318 385€ 1 716€ 170 373€ 86 154€ 195 296€ 65 232€ 102 683€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
4 923 992€ 4 175 974€ 3 771 988€ 3 372 616€ 2 982 629€ 3 077 587€ 2 781 428€ 2 535 541€ 2 223 296€ 2 145 833€ 1 942 648€ 2 280 750€ 2 101 005€ 2 098 846€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 386 489€ 1 228 863€ 917 199€ 739 673€ 588 354€ 494 885€ 423 768€ 353 307€ 322 757€ 248 973€ 269 958€ 268 010€ 300 715€ 313 037€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 386 489€ 1 228 863€ 917 199€ 739 673€ 588 354€ 494 885€ 423 768€ 353 307€ 322 757€ 248 973€ 269 958€ 268 010€ 300 715€ 313 037€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 32 018€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 32 018€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
2 678 876€ 2 496 603€ 2 502 581€ 2 205 812€ 1 971 112€ 2 014 177€ 1 970 941€ 1 639 930€ 1 609 907€ 1 558 147€ 1 256 848€ 1 381 850€ 1 230 754€ 1 122 744€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
24 031€ 29 852€ 23 381€ 35 764€ 45 127€ 45 231€ 32 849€ 18 409€ 20 948€ 13 531€ 15 731€ 23 740€ 22 479€ 35 402€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
957€ 766€ 199€ 90€ 90€ 90€ 90€ 90€ 775€ 1 198€ 1 232€ 1 238€ 2 649€ 2 162€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
2 653 589€ 2 456 844€ 2 461 116€ 2 168 650€ 1 918 464€ 1 954 785€ 1 933 990€ 1 619 677€ 1 587 627€ 1 539 956€ 1 239 885€ 1 356 872€ 1 205 626€ 1 085 181€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
298€ 9 140€ 17 885€ 1 308€ 7 432€ 14 070€ 3 169€ 1 753€ 557€ 3 462€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
842€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
858 627€ 450 508€ 352 208€ 427 130€ 423 163€ 568 525€ 386 718€ 542 304€ 290 632€ 338 714€ 415 841€ 598 872€ 569 535€ 663 064€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 022€ 1 958€ 2 450€ 2 347€ 1 251€ 803€ 1 575€ 1 655€ 344€ 1 447€ 161€ 1 193€ 1 392€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
742€ 943€ 773€ 1 162€ 1 287€ 1 174€ 1 069€ 3 960€ 834€ 763€ 945€ 3 683€ 656€ 968€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
855 862€ 447 608€ 348 985€ 423 622€ 420 625€ 566 548€ 384 074€ 536 689€ 289 454€ 336 504€ 414 735€ 593 996€ 567 488€ 662 096€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
465€ 780€ 1 115€ 534€ 534€ 21 324€ 246 283€ 488 883€ 645 422€ 645 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
465€ 780€ 1 115€ 534€ 534€ 21 324€ 246 283€ 488 883€ 645 422€ 645 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
18 126 296€ 17 260 900€ 13 928 046€ 11 701 138€ 10 740 249€ 10 103 245€ 8 845 405€ 8 815 033€ 8 765 329€ 9 439 737€ 8 765 976€ 9 882 231€ 10 413 940€ 11 275 271€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 761 994€ 2 816 873€ 2 193 207€ 1 946 995€ 1 504 771€ 1 613 478€ 1 533 868€ 1 135 659€ 1 001 195€ 870 016€ 903 059€ 1 405 494€ 1 410 676€ 1 387 869€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
1 689 879€ 1 247 655€ 1 356 362€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
1 689 879€ 1 247 655€ 1 356 362€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
2 761 994€ 2 816 873€ 503 327€ 699 341€ 148 409€ 1 613 478€ 1 533 868€ 1 135 659€ 1 001 195€ 870 016€ 903 059€ 1 405 494€ 1 410 676€ 1 387 869€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
2 816 873€ 2 193 207€ 257 116€ 257 116€ 257 116€ 1 533 868€ 1 137 231€ 1 001 195€ 870 016€ 903 059€ 1 405 494€ 1 410 676€ 1 387 869€ 1 538 249€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-54 879€ 623 666€ 246 211€ 442 224€ -108 707€ 79 611€ 396 637€ 134 464€ 131 179€ -33 043€ -502 435€ -5 182€ 22 807€ -150 380€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
11 574 188€ 11 100 458€ 10 439 765€ 9 650 854€ 9 117 881€ 8 375 260€ 7 176 103€ 7 572 168€ 7 664 018€ 8 472 719€ 7 770 107€ 8 374 955€ 8 894 381€ 9 763 119€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
246 391€ 247 831€ 204 067€ 109 768€ 201 352€ 157 884€ 208 124€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 40 344€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 157 884€ 167 780€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
246 391€ 247 831€ 204 067€ 109 768€ 201 352€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
9 028 058€ 9 443 119€ 8 691 098€ 8 059 776€ 7 406 952€ 6 634 066€ 5 418 906€ 5 300 003€ 5 539 724€ 6 196 622€ 6 595 737€ 7 257 502€ 7 910 349€ 8 701 425€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
8 946 169€ 9 443 119€ 8 691 098€ 8 059 776€ 7 406 952€ 6 634 066€ 5 418 906€ 5 300 003€ 5 539 724€ 6 196 622€ 6 595 737€ 7 257 502€ 7 910 349€ 8 701 425€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
81 889€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
8 357€ 5 887€ 3 868€ 3 597€ 10 459€ 6 375€ 619€ 1 082€ 1 889€ 1 721€ 1 781€ 4 315€ 12 018€ 8 620€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
8 357€ 5 887€ 3 868€ 3 597€ 10 459€ 6 375€ 619€ 1 082€ 1 889€ 1 721€ 1 781€ 4 315€ 12 018€ 8 620€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
2 537 773€ 1 651 452€ 1 744 799€ 1 587 481€ 1 700 471€ 1 734 818€ 1 756 578€ 2 024 693€ 1 874 573€ 2 070 308€ 1 062 821€ 911 785€ 814 130€ 844 950€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 015 498€ 578 784€ 671 132€ 737 260€ 912 286€ 874 346€ 1 120 681€ 1 418 867€ 1 307 729€ 1 452 582€ 532 375€ 385 509€ 299 740€ 331 478€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
27 933€ 26 156€ 25 287€ 19 247€ 17 539€ 17 427€ 16 369€ 16 417€ 11 828€ 44 219€ 45 447€ 44 812€ 44 646€ 51 096€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
4 595€ 4 195€ 2 688€ 2 388€ 361 994€ 338 382€ 323 797€ 338 553€ 289 281€ 288 622€ 284 664€ 275 105€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 56€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
84 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
822 167€ 581 193€ 534 864€ 462 473€ 427 587€ 453 337€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
183€ 276€ 4 841€ 200€ 2 609€ 200€ 8 251€ 537€ 270€ 973€ 5 148€ 5 030€ 6 252€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
513 513€ 359 291€ 332 663€ 283 560€ 262 587€ 278 845€ 213 125€ 203 561€ 194 008€ 194 442€ 166 024€ 161 458€ 158 276€ 154 574€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
138 810€ 89 278€ 83 629€ 68 302€ 60 101€ 67 289€ 44 410€ 37 805€ 35 216€ 38 826€ 27 143€ 23 018€ 20 776€ 24 521€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
15 075€ 12 279€ 8 384€ 13 751€ 17 762€ 40 987€ 1 409€ 1 457€ 1 417€ 1 579€ 3 219€ 998€ 1 868€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
3 790 114€ 3 343 569€ 1 295 075€ 103 288€ 117 597€ 114 507€ 135 435€ 107 205€ 100 117€ 97 003€ 92 809€ 101 782€ 108 883€ 124 284€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 5€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
3 790 114€ 3 343 569€ 1 295 075€ 103 288€ 117 597€ 114 507€ 135 435€ 107 205€ 100 117€ 97 003€ 92 809€ 101 782€ 108 878€ 124 284€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€