Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
15 604 084€ 14 138 116€ 13 037 038€ 12 609 232€ 12 634 642€ 11 546 781€ 11 536 331€ 10 180 209€ 10 006 777€ 10 229 901€ 10 325 596€ 10 675 866€ 11 646 168€ 12 598 978€ 6 440 291€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
9 008 686€ 8 824 591€ 8 940 911€ 9 292 152€ 9 446 268€ 8 938 997€ 8 944 822€ 7 643 476€ 7 872 059€ 8 173 893€ 8 498 742€ 9 147 587€ 10 146 755€ 11 056 041€ 5 039 052€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
2 153€ 4 395€ 22 666€ 42 555€ 63 387€ 61 743€ 19 983€ 5 810€ 10 359€ 3 012€ 4 077€ 1 158€ 10 770€ 35 207€ 61 361€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
2 153€ 4 395€ 22 666€ 42 555€ 63 387€ 61 743€ 19 983€ 5 810€ 10 359€ 3 012€ 4 077€ 1 158€ 10 770€ 35 207€ 61 361€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
9 006 533€ 8 820 196€ 8 918 245€ 9 249 597€ 9 382 882€ 8 877 253€ 8 924 839€ 7 637 666€ 7 861 700€ 8 170 881€ 8 494 665€ 9 146 429€ 10 135 985€ 11 020 833€ 4 977 691€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
324 925€ 334 459€ 341 331€ 343 086€ 345 294€ 345 437€ 346 519€ 359 057€ 360 346€ 360 346€ 400 998€ 400 998€ 403 396€ 403 396€ 435 838€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
12 967€ 12 967€ 12 967€ 12 967€ 12 967€ 12 967€ 12 967€ 12 967€ 12 967€ 12 967€ 12 967€ 12 967€ 12 967€ 12 967€ 12 967€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
6 674 278€ 6 847 350€ 6 626 843€ 6 640 713€ 6 691 980€ 6 563 897€ 6 370 049€ 5 879 246€ 6 123 382€ 6 501 436€ 6 727 707€ 7 295 649€ 7 871 787€ 8 422 542€ 2 704 247€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 428 142€ 1 386 327€ 1 731 814€ 2 148 592€ 2 270 970€ 1 836 439€ 1 857 777€ 920 938€ 911 470€ 805 360€ 845 655€ 964 025€ 1 403 421€ 1 855 515€ 1 343 202€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
20 358€ 27 338€ 34 318€ 48 037€ 17 871€ 31 692€ 46 293€ 25 114€ 28 971€ 41 229€ 83 122€ 114 195€ 140 169€ 8 879€ 13 636€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
33 800€ 43 968€ 46 497€ 20 218€ 1 424€ 3 324€ 5 224€ 7 124€ 9 024€ 11 093€ 1 342€ 2 618€ 3 893€ 5 829€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
512 062€ 167 786€ 124 475€ 35 984€ 43 799€ 85 398€ 287 911€ 435 120€ 417 440€ 440 518€ 413 123€ 357 254€ 301 628€ 313 641€ 461 972€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
6 586 655€ 5 306 628€ 4 085 379€ 3 307 136€ 3 179 135€ 2 598 628€ 2 582 495€ 2 530 086€ 2 128 195€ 2 050 015€ 1 821 132€ 1 524 141€ 1 487 016€ 1 536 249€ 1 396 691€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
482 253€ 393 537€ 312 025€ 196 671€ 186 714€ 233 738€ 259 504€ 171 755€ 199 503€ 168 499€ 149 009€ 148 135€ 142 991€ 143 968€ 51 094€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
482 253€ 393 537€ 312 025€ 196 671€ 186 714€ 233 738€ 259 504€ 171 755€ 199 503€ 168 499€ 149 009€ 148 135€ 142 991€ 143 968€ 51 094€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
3 636 382€ 3 256 297€ 2 814 173€ 1 590 030€ 2 611 704€ 2 147 438€ 2 092 854€ 1 973 973€ 1 722 955€ 1 585 282€ 1 614 031€ 1 349 501€ 1 305 348€ 1 246 280€ 1 241 947€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
65 369€ 91 740€ 78 709€ 51 460€ 77 547€ 51 119€ 40 917€ 44 084€ 36 641€ 26 755€ 20 236€ 42 213€ 23 149€ 39 332€ 43 800€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
12 192€ 15 174€ 13 395€ 465€ 634€ 9 913€ 10 750€ 10 341€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
3 558 809€ 3 149 384€ 2 722 070€ 1 538 106€ 2 533 524€ 2 086 405€ 2 041 187€ 1 919 548€ 1 686 313€ 1 558 527€ 1 593 794€ 1 307 289€ 1 282 198€ 1 202 895€ 1 198 147€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
12€ 0€ 0€ 0€ 4 053€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2 468 020€ 1 656 794€ 959 180€ 1 520 434€ 380 717€ 217 452€ 230 138€ 384 358€ 205 737€ 296 234€ 58 092€ 26 504€ 38 678€ 146 001€ 103 650€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
3 269€ 669€ 2 400€ 4€ 2 155€ 8€ 739€ 222€ 882€ 866€ 2 995€ 4 501€ 3 448€ 2 632€ 2 826€
087
2.
Ceniny (213)
1 605€ 6 030€ 4 834€ 486€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
2 464 751€ 1 656 125€ 956 780€ 1 520 430€ 378 562€ 217 444€ 229 399€ 384 136€ 204 854€ 293 763€ 49 067€ 17 169€ 34 744€ 143 370€ 100 825€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
8 743€ 6 897€ 10 749€ 9 945€ 9 238€ 9 156€ 9 014€ 6 647€ 6 524€ 5 993€ 5 722€ 4 138€ 12 397€ 6 688€ 4 548€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
8 743€ 6 897€ 10 749€ 9 945€ 9 238€ 9 156€ 9 014€ 6 647€ 6 524€ 5 993€ 5 722€ 4 138€ 12 397€ 6 688€ 4 548€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
15 604 084€ 14 138 116€ 13 037 038€ 12 609 232€ 12 634 642€ 11 546 781€ 11 536 331€ 10 180 209€ 10 006 777€ 10 229 901€ 10 325 596€ 10 675 866€ 11 646 168€ 12 598 978€ 6 440 291€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
3 593 618€ 2 832 975€ 2 210 004€ 975 086€ -860 140€ -1 729 509€ -1 528 239€ -1 681 485€ -2 311 334€ -2 362 513€ -2 076 654€ -1 597 446€ -2 002 339€ -1 491 406€ -605 033€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 44€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 44€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
3 593 618€ 2 832 975€ 2 210 004€ 975 086€ -860 140€ -1 729 509€ -1 528 239€ -1 681 485€ -2 311 334€ -2 362 513€ -2 076 654€ -1 597 446€ -2 002 339€ -1 491 406€ -605 077€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
2 832 975€ 2 210 004€ 975 086€ -860 140€ -1 731 595€ -1 529 004€ -1 681 485€ -2 315 882€ -2 363 623€ -2 077 205€ -1 602 797€ -2 002 340€ -1 500 855€ -605 033€ 308 269€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
760 643€ 622 971€ 1 234 918€ 1 835 225€ 871 455€ -200 505€ 153 246€ 634 397€ 52 289€ -285 308€ -473 857€ 404 894€ -501 484€ -886 372€ -913 346€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
11 523 522€ 11 083 257€ 10 684 436€ 11 555 685€ 13 438 802€ 13 212 785€ 13 010 476€ 11 817 774€ 12 264 502€ 12 562 755€ 12 384 507€ 12 256 717€ 13 622 384€ 14 070 610€ 7 003 025€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
896€ 269 987€ 263 494€ 213 768€ 114 766€ 192 719€ 169 305€ 161 414€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
896€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
269 987€ 263 494€ 213 768€ 114 766€ 192 719€ 169 305€ 161 414€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
7 450 354€ 7 490 458€ 7 555 706€ 7 837 765€ 7 771 890€ 7 477 217€ 7 382 917€ 6 886 121€ 7 143 359€ 7 626 119€ 7 991 263€ 8 686 340€ 9 519 286€ 10 340 516€ 4 089 778€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
7 450 354€ 7 446 567€ 7 548 364€ 7 837 765€ 7 771 890€ 7 477 217€ 7 382 917€ 6 886 121€ 7 143 359€ 7 626 119€ 7 991 263€ 8 686 340€ 9 519 286€ 10 340 516€ 4 089 778€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
43 891€ 7 343€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
38 189€ 22 576€ 5 497€ 288€ 3 186€ 15 350€ 12 798€ 15 906€ 13 462€ 19 720€ 36 154€ 304 083€ 107 683€ 187 407€ 120 914€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
4 886€ 0€ 0€ 0€ 99 582€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
33 303€ 22 576€ 5 497€ 288€ 3 186€ 15 350€ 12 798€ 15 906€ 13 462€ 11 401€ 6 376€ 0€ 8 287€ 55 988€ 56 807€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
8 319€ 29 779€ 62 075€ 99 396€ 31 837€ 64 107€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 242 009€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
4 034 082€ 3 570 222€ 3 123 233€ 3 717 632€ 5 663 726€ 5 720 218€ 5 614 760€ 4 915 747€ 4 837 694€ 4 653 422€ 4 143 321€ 3 151 528€ 2 684 179€ 2 254 864€ 2 630 920€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 874 406€ 1 876 049€ 1 920 959€ 2 004 114€ 2 049 778€ 1 889 147€ 2 139 951€ 1 581 657€ 1 419 157€ 1 396 794€ 1 538 194€ 1 768 798€ 1 622 786€ 1 683 852€ 2 149 721€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
42 842€ 36 737€ 29 534€ 29 345€ 28 469€ 30 108€ 28 428€ 28 044€ 27 278€ 27 883€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
1 899€ 1 692€ 3 806€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
15 000€ 164 702€ 2 252 484€ 296 938€ 296 938€ 296 938€ 328 860€ 328 860€ 328 860€ 0€ 99 582€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 199 784€ 920 326€ 661 085€ 663 311€ 560 060€ 520 771€ 492 439€ 409 660€ 393 002€ 385 414€ 361 642€ 308 348€ 329 776€ 297 135€ 292 467€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
457 631€ 581 509€ 412 016€ 721 896€ 660 540€ 2 888 951€ 2 562 862€ 2 544 315€ 2 616 405€ 2 464 568€ 1 841 716€ 1 014 744€ 571 489€ 251 170€ 160 826€
166
15.
Daň z príjmov (341)
292€ 892€ 785€ 570€ 2 325€ 5 696€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
474 898€ 163 903€ 104 636€ 106 950€ 86 089€ 76 205€ 70 453€ 52 133€ 48 044€ 46 987€ 43 259€ 30 993€ 31 368€ 21 429€ 26 911€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
27 072€ 13 435€ 23 646€ 13 033€ 15 570€ 14 654€ 13 270€ 2 574€ 2 118€ 2 371€ 1 606€ 1 367€ 1 294€ 1 277€ 993€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 1 118 518€ 1 118 518€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 1 118 518€ 1 118 518€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
486 945€ 221 884€ 142 598€ 78 462€ 55 980€ 63 505€ 54 095€ 43 920€ 53 609€ 29 660€ 17 743€ 16 595€ 26 123€ 19 774€ 42 298€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
9 053€ 0€ 0€ 0€ 0€ 42 298€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
486 945€ 221 884€ 142 598€ 78 462€ 55 980€ 63 505€ 54 095€ 43 920€ 53 609€ 20 607€ 17 743€ 16 595€ 26 123€ 19 774€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€