Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Liga proti rakovine Slovenskej republiky

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
124 970€ 52 648€
02
502
Spotreba energie
23 852€ 14 651€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
27 725€ 12 404€
05
512
Cestovné
1 155€ 493€
06
513
Náklady na reprezentáciu
7 467€ 3 125€
07
518
Ostatné služby
369 237€ 289 775€
08
521
Mzdové náklady
364 730€ 307 613€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
122 051€ 103 830€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
10 021€ 12 208€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
3 697€ 3 779€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 091€ 1 408€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
106€
18
543
Odpísanie pohľadávky
76€
19
544
Úroky
0€ 7€
20
545
Kurzové straty
6€ 29€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
2 362€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
5 998€ 9 404€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
76 115€ 70 033€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
36 906€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
898 260€ 331 407€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
39 000€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
2 800€ 2 000€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
79 105€ 68 701€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
73 300€ 26 400€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 233 018€ 1 346 926€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
7 000€ 9 500€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
23€ 16€
54
645
Kurzové zisky
0€ 1€
55
646
Prijaté dary
993€ 38 120€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
1 349€ 13 230€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
55 227€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
8 253€ 6 601€
64
656
Výnosy z použitia fondu
806 915€ 347 282€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
39 000€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
187 496€ 231 150€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
63 242€ 50 659€
70
664
Prijaté členské príspevky
3 995€ 4 330€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
328 379€ 374 671€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
898 260€ 331 407€
73
691
Dotácie
2 935€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 344 906€ 1 465 128€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
111 887€ 118 202€
76
591
Daň z príjmov
1 118€ 4 972€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
110 769€ 113 230€