Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Liga proti rakovine Slovenskej republiky

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
124 970€ 52 648€
02
502
Spotreba energie
23 852€ 14 651€
04
511
Opravy a udržiavanie
27 725€ 12 404€
05
512
Cestovné
1 155€ 493€
06
513
Náklady na reprezentáciu
7 467€ 3 125€
07
518
Ostatné služby
369 237€ 289 775€
08
521
Mzdové náklady
364 730€ 307 613€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
122 051€ 103 830€
11
527
Zákonné sociálne náklady
10 021€ 12 208€
14
532
Daň z nehnuteľností
3 697€ 3 779€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 091€ 1 408€
17
542
Ostatné pokuty a penále
106€
18
543
Odpísanie pohľadávky
76€
19
544
Úroky
0€ 7€
20
545
Kurzové straty
6€ 29€
22
547
Osobitné náklady
2 362€
24
549
Iné ostatné náklady
5 998€ 9 404€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
76 115€ 70 033€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
36 906€
30
556
Tvorba fondov
898 260€ 331 407€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
39 000€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
2 800€ 2 000€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
79 105€ 68 701€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
73 300€ 26 400€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 233 018€ 1 346 926€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
7 000€ 9 500€
53
644
Úroky
23€ 16€
54
645
Kurzové zisky
0€ 1€
55
646
Prijaté dary
993€ 38 120€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 349€ 13 230€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
55 227€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
8 253€ 6 601€
64
656
Výnosy z použitia fondu
806 915€ 347 282€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
39 000€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
187 496€ 231 150€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
63 242€ 50 659€
70
664
Prijaté členské príspevky
3 995€ 4 330€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
328 379€ 374 671€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
898 260€ 331 407€
73
691
Dotácie
2 935€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 344 906€ 1 465 128€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
111 887€ 118 202€
76
591
Daň z príjmov
1 118€ 4 972€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
110 769€ 113 230€