Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„DOMUM“, Zariadenie sociálnych služieb Krškany

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
264 160€ 257 104€ 250 679€ 218 409€ 219 519€ 253 998€ 231 510€ 216 522€ 196 160€ 201 619€ 203 889€ 202 220€ 239 600€
02
501
Spotreba materiálu
204 013€ 199 446€ 193 009€ 160 031€ 162 375€ 195 462€ 179 477€ 145 784€ 139 555€ 149 672€ 144 389€ 148 725€ 170 238€
03
502
Spotreba energie
60 147€ 57 659€ 57 670€ 58 378€ 57 144€ 58 536€ 52 033€ 70 738€ 56 605€ 51 947€ 59 500€ 53 495€ 69 362€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
139 703€ 65 205€ 57 681€ 35 083€ 31 510€ 28 123€ 56 624€ 36 565€ 26 770€ 25 750€ 25 281€ 34 733€ 45 097€
07
511
Opravy a udržiavanie
111 233€ 31 046€ 33 113€ 7 965€ 10 559€ 12 647€ 5 612€ 4 185€ 3 050€ 9 577€ 17 660€
08
512
Cestovné
574€ 159€ 438€ 596€ 428€ 781€ 145€ 283€ 1 179€ 307€ 697€ 132€ 914€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 204€
10
518
Ostatné služby
27 897€ 34 000€ 24 130€ 26 522€ 31 082€ 27 342€ 45 921€ 23 636€ 19 979€ 21 258€ 21 535€ 25 025€ 26 319€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
978 926€ 861 475€ 708 596€ 675 023€ 585 478€ 535 667€ 511 213€ 523 564€ 528 046€ 548 820€ 534 010€ 517 278€ 488 383€
12
521
Mzdové náklady
715 043€ 634 073€ 518 576€ 490 152€ 428 119€ 392 388€ 373 007€ 382 853€ 384 185€ 395 321€ 391 801€ 377 481€ 357 598€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
244 281€ 214 457€ 179 487€ 171 688€ 147 865€ 134 904€ 129 150€ 132 896€ 134 006€ 136 760€ 135 505€ 130 836€ 124 942€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
19 602€ 12 945€ 10 533€ 13 183€ 9 494€ 8 375€ 9 056€ 7 814€ 9 855€ 16 740€ 6 704€ 8 960€ 5 843€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 847€ 1 842€ 1 842€ 1 840€ 1 846€ 1 842€ 1 842€ 1 895€ 1 895€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 847€ 1 842€ 1 842€ 1 840€ 1 846€ 1 842€ 1 842€ 1 895€ 1 895€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
3 119€ 0€ 863€ 0€ 0€ 562€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
3 119€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 863€ 0€ 0€ 562€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
80 493€ 29 133€ 31 708€ 42 713€ 45 813€ 14 523€ 20 579€ 31 393€ 43 221€ 46 689€ 55 454€ 59 349€ 56 720€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 694€ 16 992€ 15 438€ 15 659€ 15 014€ 14 523€ 20 579€ 23 773€ 22 499€ 27 247€ 31 291€ 30 595€ 35 836€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
59 799€ 12 141€ 16 270€ 27 054€ 30 799€ 7 620€ 20 723€ 19 442€ 24 163€ 28 754€ 20 884€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
12 600€ 5 600€ 5 300€ 2 500€ 1 080€ 7 620€ 20 723€ 19 442€ 24 163€ 28 754€ 20 487€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
47 199€ 6 541€ 10 970€ 24 554€ 29 719€ 0€ 0€ 0€ 0€ 397€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
4 029€ 3 644€ 4 013€ 47€ 23€ 125€ 54€ 13€ 15€ 888€ 0€ 8€ 15€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 8€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 029€ 3 644€ 4 013€ 47€ 23€ 125€ 54€ 13€ 15€ 888€ 0€ 0€ 15€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
368 382€ 402 293€ 375 422€ 326 310€ 320 880€ 340 286€ 333 947€ 322 348€ 278 225€ 268 591€ 215 256€ 177 025€ 166 848€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
383 667€ 359 236€ 343 342€ 304 369€ 313 238€ 309 303€ 271 906€ 281 637€ 266 989€ 249 664€ 213 581€ 176 262€ 166 346€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-15 285€ 43 056€ 32 080€ 21 941€ 7 642€ 30 983€ 62 041€ 40 711€ 11 235€ 18 927€ 1 676€ 763€ 502€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 837 539€ 1 620 696€ 1 429 940€ 1 299 425€ 1 205 070€ 1 174 563€ 1 157 046€ 1 132 247€ 1 074 332€ 1 095 115€ 1 033 890€ 990 613€ 997 225€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
415 045€ 394 105€ 364 896€ 337 202€ 339 158€ 337 766€ 334 203€ 314 157€ 277 828€ 266 697€ 215 256€ 177 025€ 167 245€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
415 045€ 394 105€ 364 896€ 337 202€ 339 158€ 337 766€ 334 203€ 314 157€ 277 828€ 266 697€ 215 256€ 177 025€ 167 245€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
-350€ -300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
-350€ -300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 345€ 3 670€ 6 519€ 2 454€ 2 677€ 5 239€ 0€ 2 757€ 0€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 345€ 3 670€ 6 519€ 2 454€ 2 677€ 5 239€ 0€ 2 757€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
5 600€ 16 753€ 20 764€ 7 147€ 7 620€ 20 723€ 19 839€ 24 163€ 28 754€ 20 487€ 18 712€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
5 600€ 16 753€ 20 764€ 7 147€ 7 620€ 20 723€ 19 839€ 24 163€ 28 754€ 20 487€ 18 712€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 600€ 5 300€ 2 500€ 1 080€ 7 620€ 20 723€ 19 442€ 24 163€ 28 754€ 20 487€ 18 712€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
11 453€ 18 264€ 6 067€ 397€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 6€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 6€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 413 223€ 1 204 283€ 1 060 873€ 949 271€ 864 878€ 817 668€ 819 081€ 827 677€ 788 021€ 760 539€ 767 881€ 793 925€ 811 297€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 318 397€ 1 172 186€ 1 033 670€ 918 717€ 836 857€ 800 105€ 796 898€ 801 904€ 765 522€ 733 292€ 728 854€ 762 376€ 772 905€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
17 049€ 13 347€ 11 793€ 12 014€ 11 213€ 10 893€ 15 601€ 18 670€ 17 395€ 14 515€ 14 565€ 13 910€ 19 569€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
74 000€ 13 217€ 10 575€ 11 500€ 9 683€ 1 209€ 0€ 0€ 0€ 793€ 1 693€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 594€ 3 594€ 1 616€ 1 616€ 1 616€ 1 616€ 2 515€ 2 641€ 2 641€ 10 268€ 14 264€ 14 264€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
133€ 1 888€ 1 190€ 3 395€ 3 324€ 1 832€ 1 604€ 2 000€ 0€ 0€ 7 736€ 161€ 863€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
51€ 51€ 2 029€ 2 029€ 2 185€ 2 013€ 2 463€ 2 463€ 2 463€ 2 463€ 2 463€ 2 422€ 16 266€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 833 869€ 1 615 140€ 1 447 878€ 1 297 291€ 1 210 205€ 1 157 588€ 1 163 582€ 1 167 796€ 1 085 687€ 1 054 156€ 1 011 891€ 991 443€ 997 254€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-3 670€ -5 556€ 17 939€ -2 135€ 5 135€ -16 976€ 6 536€ 35 549€ 11 355€ -40 958€ -21 999€ 831€ 29€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-3 670€ -5 556€ 17 939€ -2 135€ 5 135€ -16 976€ 6 536€ 35 549€ 11 355€ -40 958€ -21 999€ 831€ 29€