Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
8 550€ 9 109€ 6 358€ 7 216€ 20 312€ 23 390€ 18 364€ 20 566€
02
502
Spotreba energie
7 270€ 10 713€ 14 963€ 14 795€ 14 416€ 13 085€ 14 718€ 13 606€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
1 428€ 3 334€ 2 613€ 3 220€ 2 629€ 7 802€ 5 089€ 4 998€
05
512
Cestovné
451€ 485€ 743€ 946€ 3 328€ 4 851€ 5 829€ 10 003€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 544€ 9 409€ 7 069€ 2 932€ 7 756€ 16 911€ 11 045€ 12 596€
07
518
Ostatné služby
57 951€ 117 542€ 104 814€ 98 622€ 164 080€ 184 895€ 63 534€ 62 318€
08
521
Mzdové náklady
88 776€ 84 632€ 95 053€ 121 438€ 193 843€ 224 873€ 57 718€ 49 980€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
28 298€ 26 677€ 30 326€ 38 521€ 62 982€ 74 954€ 20 316€ 17 559€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 874€ 2 147€ 3 031€ 3 870€ 6 100€ 10 420€ 2 188€ 1 811€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
4 628€ 4 618€ 4 297€ 4 297€ 4 297€ 4 297€ 4 297€ 4 297€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 048€ 1 154€ 851€ 833€ 917€ 999€ 1 353€ 775€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 30€ 71€ 234€ 0€ 78€ 0€ 47€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 88€ 167€ 19€ 20 005€ 165€ 942€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 500€ 0€ 34€
19
544
Úroky
0€ 21 788€ 593€ 6 253€ 2 551€ 9 599€ 935€ 0€
20
545
Kurzové straty
0€ 31€ 12€ 2€ 11€
21
546
Dary
0€ 537€ 0€ 721€
22
547
Osobitné náklady
0€ 118 757€ 24 543€ 237 655€ 511 056€ 114 170€ 130 529€
23
548
Manká a škody
0€ 114€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
871€ 771€ 1 439€ 1 289€ 2 383€ 3 029€ 2 622€ 2 343€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 770€ 10 361€ 10 361€ 10 361€ 20 532€ 20 532€ 20 600€ 20 678€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 061€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
1 750€ 2 650€ 6 054€ 5 373€ 4 769€ 4 681€ 4 681€ 6 284€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
214 270€ 305 420€ 408 092€ 344 911€ 749 172€ 1 135 471€ 347 627€ 360 063€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
0€ 900€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 5 394€ 0€ 0€ 1€ 24€ 16€ 15€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 1€ 5€
55
646
Prijaté dary
106 000€ 175 759€ 291 103€ 184 930€ 154 923€ 74 386€ 0€ 55 000€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 1€
58
649
Iné ostatné výnosy
16€ -0€ 0€ 414€ 0€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 500€ 0€ 1 650€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 15 600€ 0€ 12 373€ 0€ 600€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 150€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
0€ 174 660€ 232 880€ 232 880€ 232 880€ 1 151 091€ 215 134€ 215 134€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
126 516€ 371 413€ 524 883€ 419 462€ 400 177€ 1 225 916€ 215 752€ 270 304€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-87 754€ 65 993€ 116 791€ 74 551€ -348 994€ 90 446€ -131 875€ -89 759€
76
591
Daň z príjmov
0€ 4 409€ 189€ 347€ 2 599€ 5€ 135€ 3€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-87 754€ 61 584€ 116 602€ 74 204€ -351 593€ 90 441€ -132 010€ -89 761€