Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

2016 2015 2014
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
23 390 € 18 364 € 20 566 €
02
502
Spotreba energie
13 085 € 14 718 € 13 606 €
04
511
Opravy a udržiavanie
7 802 € 5 089 € 4 998 €
05
512
Cestovné
4 851 € 5 829 € 10 003 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
16 911 € 11 045 € 12 596 €
07
518
Ostatné služby
184 895 € 63 534 € 62 318 €
08
521
Mzdové náklady
224 873 € 57 718 € 49 980 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
74 954 € 20 316 € 17 559 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
10 420 € 2 188 € 1 811 €
14
532
Daň z nehnuteľností
4 297 € 4 297 € 4 297 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
999 € 1 353 € 775 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
78 € 0 € 47 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
20 005 € 165 € 942 €
19
544
Úroky
9 599 € 935 € 0 €
20
545
Kurzové straty
12 € 2 € 11 €
21
546
Dary
0 € 721 €
22
547
Osobitné náklady
511 056 € 114 170 € 130 529 €
24
549
Iné ostatné náklady
3 029 € 2 622 € 2 343 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 532 € 20 600 € 20 678 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
4 681 € 4 681 € 6 284 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 135 471 € 347 627 € 360 063 €
Výnosy
53
644
Úroky
24 € 16 € 15 €
54
645
Kurzové zisky
0 € 1 € 5 €
55
646
Prijaté dary
74 386 € 0 € 55 000 €
58
649
Iné ostatné výnosy
414 € 0 € 0 €
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0 € 600 € 0 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0 € 150 €
73
691
Dotácie
1 151 091 € 215 134 € 215 134 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 225 916 € 215 752 € 270 304 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
90 446 € -131 875 € -89 759 €
76
591
Daň z príjmov
5 € 135 € 3 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
90 441 € -132 010 € -89 761 €