Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Würth spol. s r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 846 031 € 14 415 995 € 12 662 989 € 9 219 775 € 9 274 146 € 9 445 689 € 9 131 990 € 8 185 023 € 7 770 947 € 7 706 715 € 7 286 989 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 642 564 € 9 000 758 € 6 651 969 € 5 086 169 € 5 169 647 € 5 409 209 € 5 542 075 € 3 007 699 € 2 505 732 € 2 504 186 € 2 776 330 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
31 449 € 13 756 € 10 346 € 11 904 € 14 497 € 124 651 € 148 453 € 239 510 € 297 231 € 206 670 € 266 644 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
31 449€ 13 756€ 10 346€ 11 904€ 49 829€ 110 825€ 201 882€ 297 231€ 206 670€ 266 644€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
14 497€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
74 822€ 37 628€ 37 628€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 611 115 € 8 987 002 € 6 641 623 € 5 074 265 € 5 155 150 € 5 284 558 € 5 393 622 € 2 768 189 € 2 208 501 € 2 297 516 € 2 509 686 €
012
A.II.1
Pozemky
945 431€ 945 431€ 945 431€ 936 565€ 936 565€ 936 565€ 936 565€ 933 155€ 933 155€ 933 155€ 933 155€
013
A.II.2
Stavby
6 974 981€ 7 238 053€ 3 471 044€ 3 595 065€ 3 706 582€ 3 826 631€ 1 024 236€ 941 474€ 830 153€ 872 006€ 913 859€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
598 010€ 721 175€ 418 373€ 463 609€ 475 361€ 487 354€ 410 958€ 453 107€ 406 638€ 452 481€ 625 489€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
92 693€ 82 343€ 65 151€ 67 976€ 36 642€ 30 483€ 36 539€ 37 995€ 38 555€ 36 874€ 37 183€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 741 624€ 11 050€ 3 525€ 2 985 324€ 402 458€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 132 130 € 5 354 508 € 5 970 840 € 4 098 012 € 4 047 749 € 4 003 136 € 3 542 580 € 5 153 004 € 5 240 360 € 5 185 599 € 4 493 529 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 672 065 € 2 910 545 € 3 071 729 € 2 314 949 € 1 990 755 € 1 792 031 € 1 654 724 € 1 247 628 € 1 263 840 € 1 006 587 € 1 018 693 €
035
B.I.1
Materiál
7 855€ 7 075€ 6 602€ 4 010€ 4 766€ 3 447€ 4 790€ 4 253€ 4 396€ 4 723€ 5 310€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 664 210€ 2 903 470€ 3 065 127€ 2 310 939€ 1 985 989€ 1 759 337€ 1 649 934€ 1 243 375€ 1 259 444€ 1 001 864€ 1 013 383€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
29 247€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
283 839 € 278 273 € 169 481 € 140 234 € 145 216 € 124 121 € 100 228 € 92 994 € 84 979 € 91 724 € 90 439 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
283 839€ 278 273€ 169 481€ 140 234€ 145 216€ 124 121€ 100 228€ 92 994€ 84 979€ 91 724€ 90 439€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 135 967 € 2 127 680 € 2 709 848 € 1 613 786 € 1 884 055 € 2 059 650 € 1 763 657 € 3 797 820 € 3 878 308 € 4 053 915 € 3 364 072 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 116 428 € 2 060 418 € 1 968 833 € 1 545 932 € 1 325 294 € 1 615 047 € 1 666 879 € 1 382 491 € 1 243 348 € 1 314 110 € 1 299 300 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
19 996€ 6 887€ 35 064€ 38 596€ 6 905€ 14 941€ 32 632€ 9 611€ 41 242€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 096 432€ 2 053 531€ 1 933 769€ 1 507 336€ 1 318 389€ 1 600 106€ 1 634 247€ 1 372 880€ 1 202 106€ 1 314 110€ 1 299 300€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
726 775€ 38 031€ 527 166€ 435 611€ 2 387 423€ 2 628 577€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
2 734 205€ 1 972 569€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9€ 44 715€ 18 355€ 90 769€ 74 470€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
19 530€ 22 547€ 14 240€ 11 468€ 31 595€ 8 992€ 6 009€ 27 906€ 6 383€ 5 600€ 17 733€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
40 259 € 38 010 € 19 782 € 29 043 € 27 723 € 27 334 € 23 971 € 14 562 € 13 233 € 33 373 € 20 325 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 048€ 14 095€ 13 328€ 9 414€ 3 579€ 3 090€ 6 154€ 5 184€ 3 931€ 5 044€ 4 454€
073
B.V.2.
Účty v bankách
30 211€ 23 915€ 6 454€ 19 629€ 24 144€ 24 244€ 17 817€ 9 378€ 9 302€ 28 329€ 15 871€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
71 337 € 60 729 € 40 180 € 35 594 € 56 750 € 33 344 € 47 335 € 24 320 € 24 855 € 16 930 € 17 130 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
62 015€ 50 830€ 30 242€ 26 151€ 41 951€ 27 861€ 41 875€ 19 410€ 19 737€ 16 553€ 16 307€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
9 322€ 9 899€ 9 938€ 9 443€ 14 799€ 5 483€ 5 460€ 4 910€ 5 118€ 377€ 823€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 846 031 € 14 415 995 € 12 662 989 € 9 219 775 € 9 274 146 € 9 445 689 € 9 131 990 € 8 185 023 € 7 770 947 € 7 706 715 € 7 286 989 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 559 354 € 5 731 033 € 6 439 331 € 6 408 476 € 6 475 944 € 6 591 987 € 6 511 060 € 6 492 214 € 6 130 704 € 6 114 860 € 5 939 289 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
481 312 € 481 312 € 481 312 € 481 312 € 481 312 € 481 312 € 481 312 € 481 312 € 481 312 € 481 312 € 481 312 €
082
A.I.1
Základné imanie
481 312€ 481 312€ 481 312€ 481 312€ 481 312€ 481 312€ 481 312€ 481 312€ 481 312€ 481 312€ 481 312€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
84 630€ 84 630€ 84 630€ 84 630€ 84 630€ 84 630€ 84 630€ 84 630€ 84 630€ 84 630€ 84 630€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
48 146 € 48 146 € 48 146 € 48 146 € 48 146 € 48 146 € 48 146 € 48 146 € 48 146 € 48 146 € 48 146 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
48 146€ 48 146€ 48 146€ 48 146€ 48 146€ 48 146€ 48 146€ 48 146€ 48 146€ 48 146€ 48 146€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 116 945 € 5 825 243 € 5 794 388 € 5 861 856 € 5 977 899 € 5 896 972 € 5 878 126 € 5 516 616 € 5 320 772 € 5 325 201 € 5 227 194 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 008 754€ 6 008 754€ 5 977 899€ 5 977 899€ 5 977 899€ 5 896 972€ 5 878 126€ 5 516 616€ 5 320 772€ 5 325 201€ 5 227 194€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-891 809€ -183 511€ -183 511€ -116 043€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-171 679 € -708 298 € 30 855 € -67 468 € -116 043 € 80 927 € 18 846 € 361 510 € 195 844 € 175 571 € 98 007 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 284 392 € 8 684 595 € 6 223 458 € 2 811 299 € 2 798 202 € 2 846 660 € 2 620 426 € 1 692 742 € 1 640 243 € 1 591 855 € 1 347 457 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 125 670 € 2 124 208 € 2 768 526 € 124 697 € 1 385 287 € 1 399 568 € 150 924 € 151 608 € 168 607 € 193 834 € 191 404 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 144 469 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 144 469€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
3 000 000€ 2 000 000€ 2 500 000€ 1 250 000€ 1 250 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 483€ 7 188€ 2 907€ -1 692€ 3 311€ 11 294€ 6 404€ 1 408€ 7 107€ 12 961€ 3 294€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118 187€ 117 020€ 121 150€ 126 389€ 131 976€ 138 274€ 144 520€ 150 200€ 161 500€ 180 873€ 188 110€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
59 356 € 113 856 € 112 356 € 98 860 € 89 353 € 80 353 € 82 643 € 79 347 € 82 743 € 82 743 € 89 173 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
59 356€ 113 856€ 112 356€ 98 860€ 89 353€ 80 353€ 82 643€ 79 347€ 82 743€ 82 743€ 89 173€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 959 729 € 6 074 202 € 3 215 976 € 2 523 909 € 1 272 828 € 1 305 481 € 2 290 811 € 1 376 884 € 1 342 149 € 1 236 162 € 1 022 034 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 362 776 € 1 441 703 € 1 724 017 € 875 358 € 758 389 € 718 111 € 1 576 216 € 772 934 € 793 499 € 716 667 € 548 723 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
907 987€ 840 107€ 1 042 635€ 557 491€ 429 178€ 461 010€ 758 076€ 529 534€ 554 860€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
454 789€ 601 596€ 681 382€ 317 867€ 329 211€ 257 101€ 818 140€ 243 400€ 238 639€ 716 667€ 548 723€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 746 988€ 3 807 987€ 600 000€ 950 000€ 85 189€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
332 728€ 314 657€ 317 136€ 278 050€ 224 962€ 202 791€ 252 950€ 217 916€ 216 783€ 198 119€ 188 668€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
220 976€ 208 275€ 220 195€ 192 214€ 154 520€ 145 686€ 181 845€ 147 524€ 137 375€ 126 884€ 128 165€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
294 438€ 299 956€ 352 919€ 225 135€ 125 575€ 237 041€ 189 244€ 228 957€ 189 663€ 191 241€ 153 120€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 823€ 1 624€ 1 709€ 3 152€ 9 382€ 1 852€ 5 367€ 9 553€ 4 829€ 3 251€ 3 358€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
139 637 € 372 329 € 126 600 € 63 833 € 50 734 € 61 258 € 96 048 € 84 903 € 46 744 € 79 116 € 44 846 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
11 868€ 12 619€ 15 101€ 13 648€ 6 453€ 9 519€ 7 724€ 5 045€ 3 755€ 20 684€ 16 909€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
127 769€ 359 710€ 111 499€ 50 185€ 44 281€ 51 739€ 88 324€ 79 858€ 42 989€ 58 432€ 27 937€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 285 € 367 € 200 € 0 € 0 € 7 042 € 504 € 67 € 243 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 085€ 0€ 7 042€ 504€ 67€ 243€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
200€ 367€ 200€