Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 412 892 € 6 861 131 € 6 975 740 € 6 906 026 € 9 105 562 € 9 272 371 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
870 364 € 1 023 005 € 1 167 064 € 1 314 742 € 1 469 447 € 1 534 264 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
44 551 € 54 719 € 54 705 € 35 641 € 66 013 € 132 491 €
005
A.I.2
Software
8 132€ 18 300€ 32 302€ 31 776€ 66 013€ 116 764€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
36 419€ 36 419€ 22 403€ 3 865€ 15 727€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
806 688 € 949 058 € 1 092 557 € 1 258 740 € 1 382 583 € 1 380 435 €
012
A.II.1
Pozemky
165 385€ 165 385€ 165 385€ 165 385€ 165 385€ 165 385€
013
A.II.2
Stavby
497 158€ 567 643€ 638 128€ 708 614€ 766 443€ 836 303€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
144 145€ 205 733€ 253 464€ 372 891€ 427 435€ 367 397€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 850€ 11 850€ 23 320€ 11 350€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 297€ 23 730€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
19 125 € 19 228 € 19 802 € 20 361 € 20 851 € 21 338 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/)
19 125€ 19 228€ 19 802€ 20 361€ 20 851€ 21 338€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 493 743 € 5 791 218 € 5 762 243 € 5 564 118 € 7 615 762 € 7 710 529 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
3 071 584 € 3 088 616 € 3 234 712 € 2 815 494 € 3 175 217 € 3 258 050 €
035
B.I.1
Materiál
1 883 534€ 1 798 740€ 2 090 697€ 1 863 211€ 2 163 724€ 2 381 613€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
289 247€ 225 581€ 286 369€ 231 596€ 313 612€ 444 488€
037
B.I.3
Výrobky
519 483€ 558 740€ 395 209€ 463 002€ 244 150€ 189 405€
039
B.I.5
Tovar
264 072€ 305 273€ 355 660€ 202 946€ 260 599€ 178 261€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
115 248€ 200 282€ 106 777€ 54 739€ 193 132€ 64 283€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
44 806 € 36 825 € 28 766 € 22 680 € 20 334 € 18 629 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
44 806€ 36 825€ 28 766€ 22 680€ 20 334€ 18 629€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
388 208 € 590 086 € 988 930 € 1 012 075 € 809 079 € 1 951 012 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
292 186 € 554 044 € 756 969 € 865 947 € 585 259 € 1 266 082 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
2 642€ 2 642€ 2 642€ 2 642€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
580€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
289 544€ 551 402€ 754 327€ 862 725€ 585 259€ 1 266 082€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
89 038€ 1 388€ 207 584€ 125 960€ 204 872€ 667 796€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 984€ 34 654€ 24 377€ 20 168€ 18 948€ 17 134€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
1 989 145 € 2 075 691 € 1 509 835 € 1 713 869 € 3 611 132 € 2 482 838 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 880€ 18 535€ 23 771€ 19 962€ 13 802€ 10 608€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 981 265€ 2 057 156€ 1 486 064€ 1 693 907€ 3 597 330€ 2 472 230€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
48 785 € 46 908 € 46 433 € 27 166 € 20 353 € 27 578 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
25 271€ 25 337€ 25 159€ 56€ 84€ 1 774€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
23 514€ 21 571€ 21 274€ 27 110€ 20 269€ 25 804€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 412 892 € 6 861 131 € 6 975 740 € 6 906 026 € 9 105 562 € 9 272 371 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 405 264 € 5 809 795 € 5 709 369 € 5 814 484 € 6 806 546 € 5 994 276 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
-875 € -771 € -198 € 361 € 852 € -80 832 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-875€ -771€ -198€ 361€ 852€ -80 832€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 774 048 € 5 673 047 € 5 777 602 € 5 269 174 € 6 038 588 € 5 709 619 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 878 603€ 5 777 602€ 5 777 602€ 5 269 174€ 7 196 826€ 6 867 857€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-104 555€ -104 555€ -1 158 238€ -1 158 238€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-404 429 € 100 999 € -104 555 € 508 429 € 730 586 € 328 969 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
796 323 € 809 422 € 995 364 € 781 141 € 1 854 334 € 2 742 550 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
38 767 € 37 136 € 27 801 € 33 568 € 53 841 € 57 470 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
31 630€ 27 675€ 24 235€ 20 609€ 17 056€ 14 246€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 040€ 8 446€ 3 666€ 23 484€ 29 461€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 097€ 1 015€ 3 566€ 9 293€ 13 301€ 13 763€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
25 267 € 33 506 € 37 913 € 27 955 € 20 682 € 22 787 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
25 267€ 33 506€ 37 913€ 27 955€ 20 682€ 22 787€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
629 873 € 646 773 € 828 064 € 639 277 € 1 687 030 € 2 562 015 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
259 462 € 264 453 € 413 125 € 224 718 € 1 001 757 € 1 966 518 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
259 462€ 264 453€ 413 125€ 224 718€ 1 001 757€ 1 966 518€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
197 802€ 195 407€ 193 016€ 190 544€ 187 596€ 189 222€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
88 592€ 91 962€ 121 210€ 83 910€ 87 327€ 174 569€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
56 256€ 61 509€ 78 186€ 93 017€ 98 772€ 103 501€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
12 723€ 13 357€ 18 552€ 24 274€ 282 938€ 43 512€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15 038€ 20 085€ 3 975€ 22 814€ 28 640€ 84 693€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
102 416 € 92 007 € 101 586 € 80 341 € 92 781 € 100 278 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
95 280€ 85 801€ 94 850€ 74 775€ 84 100€ 92 409€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 136€ 6 206€ 6 736€ 5 566€ 8 681€ 7 869€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
211 305 € 241 914 € 271 007 € 310 401 € 444 682 € 535 545 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
80€ 1 110€ 563€ 402€ 771€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
183 935€ 213 225€ 236 804€ 270 444€ 309 723€ 351 528€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
27 290€ 27 579€ 33 640€ 39 555€ 134 188€ 184 017€