Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 412 892 € 6 861 131 € 6 975 740 € 6 906 026 € 9 105 562 € 9 272 371 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
870 364 € 1 023 005 € 1 167 064 € 1 314 742 € 1 469 447 € 1 534 264 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
44 551 € 54 719 € 54 705 € 35 641 € 66 013 € 132 491 €
005
A.I.2
Software
8 132 € 18 300 € 32 302 € 31 776 € 66 013 € 116 764 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
36 419 € 36 419 € 22 403 € 3 865 € 15 727 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
806 688 € 949 058 € 1 092 557 € 1 258 740 € 1 382 583 € 1 380 435 €
012
A.II.1
Pozemky
165 385 € 165 385 € 165 385 € 165 385 € 165 385 € 165 385 €
013
A.II.2
Stavby
497 158 € 567 643 € 638 128 € 708 614 € 766 443 € 836 303 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
144 145 € 205 733 € 253 464 € 372 891 € 427 435 € 367 397 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 850 € 11 850 € 23 320 € 11 350 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 297 € 23 730 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
19 125 € 19 228 € 19 802 € 20 361 € 20 851 € 21 338 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/)
19 125 € 19 228 € 19 802 € 20 361 € 20 851 € 21 338 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 493 743 € 5 791 218 € 5 762 243 € 5 564 118 € 7 615 762 € 7 710 529 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
3 071 584 € 3 088 616 € 3 234 712 € 2 815 494 € 3 175 217 € 3 258 050 €
035
B.I.1
Materiál
1 883 534 € 1 798 740 € 2 090 697 € 1 863 211 € 2 163 724 € 2 381 613 €
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
289 247 € 225 581 € 286 369 € 231 596 € 313 612 € 444 488 €
037
B.I.3
Výrobky
519 483 € 558 740 € 395 209 € 463 002 € 244 150 € 189 405 €
039
B.I.5
Tovar
264 072 € 305 273 € 355 660 € 202 946 € 260 599 € 178 261 €
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
115 248 € 200 282 € 106 777 € 54 739 € 193 132 € 64 283 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
44 806 € 36 825 € 28 766 € 22 680 € 20 334 € 18 629 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
44 806 € 36 825 € 28 766 € 22 680 € 20 334 € 18 629 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
388 208 € 590 086 € 988 930 € 1 012 075 € 809 079 € 1 951 012 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
292 186 € 554 044 € 756 969 € 865 947 € 585 259 € 1 266 082 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
2 642 € 2 642 € 2 642 € 2 642 €
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
580 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
289 544 € 551 402 € 754 327 € 862 725 € 585 259 € 1 266 082 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
89 038 € 1 388 € 207 584 € 125 960 € 204 872 € 667 796 €
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 984 € 34 654 € 24 377 € 20 168 € 18 948 € 17 134 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
1 989 145 € 2 075 691 € 1 509 835 € 1 713 869 € 3 611 132 € 2 482 838 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 880 € 18 535 € 23 771 € 19 962 € 13 802 € 10 608 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 981 265 € 2 057 156 € 1 486 064 € 1 693 907 € 3 597 330 € 2 472 230 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
48 785 € 46 908 € 46 433 € 27 166 € 20 353 € 27 578 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
25 271 € 25 337 € 25 159 € 56 € 84 € 1 774 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
23 514 € 21 571 € 21 274 € 27 110 € 20 269 € 25 804 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 412 892 € 6 861 131 € 6 975 740 € 6 906 026 € 9 105 562 € 9 272 371 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 405 264 € 5 809 795 € 5 709 369 € 5 814 484 € 6 806 546 € 5 994 276 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 €
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
-875 € -771 € -198 € 361 € 852 € -80 832 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-875 € -771 € -198 € 361 € 852 € -80 832 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 774 048 € 5 673 047 € 5 777 602 € 5 269 174 € 6 038 588 € 5 709 619 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 878 603 € 5 777 602 € 5 777 602 € 5 269 174 € 7 196 826 € 6 867 857 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-104 555 € -104 555 € -1 158 238 € -1 158 238 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-404 429 € 100 999 € -104 555 € 508 429 € 730 586 € 328 969 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
796 323 € 809 422 € 995 364 € 781 141 € 1 854 334 € 2 742 550 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
38 767 € 37 136 € 27 801 € 33 568 € 53 841 € 57 470 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
31 630 € 27 675 € 24 235 € 20 609 € 17 056 € 14 246 €
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 040 € 8 446 € 3 666 € 23 484 € 29 461 €
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 097 € 1 015 € 3 566 € 9 293 € 13 301 € 13 763 €
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
25 267 € 33 506 € 37 913 € 27 955 € 20 682 € 22 787 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
25 267 € 33 506 € 37 913 € 27 955 € 20 682 € 22 787 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
629 873 € 646 773 € 828 064 € 639 277 € 1 687 030 € 2 562 015 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
259 462 € 264 453 € 413 125 € 224 718 € 1 001 757 € 1 966 518 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
259 462 € 264 453 € 413 125 € 224 718 € 1 001 757 € 1 966 518 €
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
197 802 € 195 407 € 193 016 € 190 544 € 187 596 € 189 222 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
88 592 € 91 962 € 121 210 € 83 910 € 87 327 € 174 569 €
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
56 256 € 61 509 € 78 186 € 93 017 € 98 772 € 103 501 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
12 723 € 13 357 € 18 552 € 24 274 € 282 938 € 43 512 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15 038 € 20 085 € 3 975 € 22 814 € 28 640 € 84 693 €
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
102 416 € 92 007 € 101 586 € 80 341 € 92 781 € 100 278 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
95 280 € 85 801 € 94 850 € 74 775 € 84 100 € 92 409 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 136 € 6 206 € 6 736 € 5 566 € 8 681 € 7 869 €
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
211 305 € 241 914 € 271 007 € 310 401 € 444 682 € 535 545 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
80 € 1 110 € 563 € 402 € 771 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
183 935 € 213 225 € 236 804 € 270 444 € 309 723 € 351 528 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
27 290 € 27 579 € 33 640 € 39 555 € 134 188 € 184 017 €