Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
41 446 378€ 47 417 641€ 48 614 236€ 49 756 188€ 47 912 980€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
25 247 578€ 25 713 354€ 28 180 067€ 30 575 633€ 31 737 604€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
11 102€ 19 634€ 28 166€ 0€ 16 474€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
11 102€ 19 634€ 28 166€ 0€ 16 474€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
25 236 476€ 25 693 720€ 28 151 901€ 30 575 633€ 31 721 130€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
9 901 122€ 9 839 794€ 8 895 208€ 8 891 549€ 8 819 879€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
6 473€ 6 473€ 6 473€ 6 473€ 6 473€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
12 685 705€ 13 845 063€ 15 814 668€ 16 026 449€ 15 897 846€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
611 252€ 696 546€ 1 080 106€ 1 493 995€ 1 610 171€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
2 004 824€ 1 286 332€ 2 349 307€ 4 127 090€ 4 664 651€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
0€ 4 411€ 6 139€ 25 000€ 43 230€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
27 101€ 15 101€ 0€ 5 077€ 678 882€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
16 198 800€ 21 704 287€ 20 434 168€ 19 180 555€ 16 175 375€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
2 143 166€ 2 108 065€ 1 409 996€ 1 760 648€ 1 669 705€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
2 128 677€ 2 095 458€ 1 397 389€ 1 748 041€ 1 657 098€
038
4.
Zvieratá
(124) -
(195))
14 489€ 12 607€ 12 607€ 12 607€ 12 607€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0€ 0€ 0€ 0€ 1 715 030€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 1 703 412€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu
(369AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 11 618€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
14 054 423€ 12 690 103€ 11 942 927€ 10 113 706€ 7 569 599€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
(316) -
(391AÚ))
11 076 794€ 10 185 304€ 9 659 200€ 8 044 981€ 7 527 847€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
2 956 255€ 2 504 234€ 2 283 727€ 2 045 202€ 37 328€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 449€ 0€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 50€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty
(343) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 16 420€ 4 423€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
21 374€ 566€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 6 605€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
1 211€ 6 906 119€ 7 081 245€ 7 306 201€ 5 221 042€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
1 211€ 6 906 119€ 7 081 245€ 7 306 201€ 5 221 042€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
41 446 378€ 47 417 641€ 48 614 236€ 49 756 188€ 47 912 980€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-2 778 619€ 553 163€ 826 404€ 1 908 067€ -989 911€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-2 778 619€ 553 163€ 826 404€ 1 908 067€ -989 911€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
553 163€ 826 404€ 1 908 067€ -989 911€ 718 026€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-3 331 782€ -273 241€ -1 081 662€ 2 897 978€ -1 707 937€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
43 890 352€ 46 695 977€ 47 761 037€ 47 711 020€ 48 896 418€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
2 591 382€ 2 497 465€ 2 383 396€ 106 329€ 1 808 664€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 2 383 396€ 106 329€ 1 808 664€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
2 591 382€ 2 497 465€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
37 305 172€ 34 626 959€ 35 883 668€ 37 858 470€ 39 354 718€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
10 778 403€ 7 393 831€ 7 394 764€ 7 449 622€ 7 539 465€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
26 526 769€ 27 233 128€ 28 488 904€ 30 408 848€ 31 815 253€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
2 733 404€ 3 003 277€ 2 754 462€ 2 374 009€ 2 049 775€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 733 404€ 3 003 277€ 2 754 462€ 2 374 009€ 2 049 775€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
1 260 393€ 6 568 276€ 6 739 512€ 7 372 211€ 5 683 261€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
293 815€ 25 347€ 237 609€ 514 240€ 505 934€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
547 977€ 3 398 095€ 3 708 879€ 3 784 032€ 2 687 253€
163
12.
Zamestnanci
(331))
0€ 133 928€ 180 599€ 329 086€ 314 228€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
0€ 2 058 846€ 2 074 670€ 2 188 496€ 1 731 306€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
0€ 531 180€ 510 620€ 546 004€ 425 125€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
8 410€ 13 295€ 15 081€ 3 984€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
0€ 21 645€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
410 191€ 385 939€ 12 054€ 6 369€ 19 415€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
334 646€ 168 501€ 26 794€ 137 102€ 6 473€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
334 646€ 168 501€ 26 794€ 137 102€ 6 473€