Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
3 098 046€ 2 812 777€ 2 881 919€ 2 609 336€ 1 799 012€
02
501
Spotreba materiálu
2 343 266€ 1 977 291€ 2 180 083€ 1 712 733€ 901 335€
03
502
Spotreba energie
754 742€ 835 486€ 701 832€ 896 603€ 897 677€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
39€ 0€ 5€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
3 129 088€ 2 875 979€ 2 996 999€ 3 605 413€ 4 284 103€
07
511
Opravy a udržiavanie
679 659€ 682 241€ 728 157€ 1 048 875€ 1 339 275€
08
512
Cestovné
40 367€ 37 717€ 53 904€ 75 133€ 90 330€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 962€ 1 269€ 1 842€ 1 807€ 3 183€
10
518
Ostatné služby
2 405 100€ 2 154 752€ 2 213 095€ 2 479 598€ 2 851 315€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
37 161 316€ 37 789 457€ 39 770 872€ 38 323 152€ 39 670 987€
12
521
Mzdové náklady
26 713 102€ 27 172 390€ 28 548 558€ 27 577 265€ 26 773 931€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
8 863 571€ 9 019 886€ 9 413 504€ 9 142 986€ 10 956 512€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 3 332€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 528 031€ 1 541 321€ 1 748 485€ 1 560 669€ 317 975€
16
528
Ostatné sociálne náklady
56 613€ 55 860€ 60 324€ 42 231€ 1 619 236€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
74 518€ 58 964€ 56 175€ 47 266€ 47 592€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
48 498€ 34 568€ 33 903€ 34 567€ 35 080€
20
538
Ostatné dane a poplatky
26 020€ 24 395€ 22 272€ 12 698€ 12 513€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
607 295€ 2 207 580€ 2 899 428€ 4 693 400€ 261 005€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 737€ 54 088€ 0€ 23 841€ 6 286€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 11€ 0€ 0€ 17€
26
546
Odpis pohľadávky
205 964€ 1 650 357€ 2 457 439€ 529 823€ 254 702€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
394 764€ 503 124€ 434 982€ 4 139 735€ 0€
28
549
Manká a škody
1 830€ 0€ 7 007€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
6 587 658€ 7 095 555€ 7 400 265€ 9 764 326€ 2 396 755€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 547 280€ 2 001 029€ 2 235 280€ 2 563 090€ 728 139€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
5 040 378€ 5 094 526€ 5 164 985€ 7 201 236€ 1 668 617€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 2 066€ 4 962 725€ 6 324 076€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 023 404€ 5 035 773€ 0€ 0€ 1 668 617€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
16 974€ 56 687€ 202 260€ 877 160€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 211€ 1 045€ 2 810€ 1 438€ 2 379€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
37€ 0€ 0€ 0€ 254€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 174€ 1 045€ 2 810€ 1 438€ 2 125€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 462 350€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 232€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 462 117€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
7 527 595€ 5 733 236€ 6 886 633€ 8 020 202€ 9 817 501€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 32 821€ 14 551€ 0€ 51 164€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
6 502 281€ 4 626 880€ 6 872 020€ 6 877 669€ 6 409 640€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 025 313€ 1 073 536€ 62€ 1 142 533€ 3 356 697€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
58 186 727€ 58 574 592€ 62 895 100€ 67 064 532€ 58 741 684€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 035 804€ 937 031€ 988 992€ 956 913€ 439 310€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 035 804€ 937 031€ 988 992€ 956 913€ 439 310€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
-10 963€ -2 350€ 69€ 23 701€ 19 846€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
-10 963€ -2 350€ 69€ 23 701€ 19 846€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
6 012 357€ 6 052 292€ 7 796 873€ 7 582 041€ 6 812 331€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
56 086€ 42 613€ 200€ 254 514€ 116 968€
85
642
Tržby z predaja materiálu
60€ 42€ 0€ 43€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 433€ 1 039€ 290€ 299€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 575 324€ 5 783 025€ 7 515 137€ 7 101 918€ 5 820 476€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
95€ 337€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
377 360€ 225 237€ 281 246€ 225 267€ 874 887€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
5 092 460€ 5 167 051€ 7 201 236€ 2 130 734€ 2 702 561€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
5 092 460€ 5 167 051€ 7 201 236€ 2 130 734€ 2 702 561€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 4 964 791€ 0€ 1 492 515€ 1 169 970€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 035 773€ 0€ 6 324 076€ 176 102€ 104 869€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
56 687€ 202 260€ 877 160€ 462 117€ 1 427 721€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
46 531 793€ 46 896 507€ 49 068 813€ 51 652 940€ 46 596 508€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
44 312 952€ 44 510 431€ 46 743 897€ 45 239 059€ 45 135 712€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
1 406 520€ 1 858 813€ 2 079 934€ 6 120 507€ 911 978€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
332 398€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 923€ 426€ 39 001€ 3 470€ 71 100€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
472 999€ 526 838€ 205 981€ 289 905€ 477 718€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
58 661 451€ 59 050 531€ 65 055 985€ 62 346 329€ 56 570 555€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
474 724€ 475 939€ 2 160 884€ -4 718 203€ -2 171 129€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
474 724€ 475 939€ 2 160 884€ -4 718 203€ -2 171 129€