Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
3 098 046€ 2 812 777€ 2 881 919€ 2 609 336€ 1 799 012€
02
501
Spotreba materiálu
2 343 266€ 1 977 291€ 2 180 083€ 1 712 733€ 901 335€
03
502
Spotreba energie
754 742€ 835 486€ 701 832€ 896 603€ 897 677€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
39€ 0€ 5€ 0€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
3 129 088€ 2 875 979€ 2 996 999€ 3 605 413€ 4 284 103€
07
511
Opravy a udržiavanie
679 659€ 682 241€ 728 157€ 1 048 875€ 1 339 275€
08
512
Cestovné
40 367€ 37 717€ 53 904€ 75 133€ 90 330€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 962€ 1 269€ 1 842€ 1 807€ 3 183€
10
518
Ostatné služby
2 405 100€ 2 154 752€ 2 213 095€ 2 479 598€ 2 851 315€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
37 161 316€ 37 789 457€ 39 770 872€ 38 323 152€ 39 670 987€
12
521
Mzdové náklady
26 713 102€ 27 172 390€ 28 548 558€ 27 577 265€ 26 773 931€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
8 863 571€ 9 019 886€ 9 413 504€ 9 142 986€ 10 956 512€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 3 332€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 528 031€ 1 541 321€ 1 748 485€ 1 560 669€ 317 975€
16
528
Ostatné sociálne náklady
56 613€ 55 860€ 60 324€ 42 231€ 1 619 236€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
74 518€ 58 964€ 56 175€ 47 266€ 47 592€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
48 498€ 34 568€ 33 903€ 34 567€ 35 080€
20
538
Ostatné dane a poplatky
26 020€ 24 395€ 22 272€ 12 698€ 12 513€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
607 295€ 2 207 580€ 2 899 428€ 4 693 400€ 261 005€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 737€ 54 088€ 0€ 23 841€ 6 286€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 11€ 0€ 0€ 17€
26
546
Odpis pohľadávky
205 964€ 1 650 357€ 2 457 439€ 529 823€ 254 702€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
394 764€ 503 124€ 434 982€ 4 139 735€ 0€
28
549
Manká a škody
1 830€ 0€ 7 007€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
6 587 658€ 7 095 555€ 7 400 265€ 9 764 326€ 2 396 755€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 547 280€ 2 001 029€ 2 235 280€ 2 563 090€ 728 139€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
5 040 378€ 5 094 526€ 5 164 985€ 7 201 236€ 1 668 617€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 2 066€ 4 962 725€ 6 324 076€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 023 404€ 5 035 773€ 0€ 0€ 1 668 617€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
16 974€ 56 687€ 202 260€ 877 160€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 211€ 1 045€ 2 810€ 1 438€ 2 379€
43
563
Kurzové straty
37€ 0€ 0€ 0€ 254€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 174€ 1 045€ 2 810€ 1 438€ 2 125€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 462 350€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 232€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 462 117€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
7 527 595€ 5 733 236€ 6 886 633€ 8 020 202€ 9 817 501€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 32 821€ 14 551€ 0€ 51 164€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
6 502 281€ 4 626 880€ 6 872 020€ 6 877 669€ 6 409 640€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 025 313€ 1 073 536€ 62€ 1 142 533€ 3 356 697€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
58 186 727€ 58 574 592€ 62 895 100€ 67 064 532€ 58 741 684€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
1 035 804€ 937 031€ 988 992€ 956 913€ 439 310€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 035 804€ 937 031€ 988 992€ 956 913€ 439 310€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(r. 070 až r. 073)
-10 963€ -2 350€ 69€ 23 701€ 19 846€
73
614
Zmena stavu zvierat
-10 963€ -2 350€ 69€ 23 701€ 19 846€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
6 012 357€ 6 052 292€ 7 796 873€ 7 582 041€ 6 812 331€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
56 086€ 42 613€ 200€ 254 514€ 116 968€
85
642
Tržby z predaja materiálu
60€ 42€ 0€ 43€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 433€ 1 039€ 290€ 299€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 575 324€ 5 783 025€ 7 515 137€ 7 101 918€ 5 820 476€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
95€ 337€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
377 360€ 225 237€ 281 246€ 225 267€ 874 887€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
5 092 460€ 5 167 051€ 7 201 236€ 2 130 734€ 2 702 561€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
5 092 460€ 5 167 051€ 7 201 236€ 2 130 734€ 2 702 561€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 4 964 791€ 0€ 1 492 515€ 1 169 970€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 035 773€ 0€ 6 324 076€ 176 102€ 104 869€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
56 687€ 202 260€ 877 160€ 462 117€ 1 427 721€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
46 531 793€ 46 896 507€ 49 068 813€ 51 652 940€ 46 596 508€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
44 312 952€ 44 510 431€ 46 743 897€ 45 239 059€ 45 135 712€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
1 406 520€ 1 858 813€ 2 079 934€ 6 120 507€ 911 978€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
332 398€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 923€ 426€ 39 001€ 3 470€ 71 100€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
472 999€ 526 838€ 205 981€ 289 905€ 477 718€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
58 661 451€ 59 050 531€ 65 055 985€ 62 346 329€ 56 570 555€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
474 724€ 475 939€ 2 160 884€ -4 718 203€ -2 171 129€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
474 724€ 475 939€ 2 160 884€ -4 718 203€ -2 171 129€