Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
20 789 361€ 22 262 894€ 22 862 575€ 23 944 145€ 24 401 631€ 11 374 534€ 7 597 849€ 2 359 375€ 2 576 406€ 2 660 203€ 2 721 435€ 2 720 216€ 3 089 721€ 3 350 612€ 3 176 880€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
18 796 012€ 20 309 848€ 21 167 483€ 22 481 238€ 23 158 629€ 10 156 667€ 6 444 518€ 1 155 972€ 1 346 158€ 1 474 978€ 1 392 167€ 1 394 207€ 1 591 300€ 1 816 979€ 1 750 688€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
837€ 1 751€ 3 725€ 7 193€ 6 168€ 8 722€ 0€ 0€ 0€ 884€ 2 487€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
837€ 1 751€ 3 725€ 7 193€ 6 168€ 8 722€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 884€ 2 487€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
18 796 012€ 20 309 848€ 21 167 483€ 22 480 401€ 23 156 878€ 10 152 942€ 6 437 325€ 1 149 804€ 1 337 436€ 1 474 978€ 1 392 167€ 1 394 207€ 1 591 300€ 1 816 095€ 1 748 200€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
570 670€ 570 670€ 570 670€ 570 670€ 570 670€ 570 670€ 570 670€ 570 670€ 570 670€ 570 670€ 570 670€ 570 670€ 570 670€ 570 670€ 570 670€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
15 182 496€ 15 666 230€ 16 149 964€ 16 633 698€ 16 691 291€ 7 268 111€ 4 087 129€ 399 418€ 493 043€ 509 516€ 582 417€ 652 516€ 745 845€ 839 419€ 921 822€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
2 651 002€ 3 525 000€ 4 398 002€ 5 263 676€ 5 871 752€ 2 280 187€ 1 732 433€ 87 560€ 111 996€ 100 277€ 60 826€ 64 220€ 106 277€ 175 792€ 235 650€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
391 844€ 547 948€ 48 847€ 12 356€ 23 165€ 33 974€ 47 093€ 92 156€ 161 727€ 231 298€ 174 436€ 102 984€ 164 690€ 226 396€ 16 240€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
63 217€ 3 817€ 3 817€ 3 817€ 3 817€ 3 817€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 991 177€ 1 951 556€ 1 693 646€ 1 459 457€ 1 241 027€ 1 215 880€ 1 151 387€ 1 201 657€ 1 228 609€ 1 183 047€ 1 328 064€ 1 324 433€ 1 496 956€ 1 531 178€ 1 425 565€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
515 704€ 374 778€ 315 874€ 298 674€ 285 458€ 318 898€ 288 156€ 328 486€ 407 441€ 372 141€ 546 442€ 616 480€ 714 444€ 706 651€ 740 688€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
507 563€ 367 172€ 310 834€ 291 260€ 277 796€ 311 585€ 281 744€ 322 784€ 400 840€ 364 945€ 539 365€ 611 013€ 708 049€ 700 845€ 735 381€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
8 141€ 7 606€ 5 040€ 7 414€ 7 662€ 7 312€ 6 412€ 5 702€ 6 601€ 7 196€ 7 076€ 5 466€ 6 395€ 5 806€ 5 306€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
153 093€ 139 927€ 113 511€ 109 718€ 96 220€ 96 430€ 104 022€ 171 837€ 151 029€ 107 384€ 120 047€ 77 965€ 109 314€ 108 623€ 114 027€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 797€ 2 342€ 2 558€ 17 506€ 3 345€ 29 409€ 6 545€ 3 269€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
143 988€ 139 927€ 111 713€ 106 934€ 93 662€ 78 924€ 98 986€ 142 427€ 144 483€ 103 914€ 120 047€ 77 965€ 109 314€ 108 520€ 113 863€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
9 105€ 1 691€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
442€ 200€ 0€ 0€ 0€ 103€ 164€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 322 380€ 1 436 852€ 1 264 261€ 1 051 064€ 859 348€ 800 552€ 759 209€ 701 335€ 670 139€ 703 522€ 661 576€ 629 989€ 673 198€ 715 904€ 570 850€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
7 776€ 20 521€ 13 321€ 7 192€ 4 935€ 8 835€ 5 476€ 7 926€ 19 132€ 6 375€ 37 825€ 7 571€ 8 616€ 13 911€ 199€
087
2.
Ceniny (213)
7 956€ 1 000€ 44 639€ 5 572€ 12 804€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 314 604€ 1 416 331€ 1 242 984€ 1 043 873€ 853 414€ 747 078€ 748 161€ 680 606€ 651 007€ 697 147€ 623 750€ 622 417€ 664 582€ 701 994€ 570 651€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 172€ 1 490€ 1 446€ 3 450€ 1 976€ 1 987€ 1 945€ 1 746€ 1 640€ 2 178€ 1 205€ 1 575€ 1 465€ 2 455€ 628€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 172€ 1 432€ 1 446€ 3 392€ 1 657€ 1 987€ 1 945€ 1 746€ 1 640€ 2 178€ 1 205€ 1 575€ 1 465€ 2 455€ 628€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
58€ 58€ 319€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
20 789 361€ 22 262 894€ 22 862 575€ 23 944 145€ 24 401 631€ 11 374 534€ 7 597 849€ 2 359 375€ 2 576 406€ 2 660 203€ 2 721 435€ 2 720 216€ 3 089 721€ 3 350 612€ 3 176 880€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
249 692€ 151 019€ 140 010€ 201 966€ 173 060€ 354 618€ 169 205€ 310 799€ 308 068€ 276 297€ 472 822€ 531 801€ 647 835€ 693 344€ 692 898€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
249 692€ 151 019€ 140 010€ 201 966€ 173 060€ 354 618€ 169 205€ 310 799€ 308 068€ 276 297€ 472 822€ 531 801€ 647 835€ 693 344€ 692 898€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
151 019€ 140 010€ 201 966€ 173 059€ 354 550€ 193 482€ 306 890€ 308 589€ 276 285€ 472 867€ 531 894€ 650 264€ 700 633€ 698 481€ 691 692€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
98 673€ 11 009€ -61 956€ 28 907€ -181 490€ 161 136€ -137 685€ 2 210€ 31 783€ -196 570€ -59 072€ -118 463€ -52 799€ -5 137€ 1 206€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
20 273 038€ 21 939 501€ 22 585 795€ 23 660 004€ 24 227 938€ 11 019 319€ 7 428 120€ 2 047 997€ 2 267 914€ 2 383 488€ 2 248 287€ 2 188 088€ 2 441 560€ 2 656 942€ 2 483 982€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
6 600€ 18 649€ 21 149€ 27 249€ 24 295€ 29 560€ 30 060€ 24 560€ 51 527€ 63 562€ 23 430€ 14 105€ 14 392€ 3 968€ 7 630€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
6 600€ 18 649€ 21 149€ 27 249€ 24 295€ 29 560€ 30 060€ 24 560€ 51 527€ 63 562€ 23 430€ 14 105€ 14 392€ 3 968€ 7 630€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
18 911 635€ 20 426 986€ 21 251 687€ 22 555 940€ 23 239 056€ 10 220 193€ 6 530 577€ 1 281 704€ 1 471 373€ 1 571 555€ 1 502 988€ 1 461 357€ 1 689 448€ 1 913 732€ 1 864 550€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
143 988€ 139 927€ 111 713€ 106 934€ 93 662€ 78 924€ 98 986€ 142 427€ 144 483€ 103 914€ 120 047€ 77 965€ 109 314€ 108 520€ 113 863€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
18 767 647€ 20 287 059€ 21 139 973€ 22 449 005€ 23 145 395€ 10 141 269€ 6 431 591€ 1 139 277€ 1 326 890€ 1 467 641€ 1 382 942€ 1 383 392€ 1 580 134€ 1 805 212€ 1 750 688€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 732€ 818€ 1 768€ 2 581€ 1 361€ 1 858€ 2 975€ 8 843€ 12 216€ 7 406€ 5 192€ 2 397€ 2 765€ 4 031€ 990€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 732€ 818€ 1 768€ 2 581€ 1 361€ 1 858€ 2 975€ 8 843€ 12 216€ 7 406€ 5 192€ 2 397€ 2 765€ 4 031€ 990€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 352 071€ 1 493 049€ 1 311 192€ 1 074 235€ 963 227€ 767 708€ 864 508€ 732 889€ 732 798€ 740 965€ 716 676€ 710 229€ 734 956€ 735 211€ 610 812€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
56 132€ 78 463€ 57 425€ 6 836€ 107 543€ 13 861€ 115 801€ 53 604€ 71 575€ 49 489€ 53 366€ 60 347€ 77 437€ 32 466€ 30 751€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
307€ 432€ 544€ 20 061€ 172€ 254€ 192€ 42€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
181 057€ 163 791€ 192 317€ 153 626€ 126 635€ 86 917€ 81 608€ 69 460€ 75 821€ 110 970€ 78 127€ 374 073€ 374 321€ 381 359€ 315 778€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
603 585€ 667 038€ 568 753€ 479 975€ 399 103€ 355 911€ 356 148€ 325 707€ 311 054€ 308 603€ 311 793€ 20 724€ 29 159€ 40 651€ 42 246€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
353€ 239€ 173€ 18€ 11€ 6€ 86€ 42€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
411 743€ 462 165€ 390 664€ 332 448€ 267 257€ 255 173€ 255 313€ 235 401€ 228 338€ 227 124€ 221 451€ 207 022€ 207 568€ 227 784€ 176 123€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
98 895€ 120 920€ 101 454€ 80 877€ 62 498€ 54 232€ 54 075€ 47 309€ 44 447€ 44 737€ 51 939€ 48 064€ 46 470€ 52 952€ 45 915€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
34€ 239€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
1 360€ 1 360€ 1 360€ 1 477€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
266 631€ 172 374€ 136 770€ 82 175€ 633€ 597€ 524€ 579€ 424€ 418€ 326€ 326€ 326€ 326€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
266 631€ 172 374€ 136 770€ 82 175€ 633€ 597€ 524€ 579€ 424€ 418€ 326€ 326€ 326€ 326€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€