Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
5 655 876€ 5 359 661€ 4 969 200€ 4 964 906€ 3 603 950€ 3 798 886€ 4 085 342€ 4 247 414€ 4 567 254€ 4 392 807€ 4 816 410€ 5 182 469€ 5 531 591€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 561 704€ 3 649 035€ 3 347 548€ 3 466 660€ 2 140 066€ 2 450 898€ 2 751 177€ 2 912 595€ 3 190 715€ 3 146 788€ 3 480 633€ 3 862 290€ 4 174 933€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 060€ 3 614€ 7 269€ 11 028€ 3 511€ 4 716€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
1 060€ 3 614€ 7 269€ 11 028€ 3 511€ 4 716€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
3 561 704€ 3 649 035€ 3 347 548€ 3 465 600€ 2 136 452€ 2 443 629€ 2 740 149€ 2 909 084€ 3 186 000€ 3 146 788€ 3 480 633€ 3 862 290€ 4 174 933€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 468 709€ 1 468 709€ 1 468 709€ 1 468 709€ 1 468 709€ 1 468 709€ 1 468 709€ 1 468 676€ 1 647 609€ 1 647 609€ 1 468 043€ 1 468 043€ 1 468 043€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 885 153€ 1 999 724€ 1 803 117€ 1 905 675€ 604 288€ 851 197€ 1 107 731€ 1 199 612€ 1 349 241€ 1 406 118€ 1 903 801€ 2 171 584€ 2 401 010€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
117 009€ 128 354€ 26 288€ 41 895€ 61 779€ 99 563€ 121 335€ 115 760€ 101 466€ 54 699€ 60 338€ 165 176€ 274 168€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
38 796€ 14 835€ 33 638€ 56 108€ 78 578€ 29 201€ 38 590€ 48 325€ 23 518€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
833€ 1 044€ 1 255€ 1 466€ 1 677€ 1 888€ 2 099€ 2 310€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
51 204€ 51 204€ 48 180€ 47 856€ 7 438€ 6 638€ 66 618€ 7 606€ 9 161€ 9 861€ 9 161€ 8 193€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 094 061€ 1 708 468€ 1 617 348€ 1 497 496€ 1 463 107€ 1 347 139€ 1 333 498€ 1 333 605€ 1 374 414€ 1 243 108€ 1 335 646€ 1 317 804€ 1 353 907€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
393 579€ 290 463€ 335 099€ 321 050€ 324 371€ 319 132€ 363 535€ 362 239€ 412 862€ 337 140€ 349 014€ 330 073€ 470 553€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
364 013€ 260 144€ 307 840€ 296 664€ 301 371€ 293 199€ 337 608€ 332 934€ 376 461€ 299 610€ 317 802€ 300 856€ 434 683€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
12 976€ 13 880€ 13 984€ 15 490€ 17 372€ 19 204€ 19 864€ 20 190€ 25 635€ 28 807€ 25 277€ 23 706€ 31 155€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
16 590€ 16 440€ 13 275€ 8 895€ 5 628€ 6 729€ 6 063€ 9 115€ 10 766€ 8 723€ 5 935€ 5 512€ 4 715€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
245 836€ 231 707€ 209 291€ 201 132€ 211 897€ 188 341€ 171 414€ 199 410€ 218 431€ 219 808€ 256 997€ 242 840€ 317 300€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
841€ 685€ 796€ 550€ 265€ 119€ 124€ 191€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 2 321€ 41€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
244 389€ 229 193€ 207 652€ 199 313€ 210 075€ 187 491€ 170 949€ 199 310€ 218 242€ 219 614€ 256 736€ 239 949€ 317 259€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 146€ 1 177€ 498€ 834€ 726€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
300€ 1 337€ 300€ 300€ 300€ 300€ 200€ 100€ 70€ 70€ 70€ 570€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 454 647€ 1 186 298€ 1 072 958€ 975 315€ 926 840€ 839 666€ 798 549€ 771 956€ 743 121€ 686 160€ 729 635€ 744 890€ 566 053€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
9 685€ 10 050€ 22 879€ 29 649€ 38 922€ 29 572€ 23 569€ 25 342€ 105 457€ 14 743€ 24 179€ 15 944€ 7 983€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 444 962€ 1 176 248€ 1 050 079€ 945 666€ 887 918€ 810 094€ 774 980€ 746 613€ 637 664€ 671 417€ 705 456€ 728 947€ 558 070€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
111€ 2 158€ 4 304€ 750€ 776€ 849€ 667€ 1 213€ 2 124€ 2 911€ 132€ 2 375€ 2 751€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
42€ 2 158€ 4 304€ 750€ 776€ 849€ 667€ 1 213€ 760€ 496€ 132€ 2 375€ 2 751€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
69€ 1 364€ 2 415€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
5 655 876€ 5 359 661€ 4 969 200€ 4 964 906€ 3 603 950€ 3 798 886€ 4 085 342€ 4 247 414€ 4 567 254€ 4 392 807€ 4 816 410€ 5 182 469€ 5 531 591€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
273 337€ 151 181€ 345 327€ 321 478€ 317 221€ 291 921€ 264 925€ 258 453€ 351 172€ 228 005€ 235 443€ 225 542€ 343 876€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
273 337€ 151 181€ 345 327€ 321 478€ 317 221€ 291 921€ 264 925€ 258 453€ 351 172€ 228 005€ 235 443€ 225 542€ 343 876€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
151 181€ 345 327€ 322 168€ 318 239€ 293 474€ 268 507€ 260 938€ 349 972€ 218 807€ 243 636€ 227 746€ 332 168€ 469 586€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
122 155€ -194 145€ 23 159€ 3 239€ 23 747€ 23 414€ 3 987€ -91 519€ 132 364€ -15 631€ 7 697€ -106 626€ -125 710€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
5 275 758€ 5 067 020€ 4 620 056€ 4 637 172€ 3 279 611€ 3 497 685€ 3 808 916€ 3 975 305€ 4 200 313€ 4 153 638€ 4 573 151€ 4 947 537€ 5 115 653€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
3 570€ 8 055€ 34 495€ 77 915€ 80 634€ 20 232€ 11 076€ 7 045€ 28 330€ 623€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
3 570€ 8 055€ 34 495€ 77 915€ 80 634€ 20 232€ 11 076€ 7 045€ 28 330€ 623€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
3 754 044€ 3 785 783€ 3 491 924€ 3 596 329€ 2 282 855€ 2 567 739€ 2 850 083€ 3 050 138€ 3 373 425€ 3 341 594€ 3 721 785€ 4 093 941€ 4 483 395€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
244 389€ 229 193€ 207 652€ 199 313€ 210 075€ 187 491€ 170 949€ 199 310€ 218 242€ 219 614€ 256 736€ 239 949€ 317 259€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
3 509 654€ 3 556 590€ 3 284 272€ 3 397 016€ 2 072 780€ 2 380 248€ 2 679 134€ 2 850 828€ 3 155 183€ 3 121 981€ 3 465 049€ 3 853 991€ 4 166 136€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 913€ 1 029€ 4 182€ 6 134€ 4 602€ 4 355€ 3 896€ 3 880€ 1 498€ 1 927€ 1 486€ 1 834€ 725€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 913€ 1 029€ 1 908€ 2 304€ 1 322€ 1 148€ 1 989€ 3 042€ 1 498€ 1 927€ 1 486€ 1 834€ 725€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
2 275€ 3 830€ 3 280€ 3 207€ 1 908€ 838€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 519 801€ 1 280 207€ 1 123 950€ 1 031 139€ 984 100€ 891 095€ 877 022€ 840 653€ 805 157€ 799 041€ 842 835€ 823 433€ 630 910€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
66 551€ 59 333€ 54 550€ 61 303€ 61 468€ 55 254€ 81 757€ 71 381€ 60 032€ 76 134€ 101 652€ 89 276€ 86 077€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
34 403€ 32 761€ 27 361€ 45 664€ 20 964€ 16 464€ 11 558€ 12 074€ 12 809€ 5 709€ 8 645€ 7 125€ 12 436€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
203€ 193€ 0€ 9 892€ 411€ 133€ 510€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
422 777€ 402 524€ 357 039€ 308 273€ 288 327€ 266 139€ 262 302€ 248 657€ 245 890€ 448 611€ 414 500€ 396 749€ 277 287€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
496 715€ 409 865€ 355 381€ 319 151€ 316 407€ 289 404€ 268 895€ 261 458€ 246 659€ 31 113€ 92 486€ 97 380€ 86 064€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 556€ 31€ 139€ 171€ 149€ 294€ 277€ 184€ 104€ 217€ 147€ 162€ 174€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
402 773€ 312 201€ 274 739€ 249 866€ 249 703€ 222 787€ 213 803€ 209 496€ 199 105€ 188 946€ 185 244€ 190 567€ 139 974€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
95 013€ 63 493€ 54 538€ 46 505€ 46 782€ 40 754€ 38 430€ 37 402€ 40 558€ 38 418€ 39 749€ 42 041€ 28 389€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
14€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
106 782€ 141 460€ 3 817€ 6 256€ 7 117€ 9 280€ 11 500€ 13 656€ 15 769€ 11 164€ 7 815€ 9 390€ 72 061€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 21€ 15€ 1 092€ 63 265€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
106 782€ 141 460€ 3 817€ 6 256€ 7 117€ 9 280€ 11 500€ 13 656€ 15 769€ 11 142€ 7 800€ 8 298€ 8 796€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€