Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ústav na výkon trestu odňatia slobody

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
6 203 382€ 6 446 339€ 6 263 233€ 5 993 550€ 5 780 511€ 4 878 720€ 5 192 296€ 5 695 692€ 5 829 320€ 5 897 209€ 6 248 275€ 6 570 317€ 6 366 063€ 6 327 931€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 161 250€ 4 466 031€ 4 373 691€ 4 205 661€ 4 214 011€ 3 188 926€ 3 671 684€ 4 197 260€ 4 403 373€ 4 503 815€ 4 810 161€ 5 199 406€ 4 882 546€ 5 093 145€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 060€ 3 614€ 6 168€ 8 722€ 0€ 0€ 3 543€ 4 320€ 4 788€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
1 060€ 3 614€ 6 168€ 8 722€ 0€ 0€ 151€ 619€ 1 087€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 3 392€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 3 701€ 3 701€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
4 161 250€ 4 466 031€ 4 373 691€ 4 205 661€ 4 212 951€ 3 185 312€ 3 665 516€ 4 188 538€ 4 403 373€ 4 503 815€ 4 810 161€ 5 195 863€ 4 878 226€ 5 088 357€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
426 048€ 426 048€ 426 048€ 426 048€ 413 774€ 411 189€ 420 483€ 423 933€ 425 328€ 430 920€ 431 033€ 431 033€ 425 629€ 425 629€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
3 591 646€ 3 885 222€ 3 806 392€ 3 637 333€ 3 555 934€ 2 451 892€ 2 840 936€ 3 234 866€ 3 367 486€ 3 787 965€ 4 132 550€ 3 754 294€ 4 126 327€ 4 298 041€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
85 406€ 99 602€ 105 083€ 90 867€ 159 913€ 204 767€ 262 073€ 309 595€ 267 585€ 209 957€ 186 417€ 186 964€ 229 409€ 256 032€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
50 139€ 47 259€ 4 998€ 11 028€ 32 920€ 79 625€ 120 068€ 182 057€ 134 144€ 57 853€ 1 885€ 16 630€ 37 696€ 55 852€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
377€ 266€ 10 609€ 11 793€ 15 038€ 16 045€ 11 893€ 12 541€ 10 881€ 7 958€ 9 279€ 19 543€ 16 697€ 14 750€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 38 053€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
7 635€ 7 635€ 20 563€ 28 593€ 35 373€ 21 795€ 10 062€ 25 546€ 197 949€ 9 162€ 48 996€ 787 399€ 42 468€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 041 377€ 1 979 286€ 1 886 490€ 1 787 121€ 1 563 776€ 1 686 066€ 1 517 995€ 1 496 439€ 1 422 721€ 1 389 611€ 1 432 433€ 1 369 005€ 1 474 853€ 1 230 118€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
722 879€ 749 667€ 764 007€ 805 262€ 646 826€ 706 867€ 613 889€ 664 534€ 613 814€ 612 992€ 628 352€ 635 429€ 686 139€ 623 243€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
670 305€ 670 466€ 505 029€ 546 002€ 421 831€ 418 346€ 344 955€ 406 083€ 398 300€ 419 116€ 429 818€ 400 541€ 497 853€ 475 517€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
6 072€ 12 028€ 22 266€ 24 600€ 22 118€ 25 715€ 30 491€ 26 316€ 35 674€ 26 587€ 25 499€ 15 818€ 33 030€ 19 067€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
29 687€ 26 956€ 107 902€ 90 328€ 65 040€ 119 025€ 125 827€ 104 648€ 58 729€ 85 542€ 66 690€ 100 863€ 53 793€ 32 362€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
16 816€ 40 217€ 128 811€ 144 332€ 137 837€ 143 781€ 112 615€ 127 487€ 121 111€ 81 747€ 105 324€ 115 344€ 100 000€ 94 321€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 1 021€ 2 864€ 1 463€ 1 975€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
141 826€ 144 178€ 191 403€ 122 007€ 145 612€ 143 330€ 122 194€ 161 701€ 133 312€ 108 029€ 159 724€ 161 852€ 170 184€ 161 261€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
2 575€ 678€ 0€ 5 663€ 2€ 0€ 2 604€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
118 101€ 142 001€ 189 903€ 120 839€ 144 177€ 141 949€ 120 835€ 160 259€ 132 027€ 106 679€ 152 661€ 160 700€ 168 913€ 158 599€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
19 550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 600€ 1 500€ 1 500€ 1 168€ 1 434€ 1 381€ 1 359€ 1 442€ 1 285€ 1 350€ 1 400€ 1 150€ 1 271€ 59€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 176 672€ 1 085 441€ 931 080€ 859 851€ 771 339€ 835 869€ 781 912€ 670 204€ 675 595€ 668 591€ 644 357€ 571 724€ 618 530€ 445 614€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 763€ 20 109€ 17 263€ 14 076€ 11 608€ 8 946€ 8 559€ 5 288€ 5 809€ 61 357€ 4 377€ 4 950€ 3 470€ 4 188€
087
2.
Ceniny (213)
1 163€ 832€ 321€ 258€ 657€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 173 909€ 1 065 332€ 913 817€ 845 775€ 759 731€ 825 760€ 772 521€ 664 594€ 669 528€ 606 577€ 639 980€ 566 773€ 615 061€ 441 427€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
755€ 1 022€ 3 052€ 768€ 2 723€ 3 727€ 2 617€ 1 993€ 3 227€ 3 782€ 5 681€ 1 907€ 8 664€ 4 668€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
722€ 990€ 3 020€ 768€ 2 723€ 3 727€ 2 617€ 1 993€ 3 227€ 3 782€ 5 681€ 1 907€ 8 664€ 4 668€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
32€ 32€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
6 203 382€ 6 446 339€ 6 263 233€ 5 993 550€ 5 780 511€ 4 878 720€ 5 192 296€ 5 695 692€ 5 829 320€ 5 897 209€ 6 248 275€ 6 570 317€ 6 366 063€ 6 327 931€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
631 483€ 646 359€ 757 409€ 878 715€ 742 320€ 791 326€ 672 738€ 603 817€ 618 790€ 653 657€ 680 545€ 716 681€ 815 981€ 608 927€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
631 483€ 646 359€ 757 409€ 878 715€ 742 320€ 791 326€ 672 738€ 603 817€ 618 790€ 653 657€ 680 545€ 716 681€ 815 981€ 608 927€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
646 359€ 757 409€ 878 165€ 744 052€ 789 517€ 677 551€ 606 096€ 620 222€ 647 919€ 694 529€ 711 404€ 811 770€ 612 222€ 668 815€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-14 876€ -111 051€ -120 755€ 134 663€ -47 197€ 113 775€ 66 642€ -16 405€ -29 129€ -40 872€ -30 859€ -95 089€ 203 759€ -59 888€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
5 289 665€ 5 451 095€ 5 163 116€ 4 733 357€ 4 589 481€ 3 603 483€ 3 971 136€ 4 479 785€ 4 523 465€ 5 131 221€ 5 479 161€ 5 762 485€ 5 449 213€ 5 618 169€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
53 181€ 74 945€ 69 350€ 70 928€ 61 728€ 88 828€ 118 946€ 173 203€ 114 802€ 86 436€ 50 202€ 40 233€ 14 067€ 32 070€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
53 181€ 74 945€ 69 350€ 70 928€ 61 728€ 88 828€ 118 946€ 173 203€ 114 802€ 86 436€ 50 202€ 40 233€ 14 067€ 32 070€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
4 086 714€ 4 324 904€ 4 200 321€ 3 892 885€ 3 855 404€ 2 781 596€ 3 178 379€ 3 681 892€ 3 783 440€ 3 841 546€ 4 195 651€ 4 481 169€ 4 795 880€ 5 108 096€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
140 258€ 142 711€ 189 935€ 120 839€ 144 177€ 141 949€ 120 835€ 160 259€ 132 027€ 106 679€ 152 661€ 160 700€ 168 913€ 158 599€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
3 872 740€ 4 108 477€ 3 936 670€ 3 698 329€ 3 634 162€ 2 562 583€ 2 972 885€ 3 430 584€ 3 568 030€ 3 590 344€ 3 853 512€ 4 187 480€ 4 586 068€ 4 949 497€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
73 716€ 73 716€ 73 716€ 73 716€ 77 064€ 77 064€ 84 659€ 91 050€ 83 383€ 144 523€ 189 478€ 132 989€ 40 900€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
13 659€ 13 365€ 7 167€ 4 412€ 6 480€ 10 549€ 4 667€ 14 929€ 19 087€ 9 124€ 7 785€ 13 267€ 6 623€ 13 933€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
13 659€ 13 365€ 7 167€ 4 412€ 6 480€ 10 549€ 4 667€ 14 929€ 19 087€ 9 124€ 7 785€ 13 267€ 6 623€ 13 933€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 136 111€ 1 037 881€ 886 279€ 765 133€ 665 869€ 722 511€ 669 144€ 609 761€ 606 136€ 1 194 115€ 1 225 524€ 1 227 817€ 632 643€ 464 070€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
32 059€ 69 754€ 59 942€ 51 309€ 48 429€ 43 311€ 29 054€ 77 353€ 67 641€ 43 471€ 56 679€ 181 094€ 64 411€ 40 441€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
5 188€ 1 508€ 2 672€ 3 720€ 5 258€ 5 606€ 3 117€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
130 880€ 124 483€ 119 175€ 100 536€ 87 021€ 81 175€ 89 145€ 69 786€ 81 119€ 330 243€ 318 438€ 302 150€ 303 983€ 234 885€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
514 738€ 446 829€ 373 962€ 324 264€ 280 009€ 312 382€ 285 232€ 243 557€ 241 510€ 29 131€ 25 606€ 20 236€ 39 127€ 20 880€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
1 423€ 1 116€ 1 337€ 56€ 89€ 248€ 195€ 80€ 89€ 199€ 60€ 86€ 316€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
372 047€ 324 043€ 275 462€ 240 716€ 210 410€ 237 092€ 222 395€ 182 077€ 182 233€ 192 919€ 180 132€ 158 151€ 181 044€ 136 648€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
84 535€ 71 656€ 56 400€ 48 308€ 39 928€ 48 406€ 43 071€ 31 585€ 32 025€ 41 943€ 38 257€ 33 835€ 38 387€ 27 783€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
430€ 56€ 20€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
16€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
542 096€ 590 315€ 519 033€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
11 552€ 12 179€ 8 000€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
282 233€ 348 886€ 342 708€ 381 478€ 448 710€ 483 911€ 548 422€ 612 090€ 687 066€ 112 330€ 88 568€ 91 151€ 100 869€ 100 835€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
282 233€ 348 886€ 342 708€ 381 478€ 448 710€ 483 911€ 548 422€ 612 090€ 687 066€ 112 330€ 88 568€ 91 151€ 100 869€ 100 835€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€