Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
15 665 559€ 16 422 472€ 17 321 110€ 12 268 805€ 12 001 819€ 8 242 084€ 8 460 651€ 9 156 653€ 9 908 775€ 11 015 513€ 11 065 850€ 12 747 525€ 11 391 700€ 10 645 277€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
11 599 748€ 12 256 669€ 13 136 725€ 7 622 712€ 7 191 700€ 3 376 956€ 3 633 435€ 4 286 195€ 5 243 157€ 6 125 433€ 7 166 882€ 8 696 227€ 7 676 870€ 7 054 929€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
90 560€ 124 520€ 404€ 1 133€ 2 047€ 10 345€ 929€ 972€ 0€ 770€ 1 541€ 22 120€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
90 560€ 124 520€ 404€ 1 133€ 2 047€ 3 045€ 929€ 972€ 0€ 770€ 1 541€ 22 120€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
7 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
11 509 188€ 12 132 149€ 13 136 725€ 7 622 712€ 7 191 295€ 3 375 822€ 3 631 388€ 4 275 851€ 5 242 228€ 6 124 461€ 7 166 882€ 8 695 456€ 7 675 329€ 7 032 810€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 195 098€ 1 195 098€ 1 195 098€ 1 195 098€ 1 195 098€ 1 195 098€ 1 195 098€ 1 195 098€ 1 195 098€ 1 195 098€ 1 195 098€ 1 195 098€ 1 195 098€ 1 195 098€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 1 508€ 1 109€ 1 109€ 1 631€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
895 167€ 790 850€ 727 556€ 440 657€ 516 138€ 591 619€ 571 958€ 638 790€ 717 363€ 795 937€ 911 477€ 1 048 554€ 1 185 631€ 1 060 571€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
8 922 138€ 9 595 022€ 10 668 278€ 5 364 883€ 5 434 783€ 1 520 059€ 1 663 057€ 2 207 084€ 2 990 920€ 3 800 183€ 4 706 529€ 5 926 791€ 4 907 244€ 4 189 439€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
493 592€ 512 076€ 530 560€ 464 764€ 24 961€ 47 830€ 82 457€ 161 338€ 242 209€ 215 645€ 223 198€ 357 401€ 198 803€ 348 277€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
3 193€ 5 623€ 8 053€ 10 611€ 13 615€ 18 186€ 25 118€ 73 540€ 96 637€ 117 599€ 129 072€ 166 503€ 187 444€ 237 793€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
33 479€ 7 180€ 146 700€ 6 700€ 3 030€ 93 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
4 064 187€ 4 163 229€ 4 181 244€ 4 642 955€ 4 808 459€ 4 861 989€ 4 824 064€ 4 867 312€ 4 661 243€ 4 886 836€ 3 871 922€ 4 016 061€ 3 712 662€ 3 590 348€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
3 695 244€ 3 794 049€ 3 813 338€ 4 238 176€ 4 182 306€ 4 156 920€ 4 203 989€ 4 233 676€ 4 035 150€ 4 189 350€ 3 483 977€ 3 523 945€ 3 191 376€ 3 319 552€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
3 695 244€ 3 794 049€ 3 813 338€ 4 238 176€ 4 182 306€ 4 156 920€ 4 203 989€ 4 233 676€ 4 035 150€ 4 189 350€ 3 483 977€ 3 523 945€ 3 191 376€ 3 319 552€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
57 543€ 101 239€ 143 125€ 94 650€ 44 773€ 125 812€ 60 193€ 75 928€ 72 437€ 148 706€ 132 863€ 125 009€ 85 066€ 110 709€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
75 928€ 72 437€ 148 706€ 132 863€ 124 992€ 85 048€ 110 692€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
57 543€ 101 239€ 143 125€ 94 650€ 44 773€ 125 812€ 60 193€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 17€ 17€ 17€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
311 400€ 267 942€ 224 782€ 310 129€ 581 380€ 579 257€ 559 882€ 557 708€ 553 656€ 548 780€ 255 082€ 367 107€ 436 220€ 160 086€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
311 400€ 267 942€ 224 782€ 310 129€ 581 380€ 579 257€ 559 882€ 557 708€ 553 656€ 548 780€ 255 082€ 367 107€ 436 220€ 160 086€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 624€ 2 573€ 3 140€ 3 138€ 1 660€ 3 139€ 3 152€ 3 146€ 4 375€ 3 243€ 27 045€ 35 237€ 2 168€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 624€ 2 573€ 3 140€ 3 138€ 1 660€ 3 139€ 3 152€ 3 146€ 4 375€ 3 243€ 27 045€ 35 237€ 2 168€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
15 665 559€ 16 422 472€ 17 321 110€ 12 268 805€ 12 001 819€ 8 242 084€ 8 460 651€ 9 156 653€ 9 908 775€ 11 015 513€ 11 065 850€ 12 747 525€ 11 391 700€ 10 645 277€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
3 683 500€ 3 784 300€ 3 789 000€ 4 231 546€ 4 175 197€ 4 151 549€ 4 198 443€ 4 139 214€ 3 873 156€ 4 112 155€ 3 455 249€ 3 437 703€ 3 133 970€ 2 895 152€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
3 683 500€ 3 784 300€ 3 789 000€ 4 231 546€ 4 175 197€ 4 151 549€ 4 198 443€ 4 139 214€ 3 873 156€ 4 112 155€ 3 455 249€ 3 437 703€ 3 133 970€ 2 895 152€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
3 784 300€ 3 789 000€ 4 231 546€ 4 175 197€ 4 151 549€ 4 198 443€ 4 139 214€ 3 873 156€ 4 112 155€ 3 455 249€ 3 437 703€ 3 133 970€ 2 895 152€ 4 811 089€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-100 800€ -4 700€ -442 547€ 56 350€ 23 648€ -46 894€ 59 229€ 266 058€ -238 999€ 656 906€ 17 546€ 303 733€ 238 818€ -1 915 937€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
11 601 610€ 12 257 723€ 13 151 661€ 7 777 834€ 7 826 312€ 4 090 070€ 4 261 588€ 5 016 663€ 6 034 168€ 6 766 729€ 7 470 695€ 9 166 639€ 8 124 278€ 7 594 582€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
69 164€ 70 335€ 47 253€ 44 767€ 58 423€ 266 893€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 58 423€ 266 893€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
69 164€ 70 335€ 47 253€ 44 767€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
11 276 842€ 11 977 459€ 12 899 401€ 7 457 938€ 7 236 162€ 3 502 302€ 3 693 007€ 4 453 739€ 5 406 536€ 6 137 511€ 7 159 840€ 8 678 070€ 7 628 501€ 7 165 642€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
57 543€ 101 239€ 143 125€ 94 650€ 44 773€ 125 812€ 60 193€ 168 320€ 164 830€ 148 706€ 132 863€ 125 027€ 85 083€ 110 713€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
11 219 299€ 11 876 220€ 12 756 276€ 7 363 288€ 7 191 389€ 3 376 490€ 3 632 814€ 4 285 420€ 5 241 706€ 5 988 805€ 7 026 976€ 8 553 044€ 7 543 418€ 7 054 929€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
23 143€ 17 208€ 20 780€ 16 535€ 13 472€ 8 415€ 6 598€ 5 789€ 2 963€ 2 036€ 6 474€ 8 217€ 6 769€ 5 566€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
23 143€ 17 208€ 20 780€ 16 535€ 13 472€ 8 415€ 6 598€ 5 789€ 2 963€ 2 036€ 6 474€ 8 217€ 6 769€ 5 566€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
301 625€ 263 056€ 231 480€ 303 362€ 576 679€ 579 352€ 561 984€ 557 135€ 555 505€ 556 848€ 257 129€ 435 584€ 430 585€ 156 481€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
13 258€ 12 256€ 27 455€ 9 734€ 8 770€ 8 505€ 8 699€ 5 195€ 4 794€ 10 030€ 8 517€ 3 476€ 1 125€ 1 960€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
7 817€ 6 967€ 5 649€ 125 869€ 385 669€ 385 661€ 402 584€ 402 407€ 407 734€ 405 016€ 114 519€ 377 724€ 376 539€ 91 577€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
155 892€ 133 910€ 109 390€ 93 432€ 101 201€ 103 110€ 84 823€ 84 677€ 80 988€ 81 721€ 76 450€ 0€ 0€ 2€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
10€ 66€ 23€ 34€ 5€ 21€ 18€ 24€ 4€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
95 959€ 86 245€ 70 548€ 59 682€ 64 472€ 65 152€ 53 830€ 53 356€ 51 577€ 49 430€ 48 171€ 45 683€ 44 713€ 51 419€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
28 589€ 23 612€ 18 415€ 14 611€ 16 566€ 16 919€ 12 048€ 11 479€ 10 394€ 10 577€ 9 467€ 8 701€ 8 207€ 11 524€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
50€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
380 449€ 380 449€ 380 449€ 259 424€ 311€ 466€ 621€ 776€ 1 451€ 136 629€ 139 906€ 143 183€ 133 451€ 155 543€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
380 449€ 380 449€ 380 449€ 259 424€ 311€ 466€ 621€ 776€ 1 451€ 136 629€ 139 906€ 143 183€ 133 451€ 155 543€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€