Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 513 855€ 2 615 201€ 2 658 488€ 2 675 084€ 2 600 860€ 2 636 144€ 1 876 582€ 1 930 454€ 1 914 925€ 1 996 540€ 1 983 671€ 2 027 089€ 2 521 554€ 1 003 485€ 998 340€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 281 552€ 2 321 984€ 2 402 585€ 2 468 271€ 2 394 327€ 2 430 254€ 1 703 834€ 1 736 249€ 1 787 180€ 1 823 014€ 1 847 704€ 1 903 243€ 2 374 370€ 869 286€ 829 041€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
408€ 1 021€ 1 634€ 2 247€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
408€ 1 021€ 1 634€ 2 247€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
2 281 552€ 2 321 576€ 2 401 563€ 2 466 637€ 2 392 079€ 2 430 254€ 1 703 834€ 1 736 249€ 1 787 180€ 1 823 014€ 1 847 704€ 1 903 243€ 2 374 370€ 869 286€ 829 041€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
126 766€ 126 766€ 127 145€ 127 145€ 127 145€ 127 145€ 127 145€ 127 145€ 127 145€ 127 145€ 127 145€ 144 418€ 162 606€ 126 766€ 131 823€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
2 090 802€ 2 151 269€ 2 211 736€ 2 269 794€ 2 203 800€ 1 554 050€ 1 546 610€ 1 596 288€ 1 643 758€ 1 673 290€ 1 710 761€ 1 748 232€ 2 194 499€ 714 726€ 681 206€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
63 983€ 43 541€ 62 683€ 68 683€ 57 075€ 60 976€ 19 929€ 12 816€ 16 277€ 21 652€ 7 014€ 5 953€ 10 769€ 19 441€ 16 012€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
1 015€ 4 060€ 7 105€ 10 150€ 928€ 2 784€ 4 640€ 6 496€ 8 352€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
680 978€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
230 934€ 288 137€ 255 508€ 206 184€ 204 371€ 204 835€ 172 043€ 193 882€ 127 222€ 172 721€ 135 230€ 122 247€ 146 612€ 131 739€ 166 786€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
5 957€ 5 584€ 4 847€ 4 560€ 5 569€ 7 317€ 7 711€ 8 630€ 9 188€ 9 279€ 10 071€ 10 184€ 10 121€ 11 312€ 9 699€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
5 619€ 5 020€ 4 206€ 3 919€ 4 959€ 6 621€ 7 017€ 7 940€ 8 443€ 8 486€ 9 204€ 9 237€ 9 123€ 10 373€ 8 823€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
338€ 564€ 641€ 642€ 610€ 696€ 694€ 690€ 746€ 793€ 867€ 946€ 998€ 938€ 876€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
14 010€ 13 671€ 10 501€ 10 605€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
14 010€ 13 671€ 10 501€ 10 605€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
2 938€ 1 874€ 1 535€ 2 526€ 895€ 9 993€ 18 246€ 2 472€ 5 189€ 4 669€ 3 689€ 2 623€ 2 879€ 2 104€ 2 808€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
2 340€ 1 080€ 1 290€ 745€ 720€ 9 992€ 18 114€ 2 430€ 5 116€ 4 664€ 3 525€ 2 623€ 2 879€ 2 104€ 2 808€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
560€ 675€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
22€ 9€ 14€ 1€ 80€ 42€ 73€ 5€ 164€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
37€ 119€ 223€ 1 772€ 161€ 52€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
222 039€ 280 678€ 249 126€ 199 097€ 197 908€ 187 525€ 146 087€ 182 780€ 112 845€ 158 772€ 107 461€ 95 768€ 123 110€ 107 719€ 154 280€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
366€ 627€ 304€ 53€ 11€ 0€ 0€ 230€ 277€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
1 572€ 2 145€ 1 638€ 918€ 310€ 437€ 1 016€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
222 039€ 280 678€ 248 760€ 198 470€ 197 604€ 187 472€ 146 075€ 182 780€ 111 273€ 156 627€ 105 823€ 94 850€ 122 570€ 107 005€ 153 263€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 369€ 5 080€ 396€ 628€ 2 162€ 1 055€ 705€ 324€ 523€ 806€ 737€ 1 599€ 573€ 2 460€ 2 512€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 369€ 5 080€ 396€ 628€ 2 162€ 1 055€ 705€ 324€ 523€ 806€ 737€ 1 599€ 573€ 340€ 2 512€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 2 120€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 513 855€ 2 615 201€ 2 658 488€ 2 675 084€ 2 600 860€ 2 636 144€ 1 876 582€ 1 930 454€ 1 914 925€ 1 996 540€ 1 983 671€ 2 027 089€ 2 521 554€ 1 003 485€ 998 340€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
78 833€ 92 671€ 79 853€ 83 627€ 81 083€ 87 118€ 53 506€ 23 431€ 8 391€ 11 655€ 15 419€ 15 781€ 21 118€ 16 856€ 30 006€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
30 075€ 30 075€ 30 075€ 30 075€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
30 075€ 30 075€ 30 075€ 30 075€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
78 833€ 92 671€ 49 778€ 53 552€ 51 008€ 57 043€ 53 506€ 23 431€ 8 391€ 11 655€ 15 419€ 15 781€ 21 118€ 16 856€ 30 006€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
81 479€ 84 830€ 53 552€ 60 488€ 57 043€ 23 431€ 23 431€ 8 391€ 11 655€ 15 419€ 15 817€ 21 118€ 16 856€ 30 006€ 6 002€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-2 646€ 7 841€ -3 774€ -6 935€ -6 036€ 33 613€ 30 075€ 15 040€ -3 264€ -3 764€ -398€ -5 337€ 4 263€ -13 150€ 24 003€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 228 121€ 2 308 906€ 2 354 083€ 2 355 650€ 2 282 655€ 2 503 542€ 1 781 640€ 1 865 689€ 1 860 476€ 1 933 916€ 1 932 780€ 1 979 232€ 2 466 353€ 947 129€ 930 514€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
171€ 2 054€ 110€ 15 017€ 14 030€ 13 671€ 10 501€ 10 605€ 10 184€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
171€ 2 054€ 110€ 15 017€ 14 030€ 13 671€ 10 501€ 10 605€ 10 184€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 073 042€ 2 109 616€ 2 156 123€ 2 210 403€ 2 144 883€ 2 375 334€ 1 655 369€ 1 697 479€ 1 749 419€ 1 804 727€ 1 812 021€ 1 868 456€ 2 335 754€ 826 334€ 792 274€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 066 090€ 2 090 066€ 2 151 041€ 2 209 229€ 2 143 365€ 2 169 214€ 1 650 445€ 1 696 295€ 1 742 270€ 1 772 924€ 1 812 021€ 1 868 456€ 2 335 754€ 826 334€ 792 274€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
6 952€ 19 550€ 5 082€ 1 174€ 1 518€ 206 120€ 4 924€ 1 184€ 7 150€ 31 802€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
5 038€ 8 677€ 6 620€ 2 714€ 3 177€ 4 328€ 5 227€ 3 940€ 2 334€ 1 834€ 2 968€ 969€ 2 939€ 3 060€ 1 895€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
5 038€ 8 677€ 6 620€ 2 714€ 3 177€ 4 328€ 5 227€ 3 940€ 2 334€ 1 834€ 2 968€ 969€ 2 939€ 3 060€ 1 895€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
150 041€ 190 613€ 191 170€ 140 479€ 134 595€ 123 880€ 121 044€ 164 160€ 108 723€ 112 338€ 103 761€ 96 135€ 117 159€ 107 131€ 126 161€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
2 151€ 1 732€ 2 724€ 5 675€ 10 312€ 8 656€ 11 645€ 8 995€ 8 133€ 3 828€ 9 189€ 6 966€ 9 871€ 8 642€ 8 994€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 50€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
7 062€ 3 759€ 536€ 499€ 663€ 772€ 842€ 971€ 642€ 928€ 822€ 782€ 761€ 595€ 465€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
76 134€ 96 902€ 95 221€ 68 546€ 61 387€ 61 609€ 59 058€ 83 818€ 56 789€ 59 967€ 53 188€ 49 552€ 59 926€ 54 902€ 65 158€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
52 756€ 67 569€ 67 030€ 48 168€ 42 999€ 43 185€ 41 006€ 56 337€ 35 700€ 39 240€ 33 938€ 31 949€ 37 940€ 34 118€ 41 210€
166
15.
Daň z príjmov (341)
16€ 101€ 7€ 118€ 6€ 54€ 42€ 205€ 628€ 510€ 436€ 1 238€ 1 602€ 1 120€ 1 393€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
11 922€ 17 421€ 17 292€ 11 473€ 9 867€ 9 604€ 8 450€ 13 834€ 6 832€ 7 865€ 6 188€ 5 598€ 7 060€ 5 634€ 8 941€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
3 130€ 8 360€ 6 000€ 9 361€ 0€ 0€ 0€ 2 120€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
206 901€ 213 624€ 224 552€ 235 807€ 237 123€ 45 484€ 41 436€ 41 334€ 46 058€ 50 969€ 35 472€ 32 076€ 34 083€ 39 500€ 37 820€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 751€ 3 245€ 3 012€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
206 901€ 213 624€ 224 552€ 235 807€ 237 123€ 45 484€ 41 436€ 41 334€ 46 058€ 50 969€ 35 472€ 32 076€ 33 332€ 36 256€ 34 807€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€