Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 019 031€ 1 839 580€ 1 947 038€ 1 968 311€ 1 906 845€ 1 777 935€ 1 782 187€ 1 782 453€ 1 873 964€ 2 015 255€ 1 324 055€ 1 189 126€ 1 227 011€ 1 268 067€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 558 179€ 1 567 118€ 1 602 529€ 1 633 196€ 1 647 104€ 1 498 356€ 1 529 117€ 1 538 141€ 1 551 974€ 1 580 256€ 1 044 620€ 908 029€ 942 229€ 968 652€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 558 179€ 1 567 118€ 1 602 529€ 1 633 196€ 1 647 104€ 1 498 356€ 1 529 117€ 1 538 141€ 1 551 974€ 1 580 256€ 1 044 620€ 908 029€ 942 229€ 968 652€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
269 557€ 269 557€ 269 557€ 269 557€ 269 557€ 269 557€ 269 557€ 269 557€ 269 557€ 269 557€ 56 986€ 56 986€ 56 986€ 56 986€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 256 521€ 1 281 780€ 1 307 039€ 1 326 735€ 1 187 705€ 1 186 631€ 1 209 201€ 1 231 771€ 1 253 392€ 1 271 594€ 898 674€ 824 052€ 840 504€ 850 254€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
15 061€ 15 781€ 22 028€ 28 740€ 30 522€ 22 171€ 22 463€ 12 074€ 15 074€ 21 515€ 28 599€ 26 991€ 44 739€ 61 413€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
3 904€ 8 164€ 12 424€ 19 717€ 27 616€ 10 311€ 13 951€ 17 590€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
17 040€ 146 896€ 280€ 280€ 14 429€ 0€ 60 362€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
458 792€ 269 630€ 339 876€ 333 143€ 258 323€ 277 934€ 251 653€ 243 013€ 320 688€ 433 833€ 278 236€ 279 969€ 283 492€ 297 723€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
5 120€ 5 486€ 10 714€ 10 223€ 12 695€ 8 906€ 12 797€ 10 949€ 9 921€ 10 379€ 8 335€ 8 965€ 9 357€ 11 252€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
4 244€ 4 774€ 9 742€ 9 212€ 11 662€ 8 041€ 11 806€ 10 016€ 9 120€ 9 404€ 7 394€ 8 066€ 8 927€ 10 926€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
876€ 712€ 972€ 1 011€ 1 032€ 866€ 991€ 933€ 801€ 975€ 940€ 899€ 431€ 326€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
48 842€ 43 542€ 32 747€ 34 927€ 39 666€ 43 995€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
48 842€ 43 542€ 32 747€ 34 927€ 39 666€ 43 995€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
10 340€ 11 216€ 11 589€ 20 181€ 18 642€ 18 444€ 19 021€ 13 180€ 15 724€ 20 541€ 20 043€ 20 735€ 21 502€ 34 703€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
7 439€ 7 386€ 8 868€ 14 666€ 16 414€ 12 099€ 15 082€ 8 950€ 9 268€ 11 074€ 8 498€ 8 837€ 8 535€ 21 196€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
2 901€ 3 829€ 2 341€ 5 373€ 2 227€ 6 337€ 1 249€ 3 037€ 6 456€ 9 081€ 2 698€ 2 778€ 3 119€ 3 264€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
141€ 8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 077€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
380€ 2 690€ 1 192€ 386€ 8 847€ 9 120€ 9 849€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 166€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
443 332€ 252 929€ 317 573€ 302 739€ 226 986€ 250 584€ 219 835€ 218 884€ 246 201€ 359 371€ 217 112€ 215 343€ 212 967€ 207 773€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
919€ 1 389€ 2 489€ 1 438€ 1 481€ 1 448€ 1 114€ 2 194€ 332€ 338€ 372€ 118€ 398€ 300€
087
2.
Ceniny (213)
91€ 178€ 296€ 277€ 274€ 250€ 268€ 671€ 345€ 108€ 158€ 398€ 217€ 485€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
442 321€ 251 361€ 314 787€ 301 024€ 225 231€ 248 886€ 218 453€ 216 019€ 245 525€ 358 924€ 216 582€ 214 827€ 212 353€ 206 989€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
2 061€ 2 832€ 4 634€ 1 971€ 1 418€ 1 645€ 1 417€ 1 299€ 1 303€ 1 166€ 1 199€ 1 128€ 1 290€ 1 692€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 061€ 2 832€ 4 634€ 1 971€ 1 418€ 1 645€ 1 417€ 1 299€ 1 303€ 1 166€ 1 199€ 1 128€ 1 287€ 1 585€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 3€ 106€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 019 031€ 1 839 580€ 1 947 038€ 1 968 311€ 1 906 845€ 1 777 935€ 1 782 187€ 1 782 453€ 1 873 964€ 2 015 255€ 1 324 055€ 1 189 126€ 1 227 011€ 1 268 067€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
128 244€ 131 749€ 154 945€ 154 897€ 162 267€ 162 215€ 160 529€ 160 504€ 158 885€ 158 714€ 158 423€ 156 468€ 156 240€ 150 467€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
8 761€ 8 713€ 16 084€ 16 032€ 14 345€ 14 320€ 12 701€ 12 531€ 12 239€ 10 284€ 10 057€ 4 284€ 4 284€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
8 761€ 8 713€ 16 084€ 16 032€ 14 345€ 14 320€ 12 701€ 12 531€ 12 239€ 10 284€ 10 057€ 4 284€ 4 284€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
128 244€ 122 988€ 146 231€ 138 813€ 146 235€ 147 870€ 146 209€ 147 802€ 146 354€ 146 475€ 148 139€ 146 411€ 151 957€ 146 184€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
131 749€ 146 184€ 146 184€ 146 184€ 146 184€ 146 184€ 146 184€ 146 184€ 146 184€ 146 184€ 146 184€ 146 184€ 146 184€ 157 619€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-3 505€ -23 196€ 48€ -7 370€ 52€ 1 686€ 25€ 1 619€ 171€ 291€ 1 955€ 228€ 5 773€ -11 435€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 554 851€ 1 370 869€ 1 449 267€ 1 464 575€ 1 389 516€ 1 254 342€ 1 254 009€ 1 248 113€ 1 335 040€ 1 513 190€ 907 148€ 767 538€ 788 389€ 816 235€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
53 766€ 55 788€ 36 935€ 39 426€ 43 776€ 46 780€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
53 766€ 55 788€ 36 935€ 39 426€ 43 776€ 46 780€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 181 546€ 1 190 236€ 1 211 086€ 1 228 749€ 1 231 274€ 1 077 499€ 1 090 620€ 1 090 084€ 1 103 025€ 1 164 694€ 753 192€ 625 773€ 639 401€ 641 023€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 178 834€ 1 183 245€ 1 208 601€ 1 228 749€ 1 231 274€ 1 074 882€ 1 090 620€ 1 086 351€ 1 103 025€ 1 164 694€ 753 192€ 625 773€ 639 401€ 641 023€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
2 712€ 6 991€ 2 486€ 2 616€ 3 733€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
8 644€ 6 723€ 3 998€ 2 382€ 2 781€ 2 110€ 1 609€ 234€ 3 928€ 10 044€ 2 063€ 949€ 1 895€ 1 054€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
8 644€ 6 723€ 3 998€ 2 382€ 2 781€ 2 110€ 1 609€ 234€ 246€ 2 377€ 2 063€ 949€ 1 895€ 1 054€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
3 682€ 7 667€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
364 661€ 173 909€ 234 183€ 233 444€ 155 461€ 174 734€ 161 779€ 157 796€ 174 321€ 282 665€ 114 958€ 101 391€ 103 317€ 127 379€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
6 567€ 1 741€ 3 351€ 4 174€ 8 371€ 9 944€ 10 025€ 8 575€ 4 000€ 7 177€ 14 245€ 15 076€ 7 741€ 7 968€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
22 083€ 16 913€ 14 867€ 21 556€ 20 621€ 20 677€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
21€ 7€ 200€ 811€ 870€ 280€ 252€ 361€ 245€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
3 708€ 4 039€ 3 674€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 526€ 259€ 3 550€ 2 587€ 2 382€ 1 845€ 21 966€ 21 203€ 19 449€ 19 070€ 987€ 51 266€ 55 993€ 67 667€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
147 537€ 84 626€ 107 012€ 71 217€ 68 632€ 77 027€ 73 227€ 68 406€ 80 098€ 140 035€ 56 938€ 0€ 0€ 171€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 14€ 39€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
97 145€ 56 515€ 70 151€ 47 690€ 44 750€ 51 951€ 45 350€ 45 144€ 52 761€ 85 001€ 35 320€ 30 440€ 33 463€ 41 297€
166
15.
Daň z príjmov (341)
165€ 127€ 961€ 753€ 393€ 850€ 725€ 822€ 435€ 102€ 283€ 214€ 269€ 331€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
28 869€ 13 729€ 19 441€ 11 141€ 10 313€ 12 405€ 10 440€ 9 738€ 12 727€ 26 734€ 6 903€ 4 142€ 5 490€ 9 700€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
60 768€ 14 849€ 74 176€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
335 937€ 336 963€ 342 827€ 348 838€ 355 061€ 361 378€ 367 649€ 373 836€ 380 040€ 343 350€ 258 484€ 265 121€ 282 381€ 301 365€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
30€ 52€ 12€ 11€ 97€ 144€ 99€ 93€ 0€ 247€ 76€ 308€ 352€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
335 907€ 336 963€ 342 774€ 348 826€ 355 050€ 361 281€ 367 505€ 373 736€ 379 946€ 343 350€ 258 237€ 265 044€ 282 073€ 301 012€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€