Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spojená škola, Československej armády 24, Martin

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
5 890 742€ 5 740 164€ 5 461 380€ 5 449 459€ 5 321 964€ 4 500 045€ 4 999 218€ 4 898 325€ 3 990 369€ 3 863 527€ 3 845 792€ 3 661 431€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
4 940 074€ 5 103 532€ 4 971 004€ 4 897 856€ 4 838 904€ 4 155 554€ 4 201 658€ 4 285 737€ 4 322 639€ 3 549 028€ 3 540 342€ 3 505 874€ 3 447 724€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
6 606€ 7 219€ 7 832€ 5 585€ 7 323€ 7 064€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 661€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
1 021€ 1 634€ 2 247€ 1 739€ 3 480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 77€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
4 933 468€ 5 096 313€ 4 963 172€ 4 892 271€ 4 831 581€ 4 148 489€ 4 192 852€ 4 282 152€ 4 319 054€ 3 545 444€ 3 536 757€ 3 502 289€ 3 444 062€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 492 688€ 1 499 497€ 1 499 497€ 1 499 497€ 1 499 716€ 1 449 088€ 1 449 088€ 1 449 088€ 1 422 409€ 1 422 409€ 1 422 409€ 1 422 409€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
2 803 222€ 2 936 457€ 2 906 986€ 2 917 883€ 3 017 361€ 2 416 622€ 2 497 545€ 2 515 362€ 2 597 585€ 1 926 534€ 1 970 922€ 1 934 066€ 1 972 546€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
296 411€ 311 173€ 208 151€ 213 241€ 220 066€ 30 496€ 36 780€ 9 800€ 10 958€ 14 141€ 19 386€ 23 066€ 30 958€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
23 254€ 23 372€ 23 491€ 23 609€ 23 728€ 23 846€ 23 965€ 24 084€ 24 202€ 24 321€ 24 410€ 26 251€ 11 179€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
235 929€ 221 478€ 221 255€ 125 372€ 15 869€ 15 580€ 8 954€ 5 101€ 1 464€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
81 964€ 104 335€ 103 791€ 112 668€ 54 842€ 212 858€ 180 410€ 274 864€ 232 121€ 156 575€ 99 631€ 96 498€ 6 971€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
950 668€ 636 632€ 490 295€ 551 603€ 483 060€ 344 491€ 417 384€ 713 482€ 575 686€ 441 341€ 323 186€ 339 918€ 213 707€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
38 431€ 39 279€ 39 441€ 35 333€ 38 218€ 32 223€ 30 858€ 34 820€ 17 333€ 18 253€ 31 887€ 23 303€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
38 431€ 32 529€ 32 691€ 28 582€ 31 467€ 21 820€ 20 762€ 22 511€ 17 333€ 18 253€ 31 887€ 23 303€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
6 750€ 6 750€ 6 750€ 6 750€ 10 099€ 9 792€ 12 004€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
304€ 304€ 304€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
292 396€ 0€ 0€ 50 663€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
292 396€ 0€ 0€ 50 663€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
139 154€ 131 129€ 123 438€ 128 935€ 189 908€ 131 364€ 100 826€ 82 295€ 71 890€ 90 103€ 83 876€ 49 086€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
101 572€ 88 465€ 91 518€ 99 901€ 95 047€ 72 138€ 80 197€ 66 866€ 67 556€ 59 046€ 48 491€ 22 758€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
900€ 900€ 6 534€ 1 321€ 7 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
10 109€ 10 109€ 5 329€ 5 329€ 5 329€ 5 329€ 2 255€ 2 255€ 2 255€ 6 580€ 6 580€ 6 580€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
2 435€ 2 341€ 4 099€ 3 660€ 2 523€ 913€ 459€ 409€ 2 459€ 266€ 266€ 2 085€ 291€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
114€ 1 245€ 0€ 0€ 11 712€ 3 775€ 4 701€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
838€ 9 323€ 2 501€ 53€ 65 368€ 50 224€ 42 426€ 17 771€ 3 521€ 1 812€ 0€ 10 447€ 2 258€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
19 991€ 19 991€ 19 991€ 19 991€ 14 991€ 193€ 193€ 193€ 193€ 0€ 12 499€ 12 499€ 12 499€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
3 308€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
773 083€ 466 224€ 327 415€ 387 336€ 254 935€ 180 904€ 289 401€ 458 571€ 352 118€ 164 167€ 224 155€ 141 317€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
136€ 128€ 4 929€ 4 631€ 4 881€ 4 698€ 5 573€ 5 917€ 1 987€ 4 275€ 4 231€ 3 927€ 3 766€
087
2.
Ceniny (213)
7 788€ 2 285€ 3 164€ 654€ 440€ 25€ 485€ 45€ 71€ 456€ 1€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
765 159€ 463 811€ 319 323€ 382 051€ 249 614€ 176 180€ 283 484€ 456 539€ 347 771€ 159 479€ 220 227€ 137 552€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
81€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
81€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
5 890 742€ 5 740 164€ 5 461 380€ 5 449 459€ 5 321 964€ 4 500 045€ 4 619 042€ 4 999 218€ 4 898 325€ 3 990 369€ 3 863 527€ 3 845 792€ 3 661 431€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
602 581€ 593 681€ 557 051€ 454 469€ 362 417€ 345 237€ 320 198€ 713 386€ 508 519€ 306 811€ 279 517€ 126 087€ 62 148€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 28 345€ 28 345€ 28 345€ 28 345€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 28 345€ 28 345€ 28 345€ 28 345€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
570 841€ 561 940€ 525 311€ 422 729€ 330 677€ 313 497€ 288 457€ 681 646€ 476 779€ 278 466€ 251 172€ 97 742€ 33 803€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
561 940€ 525 311€ 422 729€ 330 677€ 323 192€ 287 888€ 307 644€ 476 779€ 295 467€ 251 172€ 97 479€ 33 803€ 58 123€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
8 901€ 36 630€ 102 581€ 92 052€ 7 485€ 25 609€ -19 186€ 204 867€ 181 312€ 27 294€ 153 693€ 63 939€ -24 320€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
5 281 425€ 5 139 568€ 4 897 233€ 4 987 713€ 4 952 091€ 4 153 242€ 4 283 123€ 4 275 443€ 3 558 001€ 3 584 011€ 3 564 211€ 3 598 752€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
50 068€ 62 227€ 66 728€ 89 899€ 54 413€ 44 693€ 51 232€ 51 232€ 50 807€ 55 905€ 55 905€ 50 473€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 50 473€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
50 068€ 62 227€ 66 728€ 89 899€ 54 413€ 44 693€ 51 232€ 51 232€ 50 807€ 55 905€ 55 905€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
4 832 298€ 4 823 925€ 4 586 067€ 4 663 685€ 4 696 228€ 3 955 855€ 4 039 738€ 4 014 765€ 4 049 664€ 3 352 068€ 3 396 454€ 3 357 341€ 3 396 540€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
4 373 824€ 4 515 267€ 4 494 353€ 4 492 524€ 4 515 559€ 3 852 231€ 4 014 765€ 4 049 664€ 3 352 068€ 3 396 454€ 3 357 341€ 3 396 540€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
458 474€ 308 658€ 91 714€ 171 160€ 180 669€ 103 625€ 104 762€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
42 035€ 32 649€ 24 739€ 16 817€ 8 056€ 3 623€ 1 502€ 2 261€ 4 875€ 9 703€ 16 180€ 2 789€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
42 035€ 32 649€ 24 739€ 16 817€ 8 056€ 3 623€ 1 502€ 2 261€ 2 296€ 699€ 986€ 279€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 2 579€ 9 005€ 15 194€ 2 510€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
357 023€ 220 766€ 219 700€ 217 313€ 193 394€ 149 070€ 215 624€ 172 286€ 150 251€ 121 949€ 134 786€ 148 950€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
76 850€ 79 796€ 76 471€ 70 395€ 58 655€ 22 482€ 67 344€ 55 015€ 24 896€ 28 934€ 18 273€ 18 418€ 22 936€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
218€ 0€ 0€ 0€ 24 900€ 23 465€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
5 482€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
85 601€ 78 697€ 72 664€ 75 561€ 76 999€ 72 926€ 78 332€ 84 710€ 67 208€ 53 784€ 44 839€ 57 665€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 575€ 1 767€ 965€ 1 246€ 1 246€ 432€ 461€ 637€ 690€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
50 550€ 45 034€ 47 108€ 47 586€ 46 777€ 43 942€ 41 183€ 51 021€ 41 554€ 40 495€ 40 592€ 38 949€ 37 318€
166
15.
Daň z príjmov (341)
7 940€ 118€ 5 516€ 1 722€ 19 505€ 10 263€ 5 918€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
12 529€ 11 321€ 10 565€ 10 552€ 10 163€ 8 921€ 7 422€ 10 022€ 9 615€ 7 261€ 7 664€ 7 040€ 6 873€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 1 172€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
2 677€ 3 930€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
115 176€ 800€ 800€ 800€ 800€ 800€ 800€ 480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
6 736€ 6 916€ 7 096€ 7 276€ 7 456€ 1 566€ 2 127€ 2 710€ 114 362€ 125 557€ 0€ 155 493€ 531€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
5 736€ 5 916€ 6 096€ 6 276€ 6 456€ 566€ 1 710€ 113 362€ 125 557€ 0€ 155 493€ 531€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€