Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NEA spoločnosť s ručením obmedzeným

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
297 217 € 297 217 € 297 217 € 297 217 € 297 217 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
293 314 € 293 314 € 293 314 € 293 314 € 293 314 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
2 867 € 2 867 € 2 867 € 2 867 € 2 867 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
2 867€ 2 867€ 2 867€ 2 867€ 2 867€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
290 447 € 290 447 € 290 447 € 290 447 € 290 447 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
273 850€ 273 850€ 273 850€ 273 850€ 273 850€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 820 € 3 820 € 3 820 € 3 820 € 3 820 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
0 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
3 718 € 3 718 € 3 718 € 3 718 € 3 718 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
804€ 804€ 804€ 804€ 804€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 914€ 2 914€ 2 914€ 2 914€ 2 914€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
102 € 102 € 102 € 102 € 102 €
056
B.IV.1
Peniaze
102€ 102€ 102€ 102€ 102€
057
B.IV.2
Účty v bankách
0€ 0€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
83 € 83 € 83 € 83 € 83 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
83€ 83€ 83€ 83€ 83€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
297 217 € 297 217 € 297 217 € 297 217 € 297 217 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
90 407 € 90 407 € 90 407 € 90 407 € 90 407 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
13 036 € 13 036 € 13 036 € 13 036 € 13 036 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
13 036€ 13 036€ 13 036€ 13 036€ 13 036€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
51 652 € 51 652 € 51 652 € 51 652 € 51 652 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 807€ 3 807€ 3 807€ 3 807€ 3 807€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
47 845€ 47 845€ 47 845€ 47 845€ 47 845€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-7 475 € -7 475 € -7 475 € -7 475 € -7 475 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 475€ -7 475€ -7 475€ -7 475€ -7 475€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
0 € 0 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
206 810 € 206 810 € 206 810 € 206 810 € 206 810 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
0 € 0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0€ 0€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
351 € 351 € 351 € 351 € 351 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
0€ 0€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
351€ 351€ 351€ 351€ 351€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
22 307 € 22 307 € 22 307 € 22 307 € 22 307 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
-41 793€ -41 793€ -41 793€ -41 793€ -41 793€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
0€ 0€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 0€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
9 662€ 9 662€ 9 662€ 9 662€ 9 662€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
54 438€ 54 438€ 54 438€ 54 438€ 54 438€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
88 802€ 88 802€ 88 802€ 88 802€ 88 802€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
95 350 € 95 350 € 95 350 € 95 350 € 95 350 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
95 350€ 95 350€ 95 350€ 95 350€ 95 350€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€