Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NOVÁ DREVINA s. r. o.

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 398 € 60 000 € 7 976 € 79 861 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
65 335€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
60 000€ 6 792€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 398€ 1 184€ 14 526€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 486 € 552 118 € 15 974 € 273 541 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
32€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
8 359€ 15 488€ 8 406€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
102 561 €
16
E.1.
Mzdové náklady
70 519€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
7 967€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
23 556€
19
E.4.
Sociálne náklady
519€
20
F.
Dane a poplatky
6 587€ 4 310€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 289€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 289€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
378 529€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 486€ 158 643€ 486€ 128 943€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 088 € -492 118 € -7 998 € -193 680 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-8 359 € -15 488 € 56 897 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 234 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
234€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
84 € 74 € 131 € 67 680 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
67 509 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
67 509€
52
O.
Kurzové straty
3€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
84€ 74€ 131€ 168€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-84 € -73 € -131 € -67 446 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 172 € -492 191 € -8 129 € -261 126 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 172 € -492 191 € -8 129 € -261 126 €