Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
37 766 708 € 36 744 099 € 40 072 782 € 41 772 407 € 41 589 277 € 41 710 888 € 40 130 580 €
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
429 208 € 852 811 € 1 423 857 € 2 158 011 € 2 012 915 € 1 846 253 € 1 218 538 €
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
423 175 € 845 168 € 1 421 898 € 2 147 694 € 1 995 632 € 1 820 572 € 1 123 933 €
005
 
Oceniteľné práva 014 -
(074 + 091AÚ))
6 033 € 7 643 € 1 958 € 10 318 € 17 284 € 25 681 € 33 795 €
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041-093))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60 811 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
37 337 500 € 35 891 288 € 38 648 926 € 39 614 396 € 39 576 362 € 39 864 635 € 38 912 042 €
010
 
Pozemky
(031))
7 967 102 € 7 967 102 € 8 651 275 € 8 635 289 € 8 631 859 € 8 519 425 € 8 479 939 €
011
 
Umelecké diela a zbierky
(032))
47 670 € 47 670 € 246 € 246 € 246 € 246 € 246 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
26 398 171 € 25 695 763 € 25 535 325 € 25 361 018 € 25 092 715 € 25 083 530 € 24 457 696 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
1 041 368 € 1 902 535 € 3 112 974 € 4 566 742 € 4 934 880 € 5 524 736 € 4 172 317 €
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
98 678 € 98 999 € 85 340 € 118 550 € 36 854 € 50 008 € 34 904 €
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
1 784 511 € 179 219 € 1 263 765 € 932 551 € 879 808 € 686 690 € 1 766 939 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
15 174 032 € 15 690 278 € 15 647 981 € 12 241 978 € 11 171 242 € 13 850 671 € 15 427 075 €
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
85 232 € 91 263 € 113 991 € 113 301 € 104 002 € 109 903 € 115 678 €
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
71 661 € 81 310 € 103 027 € 104 535 € 101 081 € 109 903 € 115 678 €
035
 
Tovar
(132 + 139) - 196)
13 570 € 9 953 € 10 964 € 8 766 € 2 921 € 0 € 0 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
133 719 € 40 523 € 44 335 € 416 616 € 222 323 € 280 859 € 2 983 303 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
59 147 € 38 525 € 38 779 € 49 144 € 34 459 € 52 521 € 90 900 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
72 240 € 0 € 385 € 0 € 0 € 0 € 0 €
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
0 € 0 € 3 368 € 0 € 5 834 € 2 874 € 759 747 €
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
0 € 0 € 0 € 360 000 € 165 540 € 216 137 € 2 130 736 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
2 332 € 1 997 € 1 803 € 7 472 € 16 489 € 9 326 € 1 919 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
14 955 081 € 15 558 493 € 15 489 654 € 11 712 061 € 10 844 917 € 13 459 909 € 12 328 094 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
0 € 0 € 0 € 184 € 0 € 0 € 0 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
14 955 081 € 15 558 493 € 15 489 654 € 11 711 877 € 10 844 917 € 13 459 909 € 12 328 094 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
101 436 € 96 263 € 78 052 € 74 385 € 83 374 € 51 515 € 49 400 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
93 267 € 81 820 € 69 607 € 67 047 € 35 982 € 44 280 € 40 625 €
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
8 169 € 14 443 € 8 445 € 7 339 € 47 392 € 7 235 € 8 774 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
53 042 175 € 52 530 641 € 55 798 815 € 54 088 771 € 52 843 893 € 55 613 073 € 55 607 054 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
35 838 903 € 36 094 859 € 37 107 964 € 35 888 415 € 35 205 375 € 34 995 083 € 34 289 714 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
32 704 499 € 32 802 715 € 33 474 616 € 33 132 575 € 32 785 648 € 33 014 654 € 32 937 967 €
063
 
Základné imanie
(411))
24 852 694 € 24 902 421 € 26 023 633 € 25 920 822 € 26 043 635 € 26 319 992 € 26 596 103 €
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
267 725 € 365 941 € 1 037 842 € 695 802 € 348 874 € 577 881 € 501 193 €
065
 
Fond reprodukcie
(413))
7 584 079 € 7 534 352 € 6 413 141 € 6 515 951 € 6 393 138 € 6 116 781 € 5 840 671 €
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
2 424 214 € 2 436 530 € 2 080 240 € 1 979 930 € 1 959 629 € 739 703 € 496 092 €
069
 
Rezervný fond
(421))
2 162 041 € 2 162 041 € 1 810 778 € 1 711 481 € 1 696 774 € 457 172 € 218 449 €
071
 
Ostatné fondy
(427))
262 173 € 274 489 € 269 462 € 268 449 € 262 855 € 282 531 € 277 644 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
855 615 € 1 200 347 € 674 952 € 444 657 € 0 € 615 693 € 258 847 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-145 424 € -344 732 € 878 156 € 331 254 € 460 099 € 625 033 € 596 808 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
2 611 989 € 2 260 958 € 3 011 746 € 653 444 € 949 259 € 2 262 481 € 6 043 493 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
493 491 € 480 375 € 430 944 € 357 925 € 424 146 € 447 465 € 487 256 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
493 491 € 480 375 € 430 944 € 357 925 € 424 146 € 447 465 € 487 256 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
72 089 € 72 305 € 48 722 € 24 140 € 3 445 € 27 453 € 28 320 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
52 089 € 72 305 € 48 722 € 24 140 € 3 445 € 27 453 € 28 320 €
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky
(373 AÚ + 479 AÚ))
20 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
2 046 410 € 1 708 279 € 2 532 080 € 271 379 € 521 667 € 1 787 563 € 5 527 918 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
350 929 € 171 072 € 363 560 € 193 734 € 515 425 € 309 802 € 3 311 604 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
838 524 € 852 109 € 824 076 € 2 530 € 2 752 € 826 024 € 854 345 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
548 352 € 527 472 € 509 314 € 948 € 750 € 494 450 € 466 268 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
293 662 € 143 433 € 131 593 € 21 422 € 2 047 € 119 600 € 885 594 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
14 943 € 14 193 € 703 538 € 52 746 € 694 € 37 688 € 10 107 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
14 591 283 € 14 174 823 € 15 679 105 € 17 546 912 € 16 689 259 € 18 355 509 € 15 273 847 €
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
5 979 € 17 316 € 10 936 € 22 925 € 31 104 € 53 869 € 2 015 €
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
14 585 304 € 14 157 508 € 15 668 169 € 17 523 987 € 16 658 155 € 18 301 641 € 15 271 832 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
53 042 175 € 52 530 641 € 55 798 815 € 54 088 771 € 52 843 893 € 55 613 073 € 55 607 054 €