Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy [zrušená]

2011 2010 2009 2008
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
507 477€ 696 305€ 616 273€ 703 572€
02
501
Spotreba materiálu
265 054€ 407 164€ 338 064€ 445 075€
03
502
Spotreba energie
242 423€ 289 123€ 277 206€ 258 497€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 18€ 1 003€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
246 375€ 231 012€ 365 556€ 454 521€
07
511
Opravy a udržiavanie
152 286€ 137 705€ 251 766€ 230 110€
08
512
Cestovné
7 302€ 10 781€ 12 026€ 9 406€
09
513
Náklady na reprezentáciu
679€ 400€ 433€ 160€
10
518
Ostatné služby
86 108€ 82 126€ 101 331€ 214 846€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
4 783 492€ 5 229 581€ 5 081 371€ 4 536 138€
12
521
Mzdové náklady
3 428 808€ 3 775 012€ 3 668 832€ 3 332 112€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 097 316€ 1 180 030€ 1 123 512€ 967 186€
15
527
Zákonné sociálne náklady
257 367€ 274 539€ 289 027€ 174 337€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 62 503€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
2 491€ 2 508€ 2 393€ 7 337€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
8€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 483€ 2 508€ 2 393€ 7 337€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
51 554€ 60 037€ 64 013€ 1 049€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
7 893€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
370€ 870€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
43 291€ 58 616€ 64 013€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 551€ 0€ 1 049€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
1 579 297€ 1 474 861€ 1 173 805€ 832 577€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 505 518€ 1 431 882€ 1 111 955€ 702 101€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
73 779€ 42 979€ 61 850€ 130 476€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 42 979€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
62 078€ 0€ 61 850€ 130 476€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
11 701€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 406€ 1 398€ 78€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 406€ 1 398€ 78€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
276 328€ 987 747€ 1 983 608€ 27 508€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
288 357€ 987 376€ 1 983 608€ 14 802€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-12 028€ 370€ 0€ 12 706€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
7 448 420€ 8 683 448€ 9 287 097€ 6 562 703€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
3 256€ 5 673€ 2 171€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
3 256€ 5 673€ 2 171€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
7 030€ 11 508€ 15 016€ 27 508€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 14 107€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
7 030€ 11 508€ 15 016€ 13 401€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
42 979€ 61 850€ 130 476€ 187 985€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
42 979€ 61 850€ 130 476€ 187 985€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
42 979€ 61 850€ 130 476€ 187 985€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
7 359 998€ 8 393 990€ 9 176 907€ 6 354 166€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
5 639 088€ 5 991 289€ 6 098 332€ 5 550 163€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
428 742€ 405 353€ 224 431€ 123 939€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
204 485€ 37 004€ 138 233€ 100 852€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 087 684€ 1 960 344€ 2 715 910€ 579 211€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
7 413 263€ 8 473 021€ 9 324 570€ 6 569 659€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-35 157€ -210 427€ 37 473€ 6 956€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-35 157€ -210 427€ 37 473€ 6 956€