Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
9 152 511€ 9 212 240€ 8 717 214€ 8 780 419€ 8 902 895€ 8 873 572€ 8 821 875€ 8 945 613€ 9 120 042€ 9 400 368€ 9 551 243€ 9 713 377€ 9 712 466€ 9 906 157€ 9 841 845€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
8 676 822€ 8 769 701€ 8 274 467€ 8 436 185€ 8 595 459€ 8 593 278€ 8 565 611€ 8 802 123€ 8 973 876€ 9 138 672€ 9 312 019€ 9 498 571€ 9 574 415€ 9 767 820€ 9 681 141€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
8 676 822€ 8 769 701€ 8 274 467€ 8 436 185€ 8 595 459€ 8 593 278€ 8 565 611€ 8 802 123€ 8 973 876€ 9 138 672€ 9 312 019€ 9 498 571€ 9 574 415€ 9 767 820€ 9 681 141€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
962 828€ 962 828€ 321 068€ 321 068€ 321 068€ 321 068€ 321 068€ 321 068€ 321 068€ 321 068€ 321 068€ 321 068€ 210 308€ 210 308€ 0€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
7 369 940€ 7 535 660€ 7 685 458€ 7 833 150€ 7 982 998€ 8 045 839€ 8 187 276€ 8 440 996€ 8 601 143€ 8 765 968€ 8 930 794€ 9 095 619€ 9 260 444€ 9 425 270€ 9 590 095€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
56 728€ 56 016€ 59 409€ 75 731€ 85 996€ 45 041€ 43 978€ 40 059€ 51 665€ 51 636€ 59 333€ 78 141€ 97 003€ 121 849€ 89 006€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
824€ 3 742€ 6 660€ 10 394€ 2 040€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
287 326€ 215 197€ 208 533€ 206 237€ 205 397€ 181 330€ 13 290€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
472 141€ 439 033€ 439 612€ 340 324€ 304 222€ 277 197€ 256 185€ 140 270€ 142 817€ 258 459€ 230 142€ 212 265€ 136 035€ 137 643€ 155 630€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
24 238€ 33 503€ 30 391€ 14 765€ 17 862€ 15 119€ 10 985€ 12 083€ 16 657€ 25 168€ 18 828€ 18 443€ 22 112€ 25 272€ 21 491€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
24 238€ 33 503€ 30 391€ 14 765€ 17 862€ 15 119€ 10 985€ 12 083€ 16 657€ 25 168€ 18 828€ 18 443€ 22 112€ 25 272€ 21 491€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
110 532€ 67 938€ 82 054€ 90 880€ 86 732€ 88 376€ 124 652€ 16 794€ 12 362€ 114 440€ 108 220€ 88 044€ 4 330€ 1 035€ 1 100€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
110 515€ 67 938€ 81 657€ 90 386€ 86 732€ 88 376€ 124 652€ 16 767€ 12 335€ 114 413€ 108 220€ 88 044€ 3 578€ 1 035€ 1 100€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
398€ 359€ 27€ 27€ 27€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
18€ 135€ 0€ 0€ 752€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
337 371€ 337 593€ 327 166€ 234 679€ 199 628€ 173 702€ 120 548€ 111 393€ 113 798€ 118 851€ 103 095€ 105 778€ 109 593€ 111 336€ 133 039€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
2 116€ 2 813€ 2 046€ 1 917€ 5 694€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
337 371€ 337 593€ 327 166€ 234 679€ 199 628€ 173 702€ 120 548€ 109 277€ 110 985€ 116 805€ 101 178€ 100 083€ 109 593€ 111 336€ 133 039€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
3 548€ 3 505€ 3 134€ 3 909€ 3 214€ 3 097€ 79€ 3 219€ 3 349€ 3 237€ 9 082€ 2 542€ 2 016€ 695€ 5 075€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
3 548€ 3 505€ 3 134€ 3 909€ 3 214€ 3 097€ 79€ 3 219€ 3 349€ 3 237€ 9 082€ 2 542€ 2 016€ 695€ 3 974€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 100€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
9 152 511€ 9 212 240€ 8 717 214€ 8 780 419€ 8 902 895€ 8 873 572€ 8 821 875€ 8 945 613€ 9 120 042€ 9 400 368€ 9 551 243€ 9 713 377€ 9 712 466€ 9 906 157€ 9 841 845€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-288 281€ -173 880€ -166 830€ -121 406€ -101 832€ -56 701€ 4 773€ -122 004€ -15 015€ -34 088€ -39 252€ -20 173€ -24 361€ -104 967€ -21 487€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-288 281€ -173 880€ -166 830€ -121 406€ -101 832€ -56 701€ 4 773€ -122 004€ -15 015€ -34 088€ -39 252€ -20 173€ -24 361€ -104 967€ -21 487€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-173 880€ -166 830€ -121 406€ -101 832€ -56 701€ 4 773€ -7 768€ -15 015€ -34 088€ -39 511€ -20 173€ -24 361€ -104 967€ -10 878€ -26 300€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-114 400€ -7 050€ -45 424€ -19 574€ -45 131€ -61 474€ 12 542€ -106 989€ 19 073€ 5 424€ -19 079€ 4 188€ 80 606€ -94 088€ 4 813€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
9 427 820€ 9 371 737€ 8 869 575€ 8 885 788€ 8 984 922€ 8 903 098€ 8 781 627€ 9 023 993€ 9 086 061€ 9 380 748€ 9 527 476€ 9 659 484€ 9 648 947€ 9 911 528€ 9 796 938€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
265 577€ 191 317€ 185 577€ 128 311€ 104 226€ 39 740€ 9 791€ 15 000€ 54 958€ 56 211€ 37 794€ 37 592€ 28 966€ 25 315€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
265 577€ 191 317€ 185 577€ 128 311€ 81 102€ 39 740€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 25 315€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
23 124€ 9 791€ 15 000€ 54 958€ 56 211€ 37 794€ 37 592€ 28 966€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
8 774 383€ 8 844 523€ 8 341 655€ 8 510 669€ 8 662 387€ 8 654 479€ 8 654 788€ 8 889 502€ 8 937 215€ 9 199 378€ 9 357 624€ 9 513 450€ 9 494 279€ 9 669 824€ 9 617 687€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
110 532€ 67 938€ 81 657€ 90 521€ 86 732€ 88 376€ 124 652€ 131 003€ 12 335€ 114 413€ 108 220€ 88 044€ 3 578€ 1 035€ 1 100€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
8 663 850€ 8 776 585€ 8 259 998€ 8 420 148€ 8 575 655€ 8 566 103€ 8 530 136€ 8 758 499€ 8 924 880€ 9 084 966€ 9 249 405€ 9 425 406€ 9 490 700€ 9 668 788€ 9 616 586€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
22 909€ 26 777€ 24 780€ 21 438€ 18 393€ 15 721€ 2 776€ 2 729€ 1 949€ 1 694€ 1 311€ 1 590€ 1 984€ 2 061€ 2 149€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
22 909€ 26 777€ 24 780€ 21 438€ 18 393€ 15 721€ 2 776€ 2 729€ 1 949€ 1 694€ 1 311€ 1 590€ 1 984€ 2 061€ 2 149€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
364 952€ 309 119€ 317 562€ 225 370€ 199 916€ 193 158€ 124 063€ 121 971€ 131 897€ 124 718€ 112 330€ 106 650€ 115 092€ 210 677€ 151 788€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
25 540€ 24 628€ 15 337€ 11 828€ 13 672€ 34 900€ 7 380€ 13 907€ 19 870€ 8 765€ 13 127€ 9 472€ 8 605€ 72 880€ 26 057€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
224€ 224€ 224€ 608€ 608€ 1 378€ 1 320€ 608€ 608€ 878€ 608€ 397€ 752€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
4 626€ 1 109€ 2 990€ 1 461€ 0€ 0€ 2 249€ 29 087€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
42 363€ 10 228€ 13 719€ 8 785€ 7 342€ 6 226€ 3 724€ 4 401€ 4 345€ 4 032€ 3 965€ 4 176€ 3 169€ 1 817€ 2 647€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
174 024€ 149 466€ 157 296€ 111 810€ 95 404€ 83 209€ 64 187€ 58 697€ 59 755€ 69 765€ 54 928€ 47 348€ 46 975€ 52 551€ 63 075€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
94 204€ 96 064€ 101 494€ 73 154€ 62 310€ 54 554€ 39 378€ 36 806€ 37 597€ 33 836€ 33 962€ 38 089€ 43 860€ 43 742€ 47 376€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
28 598€ 28 509€ 29 493€ 19 186€ 15 954€ 12 893€ 8 008€ 6 379€ 6 568€ 5 915€ 5 741€ 7 168€ 9 482€ 10 600€ 12 633€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
64€ 64€ 164€ 64€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
12 972€ 14 384€ 14 469€ 16 037€ 19 805€ 27 175€ 35 475€ 43 623€ 48 996€ 53 707€ 63 019€ 74 065€ 87 879€ 99 596€ 66 394€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
12 972€ 14 384€ 14 469€ 16 037€ 19 805€ 27 175€ 35 475€ 43 623€ 48 996€ 53 707€ 63 019€ 74 065€ 87 879€ 99 596€ 66 394€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€