Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
144 966€ 93 391€
02
502
Spotreba energie
1 150€ 1 331€
03
504
Predaný tovar
4 347€ 3 030€
04
511
Opravy a udržiavanie
14 803€ 12 499€
05
512
Cestovné
32 502€ 49 526€
06
513
Náklady na reprezentáciu
6 108€ 6 798€
07
518
Ostatné služby
157 527€ 241 569€
08
521
Mzdové náklady
260 094€ 285 877€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
90 722€ 100 236€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
10 873€ 12 071€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
2 139€ 1 975€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 278€ 780€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
202€
17
542
Ostatné pokuty a penále
93€ 91€
18
543
Odpísanie pohľadávky
1€
19
544
Úroky
771€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
12 522€ 1 484€
22
547
Osobitné náklady
1 260€
23
548
Manká a škody
2 587€ 552€
24
549
Iné ostatné náklady
5 000€ 2 624€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
107 707€ 91 488€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
318€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
2 715€ 1 115€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
40€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
859 205€ 906 956€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
2 745€
40
602
Tržby z predaja služieb
34 687€ 75 417€
41
604
Tržby za predaný tovar
11 156€ 7 270€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
4 650€ 925€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
3 000€ 3 500€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
434€ 1 378€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 625€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
72 490€ 10 665€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
3 500€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
11 752€ 15 173€
70
664
Prijaté členské príspevky
3 531€ 4 229€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
12 357€ 8 048€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
708 326€ 834 277€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
868 508€ 963 627€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
9 303€ 56 671€
76
591
Daň z príjmov
3 757€ 1 062€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
5 545€ 55 609€