Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28, Bratislava

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
584 404€ 630 673€ 800 620€ 963 557€ 930 322€ 266 303€ 136 127€ 52 910€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
584 404€ 630 673€ 800 620€ 963 557€ 930 322€ 266 303€ 136 127€ 52 910€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
538 123€ 574 559€ 720 935€ 865 311€ 887 921€ 218 157€ 77 199€ 0€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
34 620€ 43 167€ 65 452€ 82 727€ 25 596€ 30 055€ 39 491€ 48 927€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
7 678€ 8 964€ 10 250€ 11 536€ 12 822€ 14 108€ 15 394€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 60€ 0€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 252 732€ 2 229 933€ 1 827 676€ 1 456 810€ 1 111 211€ 928 564€ 486 484€ 316 397€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
481 381€ 464 627€ 408 153€ 370 424€ 387 357€ 300 816€ 271 026€ 179 635€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
2 015€ 1 478€ 2 938€ 5 179€ 24 917€ 18 844€ 26 765€ 4 556€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
19 082€ 1 116€ 495€ 2 079€ 22 661€ 194€ -2 420€ -9 531€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 1 312€ 3 623€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
460 284€ 462 033€ 404 720€ 361 854€ 336 156€ 281 778€ 246 682€ 184 609€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 771 351€ 1 765 306€ 1 419 523€ 1 086 386€ 723 854€ 627 748€ 215 458€ 136 762€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
1 781€ 0€ 552€ 2 381€ 2 069€ 1 063€ 1 072€ 568€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 769 570€ 1 765 306€ 1 418 971€ 1 084 005€ 721 785€ 626 685€ 214 386€ 136 193€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
2 173€ 2 715€ 1 129€ 164€ 102€ 1 536€ 209€ 259€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 173€ 2 715€ 1 129€ 164€ 102€ 432€ 209€ 259€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 1 104€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
2 839 309€ 2 863 321€ 2 629 425€ 2 420 531€ 2 041 635€ 1 196 403€ 622 820€ 369 565€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
1 261 847€ 1 337 213€ 1 196 552€ 994 130€ 786 552€ 330 856€ -5 895€ -136 727€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
1 337 213€ 1 196 552€ 994 130€ 786 552€ 330 855€ -5 895€ -136 727€ 243 343€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-75 366€ 140 661€ 202 422€ 207 578€ 455 697€ 336 751€ 130 832€ -380 070€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
343 577€ 355 053€ 306 351€ 327 192€ 339 981€ 167 800€ 155 106€ 144 172€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
84 651€ 65 491€ 49 758€ 54 488€ 70 200€ 58 014€ 32 087€ 24 236€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
84 651€ 65 491€ 49 758€ 54 488€ 70 200€ 58 014€ 32 087€ 24 236€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
17 135€ 15 645€ 13 202€ 16 161€ 11 465€ 9 210€ 6 792€ 6 658€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
17 135€ 15 645€ 13 202€ 16 161€ 11 465€ 9 210€ 6 792€ 6 658€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
172 936€ 192 133€ 149 426€ 151 186€ 142 085€ 100 537€ 111 226€ 108 278€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
26 292€ 19 973€ 23 957€ 39 266€ 43 709€ 21 189€ 26 661€ 10 427€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
81 944€ 87 857€ 71 444€ 61 933€ 52 587€ 42 852€ 33 545€ 29 744€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
51 947€ 54 907€ 43 966€ 40 253€ 34 693€ 26 969€ 20 791€ 18 875€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
12 353€ 29 396€ 10 059€ 9 734€ 11 074€ 9 527€ 4 309€ 3 804€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
400€ 0€ 22€ 0€ 25 920€ 45 428€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
68 855€ 81 784€ 93 965€ 105 357€ 116 231€ 39€ 5 000€ 5 000€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
56 692€ 67 849€ 80 778€ 92 465€ 103 921€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
12 163€ 13 935€ 13 187€ 12 892€ 12 310€ 39€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 5 000€ 5 000€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
1 233 885€ 1 171 055€ 1 126 522€ 1 099 209€ 915 102€ 697 747€ 473 610€ 362 120€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
1 233 885€ 1 171 055€ 1 126 522€ 1 099 209€ 915 102€ 697 747€ 473 610€ 362 120€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
2 839 309€ 2 863 321€ 2 629 425€ 2 420 531€ 2 041 635€ 1 196 403€ 622 820€ 369 565€