Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FCC Slovensko, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
16 968 098 € 17 911 730 € 17 255 038 € 16 575 833 € 15 920 655 € 17 406 229 € 16 547 866 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
8 024 205 € 7 919 877 € 7 721 339 € 7 466 877 € 6 737 435 € 7 162 960 € 6 883 908 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
181 925 € 49 958 € 5 518 € 4 415 € 9 232 €
005
A.I.2
Software
4 415€ 9 232€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
181 925€ 49 958€ 5 518€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
7 838 880 € 7 866 519 € 7 712 421 € 7 463 477 € 6 734 035 € 7 155 145 € 6 871 276 €
012
A.II.1
Pozemky
1 876 624€ 1 876 624€ 1 876 624€ 1 876 624€ 1 876 624€ 1 876 624€ 1 736 784€
013
A.II.2
Stavby
1 353 163€ 1 597 673€ 1 933 078€ 2 354 718€ 1 974 307€ 2 183 898€ 1 822 399€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 231 024€ 3 986 169€ 3 464 755€ 2 900 251€ 2 592 256€ 2 792 556€ 3 225 088€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
48 019€ 50 742€ 8 378€ 8 902€ 9 426€ 6 345€ 7 226€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
330 050€ 355 311€ 413 158€ 322 982€ 281 422€ 289 652€ 73 709€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
16 428€ 6 070€ 6 070€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 € 3 400 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
3 400€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
8 420 705 € 9 575 480 € 9 092 012 € 8 648 117 € 8 676 059 € 9 808 986 € 9 214 897 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
73 809 € 91 322 € 137 330 € 109 925 € 101 748 € 80 156 € 115 795 €
032
B.I.1
Materiál
43 804€ 31 906€ 34 966€ 34 562€ 15 564€ 9 404€ 33 058€
036
B.I.5
Tovar
30 005€ 59 416€ 102 364€ 75 363€ 86 184€ 70 752€ 82 737€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 596 673 € 303 901 € 296 431 € 274 736 € 235 362 € 72 868 € 69 554 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
1 323 207€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
273 466€ 303 901€ 296 431€ 274 736€ 235 362€ 72 868€ 69 554€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 205 737 € 7 841 671 € 7 413 319 € 6 945 458 € 7 010 274 € 6 103 758 € 7 892 660 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 091 718€ 4 941 699€ 4 892 678€ 4 097 027€ 3 690 865€ 4 144 739€ 4 161 778€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 091 073€ 2 896 818€ 2 520 893€ 2 724 636€ 3 298 395€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
1 924 088€ 3 579 999€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
340€ 104 957€ 141 070€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
22 606€ 3 154€ -252€ 18 838€ 21 014€ 34 931€ 9 813€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
544 486 € 1 338 586 € 1 244 932 € 1 317 998 € 1 328 675 € 3 552 204 € 1 136 888 €
056
B.IV.1
Peniaze
17 467€ 24 549€ 19 282€ 15 086€ 15 318€ 15 930€ 14 130€
057
B.IV.2
Účty v bankách
527 019€ 1 314 037€ 1 225 650€ 1 302 912€ 1 313 357€ 3 536 274€ 1 122 758€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
523 188 € 416 373 € 441 687 € 460 839 € 507 161 € 434 283 € 449 061 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
301 562€ 331 665€ 345 807€ 361 233€ 376 659€ 392 085€ 407 512€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
51 525€ 45 419€ 44 210€ 47 936€ 130 502€ 42 198€ 41 549€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
170 101€ 39 289€ 51 670€ 51 670€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
16 968 098 € 17 911 730 € 17 255 038 € 16 575 833 € 15 920 655 € 17 406 229 € 16 547 866 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
11 137 470 € 10 721 737 € 9 442 014 € 8 677 489 € 8 695 797 € 8 437 303 € 9 591 755 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
3 552 000 € 3 552 000 € 3 552 000 € 3 552 000 € 3 552 000 € 3 552 000 € 3 552 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
3 552 000€ 3 552 000€ 3 552 000€ 3 552 000€ 3 552 000€ 3 552 000€ 3 552 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
3 078 765 € 3 078 765 € 3 078 765 € 3 078 765 € 3 078 765 € 3 078 765 € 3 078 765 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
3 078 765€ 3 078 765€ 3 078 765€ 3 078 765€ 3 078 765€ 3 078 765€ 3 078 765€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
355 200 € 355 200 € 355 200 € 355 200 € 355 200 € 354 249 € 312 470 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
355 200€ 355 200€ 355 200€ 355 200€ 355 200€ 354 249€ 312 470€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 517 772 € 1 126 049 € 491 524 € 63 833 € 64 337 € 385 741 € 1 812 943 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 517 772€ 1 126 049€ 491 524€ 63 833€ 64 337€ 385 741€ 1 812 943€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 633 733 € 2 609 723 € 1 964 525 € 1 627 691 € 1 645 495 € 1 066 548 € 835 577 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 830 628 € 7 189 468 € 7 811 375 € 7 895 816 € 6 527 891 € 8 957 440 € 6 936 588 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 337 323 € 2 214 071 € 2 112 306 € 1 797 497 € 1 616 615 € 1 438 943 € 1 445 096 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
1 377 907€ 1 260 669€ 1 068 934€ 743 244€ 800 394€ 859 648€ 758 589€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
32 851€ 43 127€ 328 026€ 391 380€ 200 011€ 201 832€ 109 065€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
121 435€ 83 640€ 60 478€ 46 874€ 45 213€ 44 439€ 35 702€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
805 130€ 826 635€ 654 868€ 615 999€ 570 997€ 333 024€ 541 740€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
11 299 € 7 798 € 8 680 € 11 058 € 16 639 € 14 717 € 13 658 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
11 299€ 7 798€ 8 680€ 11 058€ 16 639€ 14 717€ 13 658€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 307 134 € 4 967 599 € 5 023 722 € 4 753 927 € 2 894 637 € 5 003 780 € 2 942 871 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 624 803€ 3 290 390€ 2 346 565€ 2 127 225€ 1 771 219€ 2 512 308€ 1 798 672€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
68 838€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
106 057€ 1 100 000€ 2 122 852€ 2 215 328€ 451 031€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 986 953€ 768 663€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
211 046€ 198 825€ 197 267€ 164 899€ 170 825€ 166 720€ 161 546€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
158 828€ 141 779€ 128 973€ 109 885€ 109 928€ 116 062€ 105 356€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
202 931€ 233 825€ 226 055€ 134 747€ 387 846€ 218 681€ 36 666€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 469€ 2 780€ 2 010€ 1 843€ 3 788€ 3 056€ 3 130€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
174 872 € 666 667 € 1 333 334 € 2 000 000 € 2 500 000 € 2 534 963 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
666 667€ 1 333 333€ 2 000 000€ 216 667€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
174 872€ 666 667€ 666 667€ 666 667€ 500 000€ 2 318 296€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
525 € 1 649 € 2 528 € 696 967 € 11 486 € 19 523 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
525€ 1 649€ 2 528€ 2 833€ 266€ 6€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
11 865€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
694 134€ 11 220€ 7 652€