Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
19 792 070 € 47 471 850 € 80 557 194 € 56 455 130 € 60 808 704 € 55 188 474 € 54 758 786 € 53 897 564 € 52 269 836 € 56 697 733 € 54 378 390 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 536 253 € 2 175 794 € 2 090 331 € 2 327 933 € 2 360 161 € 1 965 780 € 1 882 170 € 1 826 809 € 1 897 424 € 1 921 359 € 2 592 439 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 500 € 1 700 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 1 700€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 105 197 € 892 285 € 931 699 € 1 083 270 € 1 250 863 € 992 084 € 1 047 714 € 1 130 268 € 1 331 939 € 1 502 373 € 1 503 337 €
012
A.II.1
Pozemky
123 027€ 123 027€ 123 027€ 123 027€ 123 027€ 123 027€ 123 027€ 123 027€ 123 027€ 123 027€ 123 027€
013
A.II.2
Stavby
60 205€ 63 457€ 66 709€ 69 961€ 73 213€ 76 465€ 79 717€ 82 969€ 86 226€ 89 490€ 92 754€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
908 007€ 705 801€ 741 963€ 890 282€ 1 054 623€ 701 592€ 754 620€ 890 672€ 1 108 090€ 1 269 196€ 1 287 556€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 958€ 91 000€ 90 350€ 33 600€ 14 596€ 20 660€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 431 056 € 1 283 509 € 1 158 632 € 1 244 663 € 1 109 298 € 973 696 € 834 456 € 696 541 € 564 985 € 417 286 € 1 089 102 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 431 056€ 1 283 509€ 1 158 632€ 1 244 663€ 1 109 298€ 973 696€ 834 456€ 696 541€ 564 985€ 417 286€ 1 089 102€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
17 202 744 € 35 585 004 € 64 320 601 € 50 226 759 € 54 583 015 € 50 132 700 € 50 796 106 € 49 359 666 € 45 346 822 € 52 025 293 € 51 154 857 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
95 904 € 145 265 € 62 603 342 € 43 686 491 € 46 894 381 € 39 204 524 € 40 191 487 € 37 811 825 € 40 137 129 € 44 324 917 € 41 127 366 €
035
B.I.1
Materiál
92 689€ 113 949€ 28 456 664€ 22 215 755€ 21 013 629€ 16 621 344€ 19 265 497€ 18 762 670€ 20 239 922€ 23 636 832€ 18 611 554€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
8 773 816€ 6 141 068€ 8 444 016€ 8 135 728€ 8 547 686€ 8 048 350€ 7 773 529€ 8 568 657€ 9 916 507€
037
B.I.3
Výrobky
21 664 610€ 15 326 761€ 17 434 767€ 14 445 720€ 12 376 412€ 10 998 552€ 12 121 361€ 12 116 480€ 12 596 623€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
3 215€ 3 096€ 3 329€ 2 907€ 1 969€ 1 732€ 1 892€ 2 253€ 2 317€ 2 948€ 2 682€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
28 220€ 3 704 923€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
16 239 161 € 33 997 719 € 450 029 € 4 713 527 € 6 497 402 € 9 383 556 € 9 500 141 € 9 548 359 € 2 996 353 € 5 420 565 € 7 749 594 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
15 442 947 € 33 810 449 € 370 152 € 4 625 225 € 6 476 683 € 9 359 130 € 9 472 347 € 9 488 737 € 2 949 150 € 5 392 410 € 7 732 742 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
15 299 573€ 33 744 860€ 354 522€ 3 352 823€ 5 392 185€ 7 201 243€ 6 715 437€ 7 677 877€ 579 585€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
143 374€ 65 589€ 15 630€ 1 272 402€ 1 084 498€ 2 157 887€ 2 756 910€ 1 810 860€ 2 369 565€ 5 392 410€ 7 732 742€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
781 762€ 173 034€ 66 113€ 74 781€ 81€ 29 503€ 16 615€ 32€ 190€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
14 452€ 14 236€ 13 764€ 13 521€ 20 638€ 24 426€ 27 794€ 30 119€ 30 588€ 28 123€ 16 662€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
867 679 € 1 442 020 € 1 267 230 € 1 826 741 € 1 191 232 € 1 544 620 € 1 104 478 € 1 999 482 € 2 213 340 € 2 279 811 € 2 277 897 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 460€ 3 509€ 2 157€ 6 040€ 3 420€ 4 891€ 5 789€ 6 822€ 4 772€ 4 554€ 4 575€
073
B.V.2.
Účty v bankách
859 219€ 1 438 511€ 1 265 073€ 1 820 701€ 1 187 812€ 1 539 729€ 1 098 689€ 1 992 660€ 2 208 568€ 2 275 257€ 2 273 322€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
53 073 € 9 711 052 € 14 146 262 € 3 900 438 € 3 865 528 € 3 089 994 € 2 080 510 € 2 711 089 € 5 025 590 € 2 751 081 € 631 094 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 199€ 7 976€ 445 824€ 193 364€ 154 045€ 247 317€ 255 334€ 72 660€ 261 768€ 163 979€ 342 094€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
44 874€ 9 703 076€ 13 700 438€ 3 707 074€ 3 711 483€ 2 842 677€ 1 825 176€ 2 638 429€ 4 763 822€ 2 587 102€ 289 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
19 792 070 € 47 471 850 € 80 557 194 € 56 455 130 € 60 808 704 € 55 188 474 € 54 758 786 € 53 897 564 € 52 269 836 € 56 697 733 € 54 378 390 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
15 611 542 € 43 138 287 € 40 215 579 € 38 244 425 € 35 991 408 € 33 480 086 € 31 081 053 € 28 739 516 € 26 474 466 € 24 134 314 € 21 399 921 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
167€ 167€ 167€ 167€ 167€ 167€ 167€ 167€ 167€ 167€ 167€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 955 010 € 843 763 € 680 842 € 579 635 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 955 010€ 843 763€ 680 842€ 579 635€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
1 117 160 € 1 000 598 € 901 946 € 969 910 € 862 972 € 755 846 € 645 846 € 536 893 € 427 484 € 312 279 € 836 295 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
1 117 160€ 1 000 598€ 901 946€ 969 910€ 862 972€ 755 846€ 645 846€ 536 893€ 427 484€ 312 279€ 836 295€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 137 521 € 28 313 467 € 26 274 348 € 24 128 268 € 21 724 074 € 19 435 040 € 17 202 456 € 15 091 804 € 12 978 106 € 9 882 616 € 7 959 673 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 137 521€ 28 313 467€ 26 274 348€ 24 128 268€ 21 724 074€ 19 435 040€ 17 202 456€ 15 091 804€ 12 978 106€ 9 882 616€ 7 959 673€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
356 694 € 2 824 055 € 2 039 118 € 2 146 080 € 2 404 195 € 2 289 033 € 2 232 584 € 2 155 642 € 2 224 946 € 3 258 410 € 2 024 151 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 180 102 € 4 315 226 € 40 119 115 € 18 149 335 € 24 782 450 € 21 617 611 € 23 461 379 € 24 697 562 € 25 694 516 € 32 473 530 € 28 789 954 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
401 145 € 366 357 € 353 954 € 362 499 € 332 205 € 313 183 € 292 100 € 260 573 € 243 184 € 216 612 € 377 825 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
35 217€ 34 420€ 35 484€ 28 589€ 21 364€ 19 211€ 18 773€ 18 428€ 18 116€ 16 223€ 11 425€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
365 928€ 331 937€ 318 470€ 333 910€ 310 841€ 293 972€ 273 327€ 242 145€ 225 068€ 200 389€ 366 400€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 719 117 € 3 889 889 € 39 709 851 € 17 742 673 € 24 402 705 € 21 253 548 € 23 118 326 € 24 392 257 € 25 407 216 € 32 209 582 € 28 356 966 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 497 614 € 3 477 742 € 39 053 510 € 16 276 261 € 22 652 235 € 19 416 715 € 21 478 173 € 22 524 134 € 24 825 292 € 31 913 697 € 27 409 257 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 289 671€ 2 933 464€ 36 659 179€ 15 357 322€ 21 442 931€ 18 339 632€ 20 279 684€ 20 939 980€ 23 681 219€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
207 943€ 544 278€ 2 394 331€ 918 939€ 1 209 304€ 1 077 083€ 1 198 489€ 1 584 154€ 1 144 073€ 31 913 697€ 27 409 257€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
108 775€ 98 421€ 98 705€ 95 861€ 102 886€ 93 750€ 86 704€ 81 510€ 84 032€ 78 280€ 75 085€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
90 665€ 82 560€ 81 129€ 83 891€ 91 173€ 82 975€ 77 574€ 72 382€ 73 951€ 71 009€ 68 878€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
21 223€ 230 637€ 475 097€ 1 284 859€ 1 554 700€ 1 658 919€ 1 474 594€ 1 712 255€ 422 385€ 145 257€ 802 397€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
840€ 529€ 1 410€ 1 801€ 1 711€ 1 189€ 1 281€ 1 976€ 1 556€ 1 339€ 1 349€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
59 840 € 58 980 € 55 310 € 44 163 € 47 540 € 50 880 € 50 953 € 44 732 € 44 116 € 47 336 € 55 163 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
59 040€ 56 980€ 53 410€ 42 263€ 47 540€ 50 880€ 50 953€ 44 732€ 44 116€ 47 336€ 55 163€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
800€ 2 000€ 1 900€ 1 900€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
426 € 18 337 € 222 500 € 61 370 € 34 846 € 90 777 € 216 354 € 460 486 € 100 854 € 89 889 € 4 188 515 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
426€ 18 337€ 222 500€ 61 370€ 34 846€ 90 777€ 216 354€ 460 486€ 100 854€ 89 889€ 4 188 515€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€