Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
57 820 280 € 76 758 604 € 65 410 190 € 40 232 689 € 40 356 236 € 43 829 519 € 39 049 982 € 38 325 080 € 31 221 383 € 25 014 270 € 27 947 239 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 696 625 € 3 952 107 € 3 797 171 € 3 496 397 € 3 572 892 € 3 633 819 € 3 618 601 € 3 013 908 € 2 990 696 € 3 005 863 € 3 064 979 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 448 607 € 1 647 413 € 1 561 271 € 1 378 418 € 1 385 392 € 1 473 191 € 1 441 981 € 956 989 € 933 930 € 1 001 897 € 1 038 509 €
012
A.II.1
Pozemky
517 643€ 517 643€ 517 643€ 367 643€ 366 503€ 366 062€ 366 062€ 80 219€ 35 939€ 35 939€ 1 830€
013
A.II.2
Stavby
487 535€ 526 152€ 575 553€ 635 319€ 694 495€ 751 365€ 813 614€ 730 921€ 786 205€ 844 663€ 908 660€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
440 097€ 597 453€ 378 365€ 370 495€ 314 923€ 354 099€ 260 640€ 144 184€ 110 121€ 119 630€ 124 687€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€ 1 665€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 4 500€ 9 895€ 3 296€ 1 140€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 667€ 78 150€ 6 666€ 1 667€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 248 018 € 2 304 694 € 2 235 900 € 2 117 979 € 2 187 500 € 2 160 628 € 2 176 620 € 2 056 919 € 2 056 766 € 2 003 966 € 2 026 470 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
2 248 018€ 2 304 694€ 2 235 900€ 2 117 979€ 2 187 500€ 2 160 628€ 2 176 620€ 2 056 919€ 2 056 766€ 2 003 966€ 2 026 470€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
54 093 230 € 72 729 047 € 61 588 739 € 36 706 636 € 36 728 051 € 40 179 859 € 35 424 272 € 35 304 833 € 28 219 601 € 22 005 865 € 24 871 620 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
28 405 382 € 30 180 612 € 37 876 982 € 20 473 094 € 16 950 167 € 17 419 813 € 20 635 312 € 20 677 300 € 16 839 902 € 12 039 272 € 10 023 011 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
24 918 527€ 27 521 574€ 35 243 760€ 17 948 794€ 16 950 167€ 17 419 813€ 20 635 312€ 20 677 300€ 16 839 902€ 12 039 272€ 10 023 011€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
3 486 855€ 2 659 038€ 2 633 222€ 2 524 300€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 278 424 € 2 122 193 € 1 459 257 € 1 851 049 € 1 620 889 € 1 581 888 € 784 558 € 354 401 € 28 636 € 28 636 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
35 708 € 31 383 € 31 065 € 28 663 € 28 663 € 28 636 € 28 636 € 28 636 € 28 636 € 28 636 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
35 708€ 31 383€ 31 065€ 28 663€ 28 663€ 28 636€ 28 636€ 28 636€ 28 636€ 28 636€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 179 421€ 1 069 033€ 1 370 431€ 1 768 625€ 1 548 469€ 1 529 487€ 734 654€ 300 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
63 295€ 1 021 777€ 57 761€ 53 761€ 43 757€ 23 765€ 21 268€ 25 765€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
22 998 587 € 36 709 027 € 21 279 431 € 13 581 200 € 17 293 370 € 18 877 910 € 12 548 429 € 14 068 605 € 10 747 744 € 9 337 235 € 14 773 221 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
19 808 682 € 34 843 145 € 17 883 457 € 9 407 969 € 14 374 431 € 13 553 134 € 10 911 507 € 12 767 348 € 9 520 282 € 9 337 235 € 9 199 681 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
499 621€ 170 700€ 218 348€ 136 133€ 436 889€ 90 768€ 106 278€ 1 167 819€ 156 161€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
19 309 061€ 34 672 445€ 17 665 109€ 9 271 836€ 13 937 542€ 13 462 366€ 10 805 229€ 11 599 529€ 9 364 121€ 9 337 235€ 9 199 681€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 011 425€ 2 781 312€ 1 129 723€ 3 460 659€ 464 069€ 814 652€ 1 156 848€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
63 659€ 38 211€ 7 569€ 7 569€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 171 109€ 57 991€ 31 334€ 322 167€ 70 614€ 5 570 959€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
838€ 14 438€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 954 299€ 1 865 882€ 1 384 549€ 1 353 708€ 1 781 647€ 1 798 557€ 1 141 519€ 150 000€ 2 581€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 410 837 € 3 717 215 € 973 069 € 801 293 € 863 625 € 2 300 248 € 1 455 973 € 204 527 € 603 319 € 600 722 € 75 388 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 434€ 7 100€ 5 559€ 5 287€ 15 542€ 11 122€ 15 114€ 2 491€ 11 295€ 1 768€ 1 486€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 404 403€ 3 710 115€ 967 510€ 796 006€ 848 083€ 2 289 126€ 1 440 859€ 202 036€ 592 024€ 598 954€ 73 902€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
30 425 € 77 450 € 24 280 € 29 656 € 55 293 € 15 841 € 7 109 € 6 339 € 11 086 € 2 542 € 10 640 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 37€ 22€ 6€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
24 651€ 30 960€ 24 026€ 15 035€ 17 284€ 11 642€ 6 106€ 5 692€ 6 338€ 2 542€ 7 958€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 774€ 46 453€ 232€ 14 621€ 38 009€ 4 199€ 997€ 647€ 4 748€ 2 682€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
57 820 280 € 76 758 604 € 65 410 190 € 40 232 689 € 40 356 236 € 43 829 519 € 39 049 982 € 38 325 080 € 31 221 383 € 25 014 270 € 27 947 239 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
36 027 545 € 31 396 610 € 17 632 012 € 9 420 418 € 7 890 444 € 7 215 045 € 6 935 835 € 6 670 383 € 6 338 949 € 5 435 052 € 134 667 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
6 000 000€ 6 000 000€ 6 000 000€ 6 000 000€ 6 000 000€ 6 000 000€ 6 000 000€ 6 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 21 464 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
21 464€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
25 286 611 € 11 522 012 € 3 310 418 € 1 780 443 € 1 105 045 € 825 835 € 560 383 € 228 947 € 325 051 € 105 899 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
25 286 611€ 11 522 012€ 3 310 418€ 1 780 443€ 1 105 045€ 825 835€ 560 383€ 228 947€ 105 899€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
325 051€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 630 934 € 13 764 598 € 8 211 594 € 1 529 975 € 675 399 € 279 210 € 265 452 € 331 436 € 903 898 € 228 489 € 105 899 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
21 792 735 € 45 336 858 € 47 778 178 € 30 812 271 € 32 465 792 € 36 614 474 € 32 114 147 € 31 654 697 € 24 881 801 € 19 575 859 € 27 804 246 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
13 847 100 € 14 199 521 € 14 197 205 € 14 195 822 € 14 194 563 € 14 194 903 € 14 600 575 € 14 602 112 € 15 818 716 € 15 841 643 € 20 842 083 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
13 840 546€ 14 190 546€ 14 190 546€ 14 190 546€ 14 190 546€ 14 190 546€ 14 595 546€ 14 595 546€ 15 786 535€ 15 786 535€ 20 786 535€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 554€ 8 975€ 6 659€ 5 276€ 4 017€ 4 357€ 5 029€ 6 566€ 9 473€ 9 895€ 8 850€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
22 708€ 45 213€ 46 698€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
5 734 € 5 784 € 4 464 € 3 572 € 2 857 € 2 857 € 3 346 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
5 734€ 5 784€ 4 464€ 3 572€ 2 857€ 2 857€ 3 346€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 447 282 € 10 988 229 € 8 088 797 € 2 592 457 € 2 749 528 € 4 104 667 € 5 841 341 € 7 221 011 € 3 159 251 € 1 924 141 € 1 792 150 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 162 769 € 6 647 587 € 4 874 817 € 2 012 224 € 2 274 912 € 3 970 790 € 3 035 176 € 5 567 744 € 2 350 538 € 1 747 001 € 1 671 985 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
73 449€ 23 403€ 136 411€ 95 946€ 21 624€ 1 231€ 125 545€ 244 180€ 16 298€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 089 320€ 6 624 184€ 4 738 406€ 1 916 278€ 2 253 288€ 3 969 559€ 2 909 631€ 5 323 564€ 2 334 240€ 1 747 001€ 1 671 985€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
700 000€ 2 200 000€ 1 150 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
412 393€ 386 039€ 376 510€ 3 893€ 689€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
140 376€ 228 260€ 145 693€ 112 048€ 107 588€ 67 314€ 77 261€ 84 966€ 102 653€ 72 530€ 65 101€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
86 899€ 117 365€ 77 563€ 64 927€ 61 765€ 44 816€ 50 383€ 20 442€ 44 606€ 39 608€ 39 660€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
50 940€ 3 994 353€ 2 234 411€ 377 934€ 184 739€ 13 672€ 64 989€ 11 530€ 281 890€ 61 109€ 14 715€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
664€ 55 313€ 6 630€ 758€ 6 943€ 3 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 298€ 1 000€ 18 694€ 119 766€ 1 132€ 1 139€ 290€ 54€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
73 978 € 79 228 € 59 650 € 52 816 € 51 286 € 48 371 € 49 514 € 28 518 € 22 940 € 58 670 € 113 053 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
64 908€ 67 803€ 52 650€ 46 316€ 44 786€ 33 681€ 43 723€ 22 727€ 12 781€ 34 030€ 44 545€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
9 070€ 11 425€ 7 000€ 6 500€ 6 500€ 14 690€ 5 791€ 5 791€ 10 159€ 24 640€ 68 508€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
418 641€ 20 064 096€ 25 428 062€ 13 967 604€ 15 467 558€ 18 263 676€ 11 619 371€ 9 799 737€ 5 877 575€ 1 748 086€ 5 053 641€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 25 136 € 633 € 3 359 € 8 326 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 25 136€ 633€ 3 359€ 8 326€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé