Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

E-S Partners spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
132 656 € 92 052 € 93 098 € 89 559 € 88 223 € 68 429 € 118 059 € 82 778 € 1 500 930 € 96 577 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
66 772 € 17 165 € 17 893 € 18 621 € 19 288 € 20 016 € 20 743 € 21 499 € 23 072 € 25 764 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
16 475 € 17 103 € 17 831 € 18 559 € 19 287 € 20 015 € 20 743 € 21 499 € 23 072 € 25 764 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
16 475€ 17 103€ 17 831€ 18 559€ 19 287€ 20 015€ 20 743€ 21 471€ 22 199€ 23 654€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28€ 873€ 2 110€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
50 297 € 62 € 62 € 62 € 1 € 1 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
50 297€ 62€ 62€ 62€ 1€ 1€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
65 884 € 74 887 € 75 205 € 70 938 € 68 935 € 48 413 € 97 316 € 61 279 € 1 477 858 € 70 813 €
015
B.I.
Zásoby
8 055€ 9 579€ 9 607€ 9 594€ 9 598€ 9 627€ 9 619€ 9 619€ 9 608€ 9 617€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
52 693€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
4 975 € 63 226 € 62 372 € 57 179 € 44 387 € 9 642 € 14 728 € 28 114 € 58 933 € 57 256 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
4 975€ 7 914€ 5 747€ 6 371€ 11 717€ 8 195€ 11 753€ 26 208€ 53 810€ 53 888€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
3 560€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
55 312€ 56 625€ 50 808€ 32 670€ 1 447€ 2 975€ 1 906€ 1 563€ 3 368€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
161 € 2 082 € 3 226 € 4 165 € 14 950 € 29 144 € 72 969 € 23 546 € 1 409 317 € 3 940 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
161€ 2 082€ 3 226€ 4 165€ 14 950€ 29 144€ 72 969€ 23 546€ 1 409 317€ 3 940€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
132 656 € 92 052 € 93 098 € 89 559 € 88 223 € 68 429 € 118 059 € 82 778 € 1 500 930 € 96 577 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
48 568 € 7 109 € 7 020 € 7 305 € 7 183 € -54 956 € -53 752 € 54 460 € 78 254 € 79 382 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
36 514 € 36 514 € 36 514 € 36 514 € 36 514 € 36 514 € 36 514 € 36 514 € 36 514 € 36 514 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
36 514€ 36 514€ 36 514€ 36 514€ 36 514€ 36 514€ 36 514€ 36 514€ 36 514€ 36 514€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
146 821€ 146 822€ 146 220€ 140 220€ 103 687€
030
A.III.
Fondy zo zisku
3 665€ 3 665€ 3 665€ 3 665€ 3 665€ 3 665€ 3 665€ 3 665€ 3 665€ 3 665€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-179 891€ -179 380€ -173 094€ -136 683€ -95 134€ -93 932€ 14 281€ 38 075€ 39 203€ 29 859€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
41 459 € -512 € -6 285 € -36 411 € -41 549 € -1 203 € -108 212 € -23 794 € -1 128 € 9 344 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
84 088 € 84 943 € 86 078 € 82 254 € 81 040 € 123 385 € 171 811 € 28 318 € 1 422 676 € 17 195 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
44 112€ 1 724€ 1 674€ 1 750€ 11 888€ 23 439€ 72 512€ 11 309€ 1 589€ 1 548€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
36 814 € 80 595 € 82 062 € 78 232 € 66 846 € 94 358 € 98 821 € 16 209 € 1 419 306 € 14 065 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
25 246€ 79 671€ 80 483€ 76 457€ 63 379€ 20 536€ 53 509€ 12 462€ 1 414 000€ 7 004€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 036€ 993€ 1 097€ 1 092€ 1 100€ 108€ 1 158€ 982€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
9 351€ 924€ 543€ 782€ 1 081€ 2 714€ 1 551€ 1 743€ 600€ 4 497€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 217€ 1 289€ 70 016€ 42 661€ 1 896€ 3 548€ 1 582€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
250€ 212€ 104€ 1 459€ 478€ 800€ 1 781€ 1 582€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 912€ 2 412€ 2 342€ 2 272€ 2 202€ 4 129€