Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 907 672 € 6 525 802 € 7 006 959 € 12 780 613 € 8 921 233 € 8 653 232 € 8 706 137 € 7 086 276 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 650 € 9 967 € 8 289 € 31 628 € 65 452 € 107 410 € 138 396 € 97 566 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
5 650 € 9 967 € 8 289 € 31 628 € 65 452 € 107 410 € 138 396 € 97 566 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
2 809€ 6 182€ 9 555€ 12 928€ 16 301€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 650€ 7 158€ 2 107€ 22 073€ 52 524€ 91 109€ 99 604€ 80 421€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
38 792€ 17 145€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 726 622 € 6 467 393 € 6 608 278 € 12 709 814 € 8 267 247 € 8 483 220 € 8 485 368 € 6 907 712 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
40 623 € 7 884 € 7 406 € 32 075 € 15 854 € 6 765 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
40 623€ 7 884€ 7 406€ 32 075€ 15 854€ 6 765€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
286 814 € 256 940 € 247 178 € 282 798 € 319 252 € 235 580 € 191 050 € 226 607 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
286 814€ 256 940€ 247 178€ 282 798€ 319 252€ 235 580€ 191 050€ 226 607€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 902 511 € 5 006 451 € 5 216 392 € 11 304 883 € 5 674 442 € 6 277 910 € 4 656 160 € 1 011 510 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
704 404 € 1 005 544 € 1 241 649 € 1 020 966 € 949 415 € 944 077 € 1 149 684 € 1 011 398 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
18 016€ 84 876€ 48 050€ 11 663€ 14 908€ 18 506€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
686 388€ 920 668€ 1 193 599€ 1 009 303€ 934 507€ 925 571€ 1 149 684€ 1 011 398€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
4 123 667€ 3 973 667€ 3 073 667€ 10 223 667€ 4 723 667€ 5 321 362€ 3 500 288€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
64 795€ 17 037€ 896 507€ 59 871€ 1 360€ 226€ 74€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
9 645€ 10 203€ 4 569€ 379€ 12 245€ 6 188€ 38€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 496 674 € 1 204 002 € 1 136 824 € 1 122 133 € 2 266 147 € 1 937 655 € 3 622 304 € 5 662 830 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 280€ 1 295€ 595€ 6 850€ 7 982€ 9 135€ 290€ 480€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 489 394€ 1 202 707€ 1 136 229€ 1 115 283€ 2 258 165€ 1 928 520€ 3 622 014€ 5 662 350€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
175 400 € 48 442 € 390 392 € 39 171 € 588 534 € 62 602 € 82 373 € 80 998 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
300€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 503€ 33 512€ 50 019€ 39 171€ 45 616€ 55 987€ 43 733€ 52 950€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
167 897€ 14 930€ 340 373€ 542 918€ 6 615€ 38 640€ 27 748€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 907 672 € 6 525 802 € 7 006 959 € 12 780 613 € 8 921 233 € 8 653 232 € 8 706 137 € 7 086 276 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 075 995 € 1 404 808 € 1 612 502 € 8 777 019 € 4 666 547 € 4 479 231 € 4 033 633 € 3 186 503 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
723 296 € 723 296 € 723 296 € 723 296 € 723 296 € 723 296 € 723 296 € 723 296 €
082
A.I.1
Základné imanie
723 296€ 723 296€ 723 296€ 723 296€ 723 296€ 723 296€ 723 296€ 723 296€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
15 741€ 15 741€ 15 741€ 15 741€ 15 741€ 15 741€ 15 741€ 15 741€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
144 658 € 144 658 € 144 658 € 144 658 € 144 658 € 144 658 € 144 658 € 144 658 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
144 658€ 144 658€ 144 658€ 144 658€ 144 658€ 144 658€ 144 658€ 144 658€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
0 € 3 782 852 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 782 852€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
192 300 € 521 113 € 728 807 € 4 110 472 € 3 782 852 € 3 595 536 € 3 149 938 € 2 302 808 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 831 677 € 5 109 689 € 5 355 023 € 3 965 919 € 4 230 532 € 4 164 118 € 4 650 381 € 3 899 773 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
32 177 € 27 801 € 24 377 € 9 921 € 21 905 € 23 329 € 25 753 € 25 490 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
32 177€ 27 801€ 24 377€ 9 921€ 21 905€ 23 329€ 25 753€ 25 490€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 440 053 € 4 830 949 € 4 960 249 € 3 571 898 € 3 640 294 € 3 422 790 € 4 147 079 € 3 389 769 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 487 729 € 4 428 741 € 4 418 316 € 3 033 827 € 2 937 739 € 2 611 624 € 3 247 701 € 2 893 482 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 247 235€ 2 796 466€ 3 034 443€ 1 847 902€ 1 867 136€ 2 126 931€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 240 494€ 1 632 275€ 1 383 873€ 1 185 925€ 1 070 603€ 484 693€ 3 247 701€ 2 893 482€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
508 113€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
23 794€ 17 671€ 24 969€ 38 183€ 29 066€ 29 081€ 40 085€ 30 040€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 003€ 12 277€ 19 587€ 21 792€ 17 456€ 20 328€ 23 662€ 20 662€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
402 414€ 366 261€ 497 377€ 478 096€ 631 874€ 761 757€ 835 631€ 445 585€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 999€ 24 159€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
359 447 € 250 939 € 370 397 € 384 100 € 568 333 € 717 999 € 477 549 € 484 514 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
22 708€ 26 615€ 35 372€ 29 549€ 25 413€ 26 392€ 184 624€ 176 934€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
336 739€ 224 324€ 335 025€ 354 551€ 542 920€ 691 607€ 292 925€ 307 580€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
11 305 € 39 434 € 37 675 € 24 154 € 9 883 € 22 123 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
4 880€ 11 305€ 17 730€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
11 305€ 6 425€ 6 426€ 6 424€ 9 883€ 22 123€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
28 129€ 19 944€