Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Express One Slovakia s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
10 483 562 € 9 712 788 € 8 437 855 € 7 472 658 € 5 204 194 € 6 180 587 € 6 183 265 € 4 787 929 € 4 954 618 € 4 258 280 € 3 477 203 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
168 519 € 203 515 € 219 484 € 177 319 € 107 734 € 86 038 € 53 925 € 64 262 € 69 303 € 47 469 € 50 871 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
290 € 6 378 € 14 159 € 21 939 € 18 624 € 6 605 € 527 € 4 088 € 7 649 € 14 455 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
290€ 6 378€ 14 159€ 21 939€ 18 624€ 527€ 4 088€ 7 649€ 11 209€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 605€ 3 246€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
167 343 € 196 251 € 204 439 € 154 494 € 88 224 € 78 547 € 53 039 € 62 849 € 64 329 € 38 934 € 36 116 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
26 247€ 25 260€ 18 534€ 16 410€ 15 951€ 675€ 724€ 772€ 821€ 870€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
89 322€ 104 705€ 107 469€ 109 884€ 64 363€ 77 690€ 52 364€ 62 125€ 54 613€ 38 113€ 35 246€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
51 774€ 65 172€ 64 655€ 19 405€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 114€ 13 781€ 8 795€ 7 910€ 857€ 8 944€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
886 € 886 € 886 € 886 € 886 € 886 € 886 € 886 € 886 € 886 € 300 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
886€ 886€ 886€ 886€ 886€ 886€ 886€ 886€ 886€ 886€ 300€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 314 036 € 9 504 034 € 8 212 358 € 7 291 341 € 5 093 045 € 6 089 602 € 6 126 195 € 4 720 350 € 4 764 720 € 4 114 123 € 3 361 347 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
12 490 € 8 492 € 8 261 € 7 402 € 3 522 € 4 692 € 1 960 € 7 167 € 13 047 € 6 927 € 3 943 €
035
B.I.1
Materiál
12 490€ 8 492€ 8 261€ 7 402€ 3 522€ 4 692€ 1 960€ 7 167€ 13 047€ 6 927€ 2 922€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 021€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
32 840 € 68 491 € 65 677 € 62 224 € 74 425 € 76 561 € 47 411 € 51 249 € 59 140 € 70 791 € 67 229 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
249€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
32 840€ 68 242€ 65 677€ 62 224€ 74 425€ 76 561€ 47 411€ 51 249€ 59 140€ 70 791€ 67 229€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
8 339 652 € 7 085 848 € 6 020 592 € 4 706 764 € 2 647 340 € 3 074 396 € 4 222 443 € 3 463 384 € 4 040 197 € 3 576 804 € 1 449 122 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 017 503 € 5 751 356 € 5 043 471 € 4 347 634 € 2 402 858 € 3 035 960 € 4 119 591 € 3 343 887 € 2 463 685 € 2 559 125 € 1 350 200 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 686 302€ 956 764€ 664 336€ 123 932€ 65 497€ 78 668€ 65 679€ 35 854€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 331 201€ 4 794 592€ 4 379 135€ 4 223 702€ 2 337 361€ 2 957 292€ 4 053 912€ 3 308 033€ 2 463 685€ 2 559 125€ 1 350 200€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
300 000€ 700 000€ 400 000€ 900 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 400 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 022 149€ 634 492€ 577 121€ 359 130€ 244 482€ 38 436€ 102 852€ 119 497€ 176 512€ 117 449€ 98 922€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
230€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 929 054 € 2 341 203 € 2 117 828 € 2 514 951 € 2 367 758 € 2 933 953 € 1 854 381 € 1 198 550 € 652 336 € 459 601 € 1 841 053 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 104€ 3 935€ 319€ 1 147€ 976€ 2 311€ 1 701€ 415€ 1 375€ 1 029€ 1 890€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 924 950€ 2 337 268€ 2 117 509€ 2 513 804€ 2 366 782€ 2 931 642€ 1 852 680€ 1 198 135€ 650 961€ 458 572€ 1 839 163€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 007 € 5 239 € 6 013 € 3 998 € 3 415 € 4 947 € 3 145 € 3 317 € 120 595 € 96 688 € 64 985 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 007€ 5 239€ 6 013€ 3 998€ 3 571€ 4 947€ 3 145€ 3 317€ 4 192€ 4 951€ 9 980€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ -156€ 116 403€ 91 737€ 55 005€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
10 483 562 € 9 712 788 € 8 437 855 € 7 472 658 € 5 204 194 € 6 180 587 € 6 183 265 € 4 787 927 € 4 954 617 € 4 258 280 € 3 477 203 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 247 740 € 5 547 793 € 4 539 369 € 3 550 827 € 2 801 193 € 3 248 815 € 2 842 301 € 2 521 822 € 2 709 422 € 2 627 383 € 2 420 592 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
8 830 € 8 830 € 8 830 € 8 830 € 8 830 € 8 830 € 8 830 € 8 830 € 8 830 € 8 830 € 8 830 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
8 830€ 8 830€ 8 830€ 8 830€ 8 830€ 8 830€ 8 830€ 8 830€ 8 830€ 8 830€ 8 830€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 032 323 € 3 523 901 € 2 935 358 € 2 585 723 € 2 733 347 € 2 426 832 € 2 106 353 € 1 913 953 € 2 211 914 € 2 005 123 € 1 956 875 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 032 323€ 3 523 901€ 2 935 358€ 2 585 723€ 2 733 347€ 2 426 832€ 2 106 353€ 1 913 953€ 2 211 914€ 2 005 123€ 1 956 875€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 199 948 € 2 008 423 € 1 588 542 € 949 635 € 52 377 € 806 514 € 720 479 € 592 400 € 482 040 € 606 791 € 448 248 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 235 822 € 4 164 995 € 3 898 486 € 3 921 831 € 2 401 804 € 2 930 647 € 3 339 885 € 2 265 060 € 2 244 178 € 1 629 923 € 1 055 665 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 181 € 7 748 € 8 769 € 8 109 € 7 983 € 8 256 € 8 820 € 9 365 € 10 111 € 8 973 € 10 204 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 181€ 7 748€ 8 769€ 8 109€ 7 983€ 8 256€ 8 820€ 9 365€ 10 111€ 8 973€ 10 204€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
21 847 € 16 995 € 18 708 € 13 953 € 10 090 € 17 369 € 19 794 € 16 079 € 15 490 € 28 276 € 16 614 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
21 847€ 16 995€ 18 708€ 13 953€ 10 090€ 17 369€ 19 794€ 16 079€ 15 490€ 28 276€ 16 614€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 127 509 € 3 975 769 € 3 726 927 € 3 797 666 € 2 324 525 € 2 843 110 € 3 253 356 € 2 164 986 € 2 149 019 € 1 480 917 € 946 557 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 997 877 € 3 766 768 € 3 439 999 € 3 699 905 € 2 275 888 € 2 735 051 € 3 149 614 € 2 068 707 € 2 108 042 € 1 396 167 € 906 479 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 451 422€ 2 397 303€ 2 219 464€ 2 333 185€ 750 429€ 742 217€ 1 408 555€ 1 284 438€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 546 455€ 1 369 465€ 1 220 535€ 1 366 720€ 1 525 459€ 1 992 834€ 1 741 059€ 784 269€ 2 108 042€ 1 396 167€ 906 479€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
37 796€ 31 870€ 38 647€ 34 301€ 26 150€ 23 971€ 25 244€ 21 621€ 21 911€ 22 070€ 21 294€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
25 748€ 22 406€ 26 764€ 22 639€ 17 531€ 16 385€ 17 149€ 15 342€ 14 674€ 14 877€ 14 386€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
66 088€ 154 725€ 221 517€ 40 821€ 4 956€ 67 703€ 61 349€ 59 316€ 4 392€ 47 803€ 4 398€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
78 285 € 164 483 € 144 082 € 102 103 € 59 206 € 61 912 € 57 915 € 74 630 € 69 558 € 111 757 € 82 290 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
24 508€ 27 399€ 30 646€ 18 610€ 17 064€ 19 072€ 15 353€ 16 103€ 12 431€ 70 578€ 48 490€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
53 777€ 137 084€ 113 436€ 83 493€ 42 142€ 42 840€ 42 562€ 58 527€ 57 127€ 41 179€ 33 800€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 1 197 € 1 125 € 1 079 € 1 045 € 1 017 € 974 € 946 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 1 197€ 1 125€ 1 079€ 1 045€ 1 017€ 974€ 946€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé