Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VÁHOSTAV - SK, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
78 512 257 € 73 621 214 € 80 217 055 € 93 368 717 € 101 911 453 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
15 739 798 € 18 359 559 € 21 233 889 € 23 239 542 € 24 887 700 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
271 930 € 274 252 € 188 072 € 250 143 € 308 541 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
44 873€ 75 975€ 90 946€ 150 616€ 193 476€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
92 327€ 94 727€ 97 127€ 99 527€ 115 065€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
134 730€ 103 550€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 972 166 € 9 975 473 € 12 324 624 € 16 484 603 € 18 501 216 €
012
A.II.1
Pozemky
801 487€ 264 203€ 1 019 956€ 1 622 229€ 1 577 628€
013
A.II.2
Stavby
984 247€ 819 866€ 2 875 605€ 5 395 030€ 5 963 199€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 601 996€ 6 455 340€ 7 698 381€ 8 794 240€ 10 133 059€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
584 435€ 517 854€ 682 115€ 683 440€ 827 331€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
8 495 702 € 8 109 834 € 8 721 193 € 6 504 796 € 6 077 943 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
4 295 540€ 3 852 644€ 3 778 107€ 4 633 567€ 4 479 269€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
931 341€ 1 013 265€ 1 008 428€ 608 151€ 672 150€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
3 268 821€ 3 243 925€ 3 934 658€ 1 263 078€ 926 524€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
62 733 178 € 55 195 989 € 58 814 301 € 70 122 494 € 77 006 453 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 053 208 € 834 470 € 1 353 975 € 2 145 900 € 1 183 642 €
035
B.I.1
Materiál
1 020 933€ 805 420€ 1 310 947€ 2 117 043€ 1 077 888€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
32 275€ 29 050€ 43 028€ 28 858€ 105 755€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
14 990 993 € 10 011 893 € 7 003 680 € 10 986 625 € 8 906 051 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
14 315 018€ 9 132 382€ 5 751 929€ 9 816 766€ 7 858 566€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
675 975€ 879 511€ 1 251 751€ 1 169 859€ 1 047 485€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
44 004 677 € 41 032 031 € 45 640 835 € 46 124 459 € 43 172 999 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
28 023 267 € 27 556 145 € 35 850 231 € 35 928 684 € 37 028 822 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
14 647 551€ 12 589 108€ 8 754 687€ 9 937 591€ 5 604 388€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
552 240€ 205 301€ 642 436€ 0€ 4 394€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
781 619€ 681 477€ 393 481€ 258 184€ 535 395€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 684 300 € 4 965 923 € 4 815 811 € 10 865 510 € 23 743 761 €
072
B.V.1.
Peniaze
22 512€ 35 176€ 38 885€ 46 003€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 661 788€ 4 930 747€ 4 776 926€ 10 819 507€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
39 281 € 65 666 € 168 865 € 6 682 € 17 299 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
78 512 257 € 73 621 214 € 80 217 055 € 93 368 717 € 101 911 453 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
17 047 440 € 14 908 776 € 14 623 831 € 19 371 984 € 19 471 634 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
20 000 000 € 20 000 000 € 20 000 000 € 20 000 000 € 20 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
20 000 000€ 20 000 000€ 20 000 000€ 20 000 000€ 20 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
40 219€ 40 219€ 40 219€ 40 219€ 40 219€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
-3 674 828€ -5 599 780€ -5 597 654€ -12 938 363€ -12 175 513€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
4 000 000 € 4 000 000 € 4 000 000 € 4 000 000 € 4 000 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
4 000 000€ 4 000 000€ 4 000 000€ 4 000 000€ 4 000 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 317 951 € -3 531 663 € -3 818 734 € 8 270 128 € 7 606 928 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 317 951€ -3 531 663€ -3 818 734€ 8 270 128€ 7 606 928€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
61 464 817 € 58 712 439 € 65 593 224 € 73 996 733 € 82 439 819 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
23 542 326 € 23 585 535 € 33 295 416 € 41 532 825 € 44 323 197 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
17 803 520 € 17 325 959 € 19 503 539 € 25 018 315 € 24 976 526 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
5 738 806€ 6 259 576€ 13 791 877€ 16 514 510€ 19 346 671€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 446 467 € 1 576 697 € 1 261 949 € 346 412 € 862 093 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 446 467€ 1 576 697€ 1 261 949€ 346 412€ 862 093€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 27 124€ 3 377 263€ 6 334 057€ 9 109 757€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
26 502 396 € 20 357 954 € 13 603 415 € 17 995 660 € 20 435 753 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
26 245 260 € 20 158 326 € 13 108 078 € 17 514 805 € 19 699 600 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
107 646€ 105 031€ 160 728€ 2 880€ 2 880€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
149 490€ 94 597€ 334 609€ 477 975€ 733 273€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 674 091 € 5 662 646 € 7 799 846 € 53 182 € 106 307 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 674 091€ 5 662 646€ 7 799 846€ 53 182€ 106 307€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
369 329€ 1 620 040€ 3 074 166€ 3 482 398€ 3 427 035€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
4 930 208€ 5 882 443€ 3 181 169€ 4 252 199€ 4 175 677€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé