Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

cargo-partner SR, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
12 885 366 € 12 786 265 € 11 181 011 € 8 831 766 € 8 898 114 € 9 643 758 € 8 279 824 € 6 916 481 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 491 386 € 1 240 372 € 1 014 268 € 872 168 € 730 836 € 868 511 € 769 368 € 1 145 977 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
238 892 € 169 555 € 10 317 € 17 400 € 9 688 € 28 884 € 53 445 € 126 399 €
005
A.I.2
Software
111 935€ 10 079€ 10 317€ 17 400€ 9 688€ 28 884€ 48 849€ 84 393€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
126 957€ 159 476€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
4 596€ 42 006€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 230 377 € 1 040 213 € 981 248 € 853 295 € 714 086 € 833 297 € 701 028 € 978 846 €
012
A.II.1
Pozemky
668€ 668€ 668€ 202 394€
013
A.II.2
Stavby
104 443€ 104 228€ 13 193€ 14 282€ 23 118€ 24 440€ 18 064€ 216 193€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
926 513€ 932 739€ 968 009€ 735 702€ 690 300€ 788 706€ 680 212€ 541 069€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
138 987€ 3 246€ 46€ 17 483€ 3 742€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
60 434€ 103 311€ 2 000€ 2 084€ 15 448€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
22 117 € 30 604 € 22 703 € 1 473 € 7 062 € 6 330 € 14 895 € 40 732 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
22 117€ 30 604€ 22 703€ 1 473€ 7 062€ 6 330€ 14 895€ 40 732€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
10 194 004 € 10 190 554 € 8 896 332 € 6 699 769 € 7 203 682 € 7 317 518 € 6 641 452 € 5 187 952 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
553 295 € 492 670 € 478 276 € 154 167 € 147 896 € 91 244 € 171 389 € 24 355 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 759€ 4 759€ 4 758€ 3 858€ 3 858€ 3 358€ 89 120€ 1 442€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
044
B.II.6
Iné pohľadávky
323 429€ 234 955€ 231 940€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
225 107€ 252 956€ 241 578€ 150 309€ 144 038€ 87 886€ 82 269€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
7 938 632 € 8 088 800 € 7 315 830 € 5 661 446 € 5 973 292 € 6 350 219 € 5 729 347 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 887 502€ 6 934 515€ 6 885 590€ 4 666 129€ 5 591 252€ 5 734 230€ 5 531 684€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
288 810€ 866 527€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
336 305€ 829 454€ 303 751€ 551 856€ 149 877€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
623 363€ 252 762€ 53 288€ 158 390€ 58 215€ 57 552€ 42 235€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
138 957€ 34 996€ 40 647€ 7 473€ 20 074€ 6 581€ 5 551€ 60 029€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 702 077 € 1 609 084 € 1 102 226 € 884 156 € 1 082 494 € 876 055 € 740 716 € 689 039 €
056
B.IV.1
Peniaze
607€ 2 574€ 19 320€ 15 847€ 1 394€ 2 393€ 13 841€ 9 663€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 701 470€ 1 606 510€ 1 082 906€ 868 309€ 1 081 100€ 873 662€ 726 875€ 679 376€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 199 976 € 1 355 339 € 1 270 411 € 1 259 829 € 963 596 € 1 457 729 € 869 004 € 582 552 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
617 011€ 691 477€ 675 543€ 507 682€ 475 722€ 506 775€ 459 342€ 371 558€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
582 965€ 663 862€ 594 868€ 752 147€ 487 874€ 950 954€ 409 662€ 210 994€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
12 885 366 € 12 786 265 € 11 181 011 € 8 831 766 € 8 898 114 € 9 643 758 € 8 279 824 € 6 916 481 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 051 487 € 6 064 083 € 4 759 126 € 4 151 849 € 4 193 825 € 3 527 515 € 2 912 729 € 1 936 547 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 € 829 848 €
069
A.I.1
Základné imanie
829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€ 829 848€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
165 970 € 165 970 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
165 970€ 165 970€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
99 582 € 99 582 € 82 985 € 82 985 € 82 985 € 82 985 € 82 985 € 82 985 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
99 582€ 99 582€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€ 82 985€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 454 295 € 3 358 632 € 2 539 017 € 2 280 992 € 1 914 682 € 1 899 896 € 1 566 929 € 488 434 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 454 295€ 3 358 632€ 2 539 017€ 2 280 992€ 1 914 682€ 1 899 896€ 1 566 929€ 488 434€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
501 792 € 1 610 051 € 1 307 276 € 958 024 € 1 366 310 € 714 786 € 432 967 € 535 280 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
7 555 425 € 6 482 172 € 6 243 535 € 4 351 243 € 4 401 157 € 5 868 558 € 5 197 664 € 4 762 870 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 824 856 € 1 566 135 € 1 459 270 € 791 004 € 1 041 288 € 1 296 341 € 894 181 € 626 468 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
262 507€ 248 770€ 225 779€ 200 808€ 662 856€ 1 008 900€ 688 842€ 515 642€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
79 375€ 65 021€ 59 547€ 47 950€ 43 670€ 36 128€ 26 002€ 16 535€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 482 974€ 1 252 344€ 1 173 944€ 542 246€ 334 762€ 251 313€ 179 337€ 94 291€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
17 522 € 20 252 € 27 527 € 39 183 € 39 232 € 35 433 € 30 204 € 10 602 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
17 522€ 20 252€ 27 527€ 39 183€ 39 232€ 35 433€ 30 204€ 8 883€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 719€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
5 713 047 € 4 895 785 € 4 756 738 € 3 521 056 € 3 320 637 € 4 536 784 € 4 273 279 € 4 125 651 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 841 124€ 4 365 336€ 4 152 638€ 3 105 423€ 2 704 957€ 4 140 120€ 3 674 243€ 3 548 677€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
62 152€ 254 778€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
27 807€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
368 794€ 243 481€ 230 073€ 213 884€ 212 486€ 207 710€ 194 953€ 143 184€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
256 675€ 168 450€ 154 999€ 133 468€ 128 796€ 124 322€ 112 798€ 81 865€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
76 421€ 86 631€ 189 160€ 42 324€ 272 975€ 47 024€ 212 538€ 69 420€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
170 033€ 31 887€ 2 061€ 25 957€ 1 423€ 17 608€ 16 595€ 27 727€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
149 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
149€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
278 454 € 240 010 € 178 350 € 328 674 € 303 132 € 247 685 € 169 431 € 217 064 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 086€ 15 258€ 844€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
278 454€ 240 010€ 176 264€ 313 416€ 303 132€ 247 685€ 169 431€ 216 220€