Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
8 744 154 € 9 471 066 € 10 081 996 € 9 061 488 € 9 087 323 € 9 039 043 € 9 024 034 € 7 634 509 € 8 082 662 € 8 610 435 € 9 059 228 € 9 890 504 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 107 285 € 4 498 624 € 4 757 632 € 4 439 934 € 4 714 840 € 4 998 944 € 5 321 918 € 5 340 406 € 5 884 132 € 6 385 957 € 6 142 306 € 6 288 974 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 0 € 4 848 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 4 848€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
4 107 285 € 4 498 624 € 4 752 784 € 4 439 934 € 4 714 840 € 4 998 944 € 5 321 918 € 5 340 406 € 5 884 132 € 6 385 957 € 6 142 306 € 6 288 974 €
012
A.II.1
Pozemky
67 754€ 67 754€ 67 754€ 67 754€ 67 754€ 67 754€ 67 754€ 67 754€ 67 754€ 67 754€ 67 754€ 67 754€
013
A.II.2
Stavby
3 164 737€ 3 376 546€ 2 716 306€ 2 888 434€ 3 006 067€ 3 179 490€ 3 356 637€ 3 462 238€ 3 635 572€ 3 719 147€ 3 854 647€ 4 019 961€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
856 449€ 1 054 324€ 1 352 239€ 1 483 746€ 1 595 795€ 1 751 700€ 1 897 527€ 1 810 414€ 2 174 251€ 2 585 540€ 2 205 466€ 2 186 584€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 236€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
453 075€ 224€ 13 516€ 14 439€ 14 439€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
18 345€ 163 410€ 45 000€ 6 555€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 631 770 € 4 967 136 € 5 318 765 € 4 610 995 € 4 359 204 € 4 026 742 € 3 684 257 € 2 273 433 € 2 182 349 € 2 217 563 € 2 913 734 € 3 597 977 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
2 273 996 € 2 677 052 € 2 751 635 € 1 287 611 € 1 186 248 € 942 977 € 1 131 295 € 1 335 750 € 1 710 711 € 1 483 914 € 1 469 732 € 2 368 422 €
032
B.I.1
Materiál
498 249€ 450 403€ 448 723€ 470 012€ 461 804€ 339 793€ 452 797€ 500 310€ 572 067€ 599 748€ 571 387€ 881 538€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 156€ 2 638€ 3 485€ 3 530€ 2 901€ 4 635€ 4 715€ 10 522€ 9 726€ 17 667€
034
B.I.3
Výrobky
408 776€ 453 912€ 431 339€ 412 112€ 314 578€ 309 602€ 311 877€ 425 130€ 603 114€ 474 367€ 347 058€ 896 319€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
1 364 815€ 1 770 099€ 1 868 088€ 401 957€ 406 965€ 288 947€ 361 906€ 399 788€ 525 804€ 392 132€ 526 576€ 574 391€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 € 63 323 € 100 220 € 81 830 € 147 246 € 138 962 € 115 799 € 149 048 € 106 372 € 209 606 € 211 392 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 971€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
110€ 1 664€ 16 894€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
63 323€ 100 220€ 81 720€ 147 246€ 138 962€ 115 799€ 147 384€ 88 507€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 858 327 € 2 116 285 € 2 214 460 € 3 198 980 € 3 070 272 € 2 923 743 € 2 396 465 € 819 862 € 298 410 € 623 829 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
323 067€ 537 385€ 528 245€ 223 874€ 138 193€ 157 988€ 331 156€ 209 980€ 151 929€ 533 527€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 519 107€ 1 562 390€ 1 633 098€ 2 964 571€ 2 926 156€ 2 764 492€ 0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
2 059 486€ 461 743€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 372€ 14 840€ 48 411€ 1 882€ 37€ 346€ 145 799€ 135 899€ 57 612€ 149 338€ 103 556€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 781€ 1 670€ 4 706€ 10 535€ 4 041€ 1 226€ 5 477€ 2 340€ 10 582€ 32 690€ 41 147€ 36 607€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
499 447 € 173 799 € 289 347 € 24 184 € 20 854 € 12 776 € 17 535 € 2 022 € 24 180 € 3 448 € 287 840 € 134 576 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 867€ 2 440€ 2 555€ 1 566€ 1 322€ 2 032€ 887€ 1 360€ 190€ 601€ 9 217€ 7 698€
057
B.IV.2
Účty v bankách
495 580€ 171 359€ 286 792€ 22 618€ 19 532€ 10 744€ 16 648€ 662€ 23 990€ 2 847€ 278 623€ 126 878€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
5 099 € 5 306 € 5 599 € 10 559 € 13 279 € 13 357 € 17 859 € 20 670 € 16 181 € 6 915 € 3 188 € 3 553 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 110€ 197€ 295€ 467€ 501€ 1 823€ 4 641€ 5 229€ 222€ 89€ 354€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 099€ 5 196€ 5 402€ 10 264€ 12 812€ 12 856€ 16 036€ 16 029€ 10 952€ 6 693€ 3 099€ 3 199€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
8 744 154 € 9 471 066 € 10 081 996 € 9 061 488 € 9 087 323 € 9 039 043 € 9 024 034 € 7 634 509 € 8 082 662 € 8 610 435 € 9 059 228 € 9 890 504 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 270 449 € 4 832 218 € 5 150 271 € 5 177 540 € 5 234 689 € 5 092 193 € 4 898 560 € 4 282 238 € 3 975 874 € 5 137 694 € 5 670 153 € 5 783 741 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
577 026 € 577 026 € 577 026 € 577 026 € 577 026 € 577 026 € 577 026 € 577 026 € 577 026 € 577 026 € 577 026 € 577 026 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
377 026€ 377 026€ 377 026€ 377 026€ 377 026€ 377 026€ 377 026€ 377 026€ 377 026€ 377 026€ 377 026€ 377 026€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
755 192 € 1 073 245 € 1 100 514 € 1 157 663 € 1 015 167 € 1 321 534 € 1 205 211 € 898 848 € 1 060 668 € 2 093 127 € 2 206 715 € 484 747 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
755 192€ 1 073 245€ 1 100 514€ 1 157 663€ 1 015 167€ 1 321 534€ 1 205 211€ 898 848€ 1 060 668€ 2 093 127€ 2 206 715€ 484 747€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
938 231 € 1 181 947 € 1 472 731 € 1 442 851 € 1 642 496 € 1 193 633 € 1 116 323 € 806 364 € 338 180 € 467 541 € 886 412 € 2 721 968 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 473 705 € 4 638 848 € 4 931 725 € 3 883 948 € 3 852 634 € 3 946 850 € 4 125 474 € 3 352 271 € 4 106 788 € 3 472 741 € 3 389 075 € 4 106 763 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
1 570 660 € 1 660 451 € 2 069 445 € 2 246 515 € 2 065 779 € 2 224 565 € 2 092 635 € 1 847 258 € 1 743 693 € 1 787 722 € 2 197 832 € 2 187 980 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
29 348€ 49 630€ 52 310€ 41 313€ 27 433€ 28 774€ 59 622€ 52 226€ 54 752€ 78 095€ 77 417€ 61 566€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 210 766€ 1 292 659€ 1 647 701€ 1 652 553€ 1 627 726€ 1 690 433€ 1 584 957€ 1 473 685€ 1 528 594€ 1 521 066€ 1 909 951€ 1 877 855€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
330 546€ 318 162€ 369 434€ 552 649€ 410 620€ 505 358€ 448 056€ 321 347€ 160 347€ 188 561€ 210 464€ 248 559€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
17 139 € 12 664 € 849 € 2 691 € 3 732 € 3 859 € 2 538 € 1 223 € 991 € 1 430 € 3 389 € 3 949 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
264€ 309€ 849€ 2 691€ 3 732€ 3 859€ 2 538€ 1 223€ 991€ 1 430€ 3 389€ 3 949€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
16 875€ 12 355€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
2 885 906 € 2 965 733 € 2 861 431 € 1 634 742 € 1 777 148 € 1 712 281 € 2 026 423 € 1 502 677 € 2 352 692 € 1 683 589 € 1 187 854 € 1 914 834 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 490 262€ 2 576 139€ 2 584 167€ 1 356 269€ 1 484 428€ 1 441 949€ 1 722 844€ 1 259 119€ 1 812 629€ 1 261 905€ 1 059 056€ 1 340 141€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
451€ 539€ 1 040€ 5 153€ 781€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
299 837€ 273 290€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 400 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
97 623€ 132 828€ 89 339€ 77 057€ 76 045€ 73 394€ 63 687€ 60 600€ 97 287€ 77 063€ 67 548€ 89 065€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
72 160€ 79 234€ 66 782€ 55 815€ 51 289€ 46 324€ 44 857€ 42 436€ 42 490€ 51 116€ 44 892€ 57 032€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
201 603€ 171 442€ 116 268€ 140 805€ 161 289€ 146 434€ 190 927€ 135 971€ 81 612€ 14 992€ 11 205€ 27 815€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
24 258€ 6 090€ 4 875€ 4 796€ 4 097€ 4 180€ 4 108€ 4 100€ 18 298€ 4 183€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
5 975 € 6 145 € 3 878 € 1 113 € 9 412 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
5 975€ 6 145€ 3 878€ 1 113€ 9 412€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé