Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2015
30.11.2016
01.12.2014
30.11.2015
01.01.2014
30.11.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
50 429 243 € 100 856 229 € 110 648 590 € 125 798 781 € 143 199 289 € 120 511 894 € 96 253 025 € 92 073 571 € 101 803 735 € 118 259 450 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
636 255 € 52 981 092 € 47 654 453 € 59 787 484 € 58 961 519 € 37 494 678 € 10 892 461 € 21 800 553 € 21 058 566 € 45 777 848 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
636 255 € 665 613 € 692 370 € 710 713 € 989 934 € 1 125 946 € 1 057 248 € 2 595 198 € 2 621 271 € 2 627 703 €
012
A.II.1
Pozemky
497 640€ 497 640€ 497 640€ 497 640€ 531 998€ 531 998€ 531 998€ 531 998€ 553 591€ 553 591€
013
A.II.2
Stavby
14 294€ 16 816€ 19 338€ 21 861€ 105 031€ 215 183€ 29 428€ 32 160€ 34 683€ 37 205€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 599€ 7 937€ 9 674€ 2 996€ 4 994€ 8 356€ 3 322€ 5 443€ 7 400€ 11 310€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
8 232€ 8 232€ 8 232€ 8 232€ 145 429€ 145 429€ 145 429€ 145 429€ 145 429€ 145 429€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
112 490€ 134 988€ 157 486€ 179 984€ 202 482€ 224 980€ 347 071€ 1 880 168€ 1 880 168€ 1 880 168€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
52 315 479 € 46 962 083 € 59 076 771 € 57 971 585 € 36 368 732 € 9 835 213 € 19 205 355 € 18 437 295 € 43 150 145 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
5 580€ 8 385€ 8 385€ 8 385€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
100€ 100€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
52 315 479€ 46 956 503€ 59 070 796€ 56 391 252€ 36 359 822€ 9 826 403€ 19 043 196€ 18 249 136€ 38 412 463€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
2 835€ 2 835€ 2 835€ 2 835€ 28 835€ 4 578 358€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
1 571 423€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
144 964€ 144 964€ 144 964€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
48 985 342 € 47 464 076 € 62 377 949 € 65 851 972 € 81 722 972 € 82 530 702 € 85 281 350 € 67 459 311 € 78 161 993 € 69 722 284 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
6 178 € 6 178 € 6 178 € 6 178 € 6 178 € 6 178 € 6 178 € 84 538 € 86 773 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
6 178 € 6 178 € 6 178 € 6 178 € 6 178 € 6 178 € 6 178 € 6 178 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 178€ 6 178€ 6 178€ 6 178€ 6 178€ 6 178€ 6 178€ 6 178€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
78 360€ 86 773€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
48 241 460 € 46 685 072 € 61 590 810 € 65 054 418 € 81 205 627 € 81 998 901 € 84 745 194 € 66 580 692 € 75 676 597 € 69 192 592 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 668 850 € 15 466 426 € 15 496 031 € 28 824 484 € 36 393 093 € 27 533 048 € 26 789 604 € 19 931 550 € 53 001 126 € 33 144 117 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 310 880€ 13 466 846€ 13 542 112€ 23 369 457€ 30 681 874€ 22 723 235€ 23 808 663€ 18 561 217€ 19 528 964€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
83 098€ 3 545€ 13 318€ 205 250€ 47 721€ 18 009 726€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
357 970€ 1 999 580€ 1 953 919€ 5 371 929€ 5 707 674€ 4 796 495€ 2 775 691€ 1 322 612€ 15 462 436€ 33 144 117€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 2 558 130€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
45 475 342€ 30 907 622€ 45 519 428€ 35 533 126€ 43 508 653€ 53 511 552€ 57 253 009€ 46 074 489€ 22 116 412€ 32 756 560€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
96 929€ 310 626€ 554 798€ 696 808€ 1 153 731€ 762 160€ 573 320€ 452 244€ 428 905€ 423 277€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
339€ 398€ 20 553€ 150 150€ 192 141€ 129 261€ 122 409€ 130 154€ 310 508€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
737 704 € 772 826 € 780 961 € 791 376 € 511 167 € 525 623 € 529 978 € 794 081 € 2 398 623 € 529 692 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 326€ 1 118€ 4 157€ 8 470€ 1 189€ 16 800€ 21 273€ 10 830€ 31 679€ 3 663€
073
B.V.2.
Účty v bankách
736 378€ 771 708€ 776 804€ 782 906€ 509 978€ 508 823€ 508 705€ 783 251€ 2 366 944€ 526 029€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
807 646 € 411 061 € 616 188 € 159 325 € 2 514 798 € 486 514 € 79 214 € 2 813 707 € 2 583 176 € 2 759 318 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
16 698€ 16 905€ 17 111€ 17 318€ 17 524€ 17 937€ 18 145€ 18 350€ 18 557€ 32 498€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
553€ 19 242€ 18 684€ 11 515€ 3 096€ 12 787€ 20 006€ 16 446€ 54 168€ 61 108€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
790 395€ 374 914€ 580 393€ 130 492€ 2 494 178€ 455 790€ 41 063€ 2 778 911€ 2 510 451€ 2 665 712€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
50 429 243 € 100 856 229 € 110 648 590 € 125 798 781 € 143 199 289 € 120 511 894 € 96 253 025 € 92 073 571 € 101 803 735 € 118 259 450 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
15 306 298 € 17 623 188 € 16 091 833 € 15 653 503 € 18 998 893 € -10 498 271 € -4 139 723 € -6 878 435 € -8 531 891 € -10 733 917 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
57 858 € 57 858 € 57 858 € 57 858 € 57 858 € 57 858 € 57 858 € 57 858 € 57 858 € 57 858 €
082
A.I.1
Základné imanie
57 858€ 57 858€ 57 858€ 57 858€ 57 858€ 57 858€ 57 858€ 57 858€ 57 858€ 57 858€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
46 250 000€ 46 250 000€ 46 250 000€ 46 250 000€ 46 250 000€ 12 250 000€ 12 250 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 786 € 5 786 € 5 786 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 786€ 5 786€ 5 786€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-4 229 541 € -4 213 516 € -4 162 936 € -4 159 541 € -808 017 € -2 379 440 € -2 379 440 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-4 229 541€ -4 213 516€ -4 162 936€ -4 159 541€ -808 017€ -2 379 440€ -2 379 440€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-24 476 940 € -26 058 875 € -26 500 600 € -26 500 948 € -20 426 689 € -14 068 141 € -6 673 059 € -8 589 749 € -10 791 774 € -13 255 732 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-24 476 940€ -26 058 875€ -26 500 600€ -26 500 948€ -20 426 689€ -14 068 141€ -6 673 059€ -8 589 749€ -10 791 774€ -13 255 732€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-2 300 865 € 1 581 935 € 441 725 € 6 134 € -6 074 259 € -6 358 548 € -7 395 082 € 1 653 456 € 2 202 025 € 2 463 957 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
34 675 841 € 82 725 575 € 94 012 770 € 109 009 194 € 123 039 369 € 130 015 175 € 99 580 125 € 94 478 404 € 104 951 674 € 123 735 554 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
14 985 € 10 537 € 2 476 € 266 € 29 102 118 € 62 101 687 € 62 120 219 € 62 132 062 € 62 133 743 € 65 181 315 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
29 100 000€ 62 100 000€ 62 100 000€ 62 100 000€ 62 100 000€ 65 100 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
14 985€ 10 537€ 2 476€ 266€ 2 118€ 1 687€ 20 219€ 32 062€ 33 743€ 35 504€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 45 811€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
20 000 000€ 10 000 000€ 40 000 000€ 55 000 000€ 55 000 000€ 16 269 297€ 9 826 403€ 10 803 041€ 12 681 824€ 35 973 070€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
9 081 994 € 31 110 662 € 36 270 259 € 52 411 497 € 35 881 065 € 29 941 921 € 27 277 020 € 19 330 961 € 27 979 517 € 19 853 360 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 639 234 € 15 098 297 € 16 439 982 € 17 166 990 € 20 959 074 € 13 259 533 € 7 940 761 € 11 741 763 € 16 903 495 € 11 880 608 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 424€ 64 336€ 230 433€ 1 357 617€ 11 823€ 30 433€ 633 479€ 171 588€ 61 041€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 636 810€ 15 033 961€ 16 209 549€ 15 809 373€ 20 947 251€ 13 229 100€ 7 307 282€ 11 570 175€ 16 842 454€ 11 880 608€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
5 891 376€ 5 960 912€ 19 817 516€ 21 531 298€ 12 416 017€ 11 920 054€ 14 720 532€ 6 799 954€ 10 366 196€ 439 022€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
447 672€ 7 972 178€ 13 425 381€ 2 489 266€ 4 330 184€ 4 332 276€ 47 372€ 22 495€ 6 299 063€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 916 621€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
62 379€ 8 966€ 3 055€ 158 262€ 11 073€ 15 576€ 140 052€ 482 778€ 444 788€ 525 300€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
23 373€ 96 296€ 98 920€ 130 036€ 111 095€ 106 969€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
17 960€ 153 688€ 28 584€ 405 902€ 35 399€ 129 058€ 131 448€ 597 584€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
9 706€ 4 686€ 5 635€ 10 672€ 9 080€ 0€ 4 814€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
578 887 € 1 604 327 € 2 739 803 € 1 597 107 € 3 055 083 € 1 700 531 € 355 729 € 331 746 € 273 474 € 271 629 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
44 975€ 147 187€ 198 758€ 144 852€ 511 959€ 564 243€ 182 261€ 222 746€ 273 474€ 271 629€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
533 912€ 1 457 140€ 2 541 045€ 1 452 255€ 2 543 124€ 1 136 288€ 173 468€ 109 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 999 975€ 40 000 049€ 15 000 232€ 324€ 1 103€ 20 001 739€ 754€ 1 880 594€ 1 883 116€ 2 449 180€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 7 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
447 104 € 507 466 € 543 987 € 1 136 084 € 1 161 027 € 994 990 € 812 623 € 4 473 602 € 5 383 952 € 5 257 813 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
11 921€ 2€ 541 858€ 516 547€ 303 870€ 74 862€ 3 683 364€ 3 696 098€ 4 371 599€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
398 663€ 447 104€ 495 544€ 543 985€ 594 239€ 642 680€ 689 321€ 741 798€ 790 249€ 837 773€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
48 441€ 48 441€ 48 441€ 50 241€ 50 241€ 48 440€ 48 440€ 48 440€ 897 605€ 48 441€