Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.04.2021
31.03.2022
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
31.03.2018
31.03.2019
31.03.2017
30.03.2018
31.03.2016
31.03.2017
31.03.2015
30.03.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
115 167 491 € 122 763 903 € 124 976 206 € 124 791 147 € 102 507 053 € 116 111 050 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
69 585 174 € 75 861 521 € 78 010 699 € 72 933 063 € 64 711 543 € 68 358 967 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
557 167 € 14 050 € 357 000 € 484 258 € 1 314 414 € 2 255 349 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 484 258€ 1 314 414€ 2 144 571€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
539 340€ 0€ 357 000€ 0€ 110 778€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
17 827€ 14 050€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
69 028 007 € 75 847 471 € 77 653 699 € 72 448 805 € 63 397 129 € 66 103 618 €
012
A.II.1
Pozemky
643 115€ 643 115€ 643 115€ 643 115€ 643 115€ 643 115€
013
A.II.2
Stavby
20 117 696€ 20 990 756€ 16 126 749€ 16 504 226€ 16 580 921€ 16 677 304€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
38 219 559€ 46 565 173€ 35 158 511€ 40 216 309€ 40 462 428€ 45 498 603€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 047 637€ 7 648 427€ 25 725 324€ 15 085 155€ 5 710 665€ 3 284 596€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
45 473 058 € 46 759 778 € 46 537 620 € 51 606 868 € 37 444 008 € 47 510 490 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
13 396 756 € 12 073 367 € 9 596 035 € 8 232 739 € 8 493 817 € 8 711 978 €
035
B.I.1
Materiál
2 737 128€ 2 204 626€ 2 078 861€ 2 265 228€ 1 870 927€ 2 329 265€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 023 609€ 732 156€ 880 400€ 688 468€ 977 655€ 903 179€
037
B.I.3
Výrobky
9 623 471€ 9 003 804€ 6 389 369€ 5 087 355€ 5 393 563€ 5 205 281€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
12 548€ 132 781€ 247 405€ 191 688€ 251 672€ 274 253€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
32 076 302 € 34 686 411 € 36 511 011 € 42 645 659 € 27 447 463 € 37 977 300 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
31 904 934 € 24 908 561 € 23 356 210 € 24 599 517 € 25 631 171 € 27 201 079 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 9 535 107€ 12 040 007€ 16 231 391€ 1 575 882€ 10 684 929€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
171 368€ 241 390€ 1 112 437€ 1 812 730€ 236 779€ 90 760€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 1 353€ 2 357€ 2 021€ 3 631€ 532€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
0 € 0 € 430 574 € 728 470 € 1 502 728 € 821 212 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 1 408€ 1 142€ 1 806€ 2 686€
073
B.V.2.
Účty v bankách
0€ 429 166€ 727 328€ 1 500 922€ 818 526€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
109 259 € 142 604 € 427 887 € 251 216 € 351 502 € 241 593 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
109 259€ 142 604€ 326 650€ 147 629€ 351 502€ 241 593€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 101 237€ 103 587€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
115 167 491 € 122 763 903 € 124 976 206 € 124 791 147 € 102 507 053 € 116 111 050 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
48 098 632 € 70 298 697 € 74 262 149 € 79 583 512 € 78 528 390 € 91 386 151 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
34 622 420 € 34 622 420 € 34 622 420 € 34 622 420 € 34 622 420 € 34 622 420 €
082
A.I.1
Základné imanie
34 622 420€ 34 622 420€ 34 622 420€ 34 622 420€ 34 622 420€ 34 622 420€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 462 512 € 3 462 512 € 3 462 512 € 3 462 512 € 3 462 512 € 3 462 512 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 462 512€ 3 462 512€ 3 462 512€ 3 462 512€ 3 462 512€ 3 462 512€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
10 013 700 € 32 213 765 € 36 177 217 € 41 498 580 € 40 443 458 € 53 301 219 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 013 700€ 32 213 765€ 36 177 217€ 41 498 580€ 40 443 458€ 53 301 219€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
67 068 859 € 52 465 206 € 50 714 057 € 45 207 635 € 23 978 663 € 24 724 899 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
22 297 796 € 24 286 572 € 24 596 219 € 25 229 862 € 4 687 013 € 5 310 654 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
21 000 000€ 21 000 000€ 21 000 000€ 21 000 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 35 254€ 77 219€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 297 796€ 3 251 318€ 3 519 000€ 4 229 862€ 4 687 013€ 5 310 654€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
884 573 € 798 947 € 738 959 € 673 667 € 611 592 € 544 751 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
884 573€ 798 947€ 738 959€ 673 667€ 611 592€ 544 751€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
43 886 490 € 27 379 687 € 25 378 879 € 19 304 106 € 18 680 058 € 18 869 494 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
22 607 064 € 17 887 779 € 16 642 488 € 11 856 889 € 11 420 045 € 11 305 255 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
8 639 578€ 1 110 436€ 1 113 000€ 154 875€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 101 441€ 1 188 325€ 948 080€ 717 638€ 1 027 267€ 1 096 004€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
487 658€ 502 998€ 349 205€ 328 813€ 198 124€ 192 149€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
587 609€ 576 735€ 147 700€ 0€ 73 256€ 1 666 416€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
10 463 140€ 6 113 416€ 6 178 406€ 6 245 891€ 5 961 366€ 4 609 670€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé