Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 342 689 € 9 864 268 € 11 206 277 € 11 243 159 € 10 941 478 € 11 999 225 € 9 806 586 € 14 972 451 € 10 085 827 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 525 624 € 1 528 681 € 1 607 333 € 1 636 186 € 1 509 774 € 1 701 333 € 1 979 913 € 2 151 398 € 2 382 557 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 525 624 € 1 528 681 € 1 607 333 € 1 636 186 € 1 509 774 € 1 701 333 € 1 968 639 € 2 140 124 € 2 371 283 €
012
A.II.1
Pozemky
155 903€ 155 903€ 155 903€ 155 903€ 155 903€ 155 903€ 155 903€ 155 903€ 155 903€
013
A.II.2
Stavby
848 715€ 812 865€ 877 551€ 925 207€ 977 767€ 1 058 426€ 1 143 502€ 1 225 483€ 1 313 669€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
512 880€ 551 787€ 565 753€ 546 950€ 358 128€ 478 878€ 664 778€ 748 582€ 898 335€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
8 126€ 8 126€ 8 126€ 8 126€ 8 126€ 8 126€ 4 456€ 2 656€ 2 656€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 9 850€ 720€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 7 500€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 11 274 € 11 274 € 11 274 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 11 274€ 11 274€ 11 274€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 806 349 € 8 329 464 € 9 589 510 € 9 598 433 € 9 416 645 € 10 279 583 € 7 803 431 € 12 781 789 € 7 631 434 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 597 130 € 6 519 221 € 7 062 223 € 5 854 278 € 7 267 756 € 8 354 644 € 3 825 145 € 5 717 571 € 4 483 559 €
035
B.I.1
Materiál
206 556€ 347 630€ 331 975€ 222 942€ 214 238€ 220 471€ 633 797€ 236 097€ 407 600€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
22 262€ 29 279€ 6 611€ 9 494€ 30 398€ 1 087€ 21 016€ 38 224€ 21 500€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
4 368 312€ 6 142 312€ 6 723 637€ 5 621 842€ 7 023 120€ 8 133 086€ 3 170 332€ 4 461 330€ 3 141 649€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 981 920€ 912 810€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 € 333 011 € 435 953 € 38 235 € 53 457 € 54 800 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 333 011€ 435 953€ 38 235€ 53 457€ 54 800€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 203 696 € 1 799 705 € 2 515 094 € 3 733 296 € 1 810 837 € 1 477 438 € 3 915 399 € 7 006 709 € 2 885 794 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 202 862 € 1 796 190 € 2 498 522 € 3 731 151 € 1 810 666 € 1 438 409 € 3 814 643 € 6 971 978 € 2 593 091 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
103 066€ 77 662€ 480€ 1 559 487€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 099 796€ 1 718 528€ 2 498 042€ 2 171 664€ 1 810 666€ 1 438 409€ 3 814 643€ 6 971 978€ 2 593 091€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
174€ 3 022€ 16 302€ 1 881€ 35 779€ 80 392€ 10 560€ 272 893€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
660€ 493€ 270€ 264€ 171€ 3 250€ 20 364€ 24 171€ 19 810€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 523 € 10 538 € 12 193 € 10 859 € 5 041 € 11 548 € 24 652 € 4 052 € 207 281 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 523€ 10 367€ 11 772€ 9 679€ 4 668€ 11 214€ 5 841€ 3 785€ 3 237€
073
B.V.2.
Účty v bankách
0€ 171€ 421€ 1 180€ 373€ 334€ 18 811€ 267€ 204 044€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
10 716 € 6 123 € 9 434 € 8 540 € 15 059 € 18 309 € 23 242 € 39 264 € 71 836 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
8€ 91€ 900€ 1 902€ 426€ 511€ 39€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 138€ 3 309€ 4 063€ 2 035€ 10 726€ 14 406€ 17 040€ 16 332€ 17 448€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 570€ 2 723€ 4 471€ 4 603€ 3 907€ 3 903€ 5 691€ 22 893€ 54 388€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 342 689 € 9 864 268 € 11 206 277 € 11 243 159 € 10 941 478 € 11 999 225 € 9 806 586 € 14 972 451 € 10 085 827 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 673 392 € 1 654 100 € 1 620 243 € 1 893 047 € 2 036 114 € 1 943 311 € 3 638 593 € 3 948 676 € 3 820 936 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 902 653 € 3 078 700 € 3 078 700 € 3 078 700 € 3 078 700 € 3 078 700 € 3 078 700 € 3 078 700 € 3 078 700 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 078 700€ 3 078 700€ 3 078 700€ 3 078 700€ 3 078 700€ 3 078 700€ 3 078 700€ 3 078 700€ 3 078 700€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
-176 047€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
48 541€ 48 541€ 48 541€ 48 541€ 48 541€ 48 541€ 48 541€ 48 541€ 48 541€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
12 666 € 9 280 € 9 280 € 9 280 € 465 428 € 463 636 € 426 949 € 397 701 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
12 666€ 9 280€ 9 280€ 9 280€ 465 428€ 463 636€ 426 949€ 397 701€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 29 792 € 29 792 € 29 792 € 29 792 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 29 792€ 29 792€ 29 792€ 29 792€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 313 146 € -1 516 278 € -1 243 474 € -1 100 407 € -1 183 930 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 313 146€ -1 516 278€ -1 243 474€ -1 100 407€ -1 183 930€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
22 678 € 33 857 € -272 804 € -143 067 € 92 803 € -1 679 150 € 17 924 € 364 694 € 266 202 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 643 864 € 8 179 694 € 9 550 038 € 9 309 954 € 8 853 774 € 9 948 025 € 5 927 950 € 10 711 912 € 5 875 450 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
126 207 € 112 366 € 93 862 € 130 878 € 186 131 € 215 605 € 2 613 100 € 2 672 565 € 2 671 071 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 2 350 000€ 2 350 000€ 2 350 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 380€ 2 738€ 5 331€ 5 027€ 4 567€ 2 343€ 2 475€ 23 988€ 19 760€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 48 770€ 113 170€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
123 827€ 109 628€ 39 761€ 12 681€ 181 564€ 213 262€ 260 625€ 298 577€ 301 311€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
18 065 € 14 587 € 18 867 € 16 373 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
18 065€ 14 587€ 18 867€ 16 373€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 1 380 000€ 2 060 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
746 186 € 874 432 € 981 810 € 641 235 € 1 987 813 € 2 752 711 € 605 857 € 3 637 396 € 615 237 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
478 103 € 505 420 € 787 475 € 381 551 € 1 711 362 € 2 549 974 € 438 313 € 3 391 520 € 408 073 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
150 654€ 101 269€ 606 343€ 270 123€ 1 375 195€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
327 449€ 404 151€ 181 132€ 111 428€ 336 167€ 2 549 974€ 438 313€ 3 391 520€ 408 073€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 2 219€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
92 735€ 123 746€ 69 666€ 81 630€ 118 160€ 97 544€ 81 471€ 116 532€ 118 425€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
55 603€ 72 679€ 47 493€ 48 333€ 65 035€ 49 469€ 52 007€ 62 175€ 59 537€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
119 745€ 123 817€ 12 775€ 65 852€ 93 256€ 55 724€ 34 066€ 67 169€ 26 983€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
0€ 48 770€ 64 401€ 63 869€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
57 538 € 82 816 € 75 998 € 50 033 € 42 984 € 31 607 € 27 844 € 37 553 € 34 925 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
48 618€ 49 652€ 37 159€ 43 007€ 42 984€ 31 607€ 27 844€ 37 553€ 34 925€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 920€ 33 164€ 38 839€ 7 026€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 695 868€ 7 095 493€ 8 379 501€ 8 471 435€ 5 256 846€ 4 888 102€ 2 681 149€ 4 364 398€ 2 554 217€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
25 433 € 30 474 € 35 996 € 40 158 € 51 590 € 107 889 € 240 043 € 311 863 € 389 441 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
286€ 433€ 913€ 10€ 6 421€ 6 212€ 68 961€ 68 890€ 74 548€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
20 462€ 25 147€ 30 041€ 8 290€ 8 290€ 45 168€ 101 677€ 171 082€ 243 002€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 685€ 4 894€ 5 042€ 31 858€ 36 879€ 56 509€ 69 405€ 71 891€ 71 891€