Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
35 935 389 € 46 882 306 € 31 641 308 € 30 565 056 € 31 773 755 € 28 148 160 € 30 410 793 € 29 121 127 € 36 737 334 € 37 134 780 € 38 646 048 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
7 266 343 € 7 881 252 € 7 459 603 € 7 665 857 € 7 463 755 € 7 470 240 € 7 515 333 € 6 682 882 € 6 925 450 € 7 157 915 € 8 120 151 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
24 610 € 34 400 € 11 206 € 28 546 € 40 839 € 56 296 € 32 631 € 65 396 € 52 728 € 45 901 € 52 264 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
24 610€ 34 400€ 11 206€ 28 546€ 40 839€ 56 296€ 32 631€ 13 032€ 8 092€ 6 380€ 19 239€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
52 364€ 44 636€ 39 521€ 33 025€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
7 241 733 € 7 846 852 € 7 448 397 € 7 637 311 € 7 422 916 € 7 413 944 € 7 482 702 € 6 617 486 € 6 872 722 € 7 112 014 € 8 067 887 €
012
A.II.1
Pozemky
310 225€ 310 225€ 216 691€ 216 691€ 216 691€ 216 691€ 216 691€ 223 007€ 223 007€ 223 007€ 223 007€
013
A.II.2
Stavby
2 252 845€ 2 363 513€ 2 098 289€ 2 115 567€ 2 252 389€ 2 255 655€ 2 285 765€ 2 355 237€ 2 462 734€ 2 571 998€ 2 622 151€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 424 903€ 4 874 993€ 4 451 559€ 4 332 393€ 4 752 133€ 4 132 823€ 4 467 690€ 3 863 498€ 3 768 898€ 4 100 877€ 5 047 519€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
116 185€ 66 393€ 394 268€ 888 572€ 43 886€ 628 735€ 101 785€ 20 474€ 328 241€ 212 477€ 161 180€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
137 575€ 231 728€ 287 591€ 84 088€ 157 817€ 180 040€ 410 771€ 155 270€ 89 842€ 3 655€ 14 030€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
28 642 833 € 38 978 778 € 24 163 819 € 22 881 172 € 24 293 672 € 20 670 630 € 22 882 953 € 22 394 080 € 29 801 283 € 29 921 253 € 30 518 646 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
17 047 385 € 24 651 099 € 14 279 721 € 11 988 324 € 12 836 805 € 11 539 449 € 12 082 693 € 9 493 947 € 12 253 582 € 12 059 851 € 10 223 591 €
035
B.I.1
Materiál
8 677 143€ 10 964 079€ 7 777 925€ 5 137 251€ 5 250 541€ 5 327 696€ 5 062 156€ 3 666 090€ 5 172 707€ 5 180 139€ 3 670 694€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 083 994€ 8 090 916€ 2 678 796€ 3 105 201€ 3 627 590€ 1 974 191€ 2 717 219€ 2 472 290€ 3 487 903€ 2 809 781€ 2 995 612€
037
B.I.3
Výrobky
4 144 328€ 4 999 046€ 3 555 771€ 3 436 539€ 3 334 033€ 3 876 001€ 3 395 522€ 2 994 455€ 3 255 031€ 3 728 098€ 3 226 681€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
141 920€ 597 058€ 267 229€ 309 333€ 618 913€ 361 561€ 898 878€ 357 812€ 337 941€ 341 833€ 330 604€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
5 728€ 8 918€ 3 300€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 463 146 € 2 300 000 € 2 311 367 € 2 390 487 € 2 300 000 € 2 336 263 € 13 € 5 300 000 € 5 870 467 € 5 870 467 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
2 300 000 € 2 300 000 € 2 300 000 € 2 300 000 € 2 300 000 € 2 300 000 € 5 300 000 € 5 870 467 € 5 870 467 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 300 000€ 2 300 000€ 2 300 000€ 2 300 000€ 2 300 000€ 2 300 000€ 5 300 000€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
5 870 467€ 5 870 467€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
163 146€ 11 367€ 90 487€ 36 263€ 13€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
11 529 798 € 10 250 676 € 7 480 562 € 6 852 258 € 9 063 277 € 6 828 847 € 8 403 683 € 12 839 469 € 10 980 609 € 11 596 625 € 11 944 111 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
10 442 187 € 6 037 862 € 3 359 754 € 2 850 619 € 5 015 481 € 2 737 524 € 4 551 927 € 8 691 487 € 10 820 977 € 11 390 782 € 10 708 368 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 148 313€ 2 222 583€ 1 815 599€ 1 347 310€ 3 749 114€ 816 675€ 3 079 936€ 6 838 859€ 8 150 746€ 4 610 160€ 3 437 251€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 293 874€ 3 815 279€ 1 544 155€ 1 503 309€ 1 266 367€ 1 920 849€ 1 471 991€ 1 852 628€ 2 670 231€ 6 780 622€ 7 271 117€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
3 700 000€ 3 700 000€ 3 700 000€ 3 700 000€ 3 700 000€ 3 700 000€ 3 700 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 087 611€ 512 814€ 420 808€ 301 639€ 345 716€ 391 224€ 148 851€ 447 455€ 159 351€ 205 571€ 1 232 790€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 080€ 99€ 2 905€ 527€ 281€ 272€ 2 953€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
65 650 € 1 613 857 € 103 536 € 1 729 223 € 3 103 € 2 334 € 60 314 € 60 651 € 1 267 092 € 394 310 € 2 480 477 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 557€ 1 334€ 2 322€ 1 966€ 2 790€ 1 534€ 2 237€ 863€ 750€ 1 269€ 1 396€
073
B.V.2.
Účty v bankách
64 093€ 1 612 523€ 101 214€ 1 727 257€ 313€ 800€ 58 077€ 59 788€ 1 266 342€ 393 041€ 2 479 081€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
26 213 € 22 276 € 17 886 € 18 027 € 16 328 € 7 290 € 12 507 € 44 165 € 10 601 € 55 612 € 7 251 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
352€ 290€ 392€ 6€ 125€ 1 070€ 3 041€ 1 281€ 1 755€ 3 924€ 82€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
25 861€ 21 986€ 17 494€ 18 021€ 16 203€ 6 220€ 9 466€ 42 884€ 8 846€ 51 688€ 7 169€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
35 935 389 € 46 882 306 € 31 641 308 € 30 565 056 € 31 773 755 € 28 148 160 € 30 410 793 € 29 121 127 € 36 737 334 € 37 134 780 € 38 646 048 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
16 086 191 € 14 608 807 € 14 588 957 € 12 972 536 € 12 245 101 € 12 618 692 € 12 472 805 € 14 422 434 € 15 399 867 € 13 345 768 € 14 049 193 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 169 986 € 7 169 986 € 7 169 986 € 7 169 986 € 7 169 986 € 7 169 986 € 7 169 986 € 7 169 986 € 7 169 986 € 7 169 986 € 7 169 986 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 169 986€ 7 169 986€ 7 169 986€ 7 169 986€ 7 169 986€ 7 169 986€ 7 169 986€ 7 169 986€ 7 169 986€ 7 169 986€ 7 169 986€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
9 943€ 9 943€ 9 943€ 9 943€ 9 943€ 9 943€ 9 943€ 9 943€ 9 943€ 9 943€ 9 943€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 433 997 € 1 433 997 € 1 433 997 € 1 433 997 € 1 433 997 € 1 433 997 € 1 433 997 € 1 433 997 € 1 433 997 € 1 433 997 € 1 433 997 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 433 997€ 1 433 997€ 1 433 997€ 1 433 997€ 1 433 997€ 1 433 997€ 1 433 997€ 1 433 997€ 1 433 997€ 1 433 997€ 1 433 997€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 994 881 € 2 975 030 € 4 358 610 € 3 631 175 € 4 004 765 € 3 858 879 € 2 808 508 € 4 785 941 € 4 731 842 € 3 435 266 € 4 673 353 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 994 881€ 2 975 030€ 4 358 610€ 3 631 175€ 4 004 765€ 3 858 879€ 2 808 508€ 4 785 941€ 4 731 842€ 3 435 266€ 4 673 353€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 477 384 € 3 019 851 € 1 616 420 € 727 435 € -373 590 € 145 887 € 1 050 371 € 1 022 567 € 2 054 099 € 1 296 576 € 761 914 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
19 849 198 € 32 273 499 € 17 052 351 € 17 592 520 € 19 528 654 € 15 529 468 € 17 937 988 € 14 698 693 € 21 337 467 € 23 789 012 € 24 596 855 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 281 363 € 4 289 866 € 4 414 008 € 4 274 030 € 4 256 070 € 4 278 980 € 4 247 359 € 17 192 € 47 293 € 137 036 € 251 294 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
4 245 000€ 4 245 000€ 4 245 000€ 4 245 000€ 4 245 000€ 4 245 000€ 4 245 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
25 880€ 44 866€ 46 045€ 29 030€ 11 070€ 6 340€ 2 359€ 17 192€ 38 078€ 75 057€ 86 321€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
10 483€ 122 963€ 27 640€ 9 215€ 61 979€ 164 973€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
332 405 € 391 806 € 327 682 € 682 581 € 654 586 € 503 189 € 570 462 € 544 028 € 462 079 € 375 551 € 372 912 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
332 405€ 391 806€ 327 682€ 682 581€ 654 586€ 503 189€ 570 462€ 544 028€ 462 079€ 375 551€ 372 912€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
9 192 972 € 26 325 323 € 11 590 699 € 7 450 419 € 6 783 473 € 7 592 204 € 7 824 148 € 6 254 777 € 7 500 478 € 7 812 463 € 7 797 557 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 688 075 € 24 854 604 € 10 931 888 € 6 885 858 € 6 317 685 € 7 056 369 € 7 273 150 € 5 726 147 € 6 830 046 € 7 137 847 € 7 303 373 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
435 544€ 12 115 855€ 692 663€ 577 807€ 535 646€ 299 959€ 719 526€ 170 578€ 153 923€ 414 026€ 184 118€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 252 531€ 12 738 749€ 10 239 224€ 6 308 051€ 5 782 039€ 6 756 410€ 6 553 624€ 5 555 569€ 6 676 123€ 6 723 821€ 7 119 255€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
273 636€ 306 014€ 262 367€ 244 489€ 245 527€ 280 129€ 268 661€ 279 456€ 288 614€ 247 127€ 263 780€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
187 577€ 205 405€ 182 844€ 170 860€ 167 472€ 193 885€ 187 207€ 191 747€ 197 663€ 169 685€ 179 319€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
37 814€ 952 332€ 206 326€ 143 205€ 46 368€ 54 072€ 87 652€ 50 209€ 175 988€ 252 593€ 45 087€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 870€ 6 968€ 7 275€ 6 007€ 6 421€ 7 749€ 7 478€ 7 218€ 8 167€ 5 211€ 5 998€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 178 759 € 1 260 425 € 707 576 € 739 505 € 757 641 € 607 651 € 1 022 723 € 677 388 € 562 531 € 601 145 € 702 216 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
163 076€ 139 771€ 201 694€ 191 669€ 151 143€ 230 419€ 170 935€ 199 735€ 216 880€ 206 429€ 493 668€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 015 683€ 1 120 654€ 505 882€ 547 836€ 606 498€ 377 232€ 851 788€ 477 653€ 345 651€ 394 716€ 208 548€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 863 699€ 6 079€ 12 386€ 4 445 985€ 7 076 884€ 2 547 444€ 4 273 296€ 7 205 308€ 12 765 086€ 14 862 817€ 15 472 876€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé