Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PIVOT + QARI, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 285 780 € 642 080 € 673 988 € 725 643 € 678 578 € 611 787 € 554 371 € 523 243 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
847 996 € 135 743 € 144 453 € 158 981 € 172 275 € 181 899 € 182 537 € 193 418 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
689 716 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
689 716€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
158 280 € 135 743 € 144 453 € 158 981 € 172 275 € 181 899 € 182 537 € 193 418 €
012
A.II.1
Pozemky
11 880€ 11 880€ 11 880€ 11 263€ 11 598€ 11 598€ 11 598€ 11 598€
013
A.II.2
Stavby
110 185€ 12 527€ 19 621€ 26 715€ 33 809€ 40 903€ 42 238€ 53 105€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
36 215€ 15 087€ 17 980€ 26 513€ 32 378€ 38 208€ 27 070€ 30 113€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
96 249€ 94 972€ 94 490€ 94 490€ 91 190€ 101 631€ 98 602€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
432 648 € 501 904 € 522 092 € 547 528 € 503 093 € 424 742 € 366 312 € 321 899 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
72 626 € 85 523 € 24 097 € 184 752 € 11 008 € 9 966 € 9 923 € 27 659 €
035
B.I.1
Materiál
39 376€ 20 283€ 21 959€ 4 752€ 11 008€ 9 966€ 7 973€ 16 899€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
33 250€ 65 240€ 2 138€ 180 000€ 1 950€ 10 760€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
327 964 € 332 835 € 481 972 € 321 198 € 471 946 € 280 699 € 184 018 € 195 364 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
276 829 € 332 835 € 481 972 € 274 966 € 471 946 € 280 699 € 184 018 € 138 617 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
276 829€ 332 835€ 481 972€ 274 966€ 471 946€ 280 699€ 184 018€ 138 617€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
51 135€ 46 232€ 56 747€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
32 058 € 83 546 € 16 023 € 41 578 € 20 139 € 134 077 € 172 371 € 98 876 €
072
B.V.1.
Peniaze
864€ 3 159€ 16 023€ 14 279€ 20 139€ 16 584€ 9 898€ 1 829€
073
B.V.2.
Účty v bankách
31 194€ 80 387€ 27 299€ 117 493€ 162 473€ 97 047€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 136 € 4 433 € 7 443 € 19 134 € 3 210 € 5 146 € 5 522 € 7 926 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
145€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 851€ 4 433€ 5 053€ 4 430€ 3 210€ 4 901€ 4 548€ 5 228€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 140€ 2 390€ 14 704€ 245€ 974€ 2 698€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 285 780 € 642 080 € 673 988 € 725 643 € 678 578 € 611 787 € 554 371 € 523 243 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
148 933 € 246 781 € 453 448 € 403 539 € 276 476 € 437 530 € 418 464 € 405 295 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 642 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
2€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
253 400€ 5 669€ 5 669€ 5 669€ 5 669€ 5 669€ 5 669€ 5 669€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-12 950 € 263 503 € 263 503 € 339 383 € 352 322 € 368 303 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
263 503€ 263 503€ 339 383€ 352 322€ 368 303€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 950€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-98 823 € 233 808 € 176 972 € 127 063 € 263 503 € 85 174 € 53 169 € 24 019 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 136 847 € 395 299 € 220 540 € 247 494 € 402 102 € 174 257 € 135 907 € 117 948 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
14 105 € 6 488 € 5 669 € 8 504 € 8 967 € 7 860 € 5 701 € 4 214 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
5 964€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 141€ 6 488€ 5 669€ 8 504€ 8 967€ 7 860€ 5 701€ 4 214€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
741 128€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
264 421 € 346 981 € 172 374 € 213 720 € 247 970 € 143 046 € 107 802 € 98 457 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
195 333 € 265 973 € 120 803 € 182 280 € 138 038 € 84 296 € 44 687 € 55 288 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
195 333€ 265 973€ 120 803€ 182 280€ 138 038€ 84 296€ 44 687€ 55 288€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 938€ 11 175€ 2 760€ 2 577€ 3 182€ 5 843€ 3 258€ 2 863€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
29 515€ 23 882€ 17 319€ 15 666€ 16 849€ 19 526€ 20 129€ 19 598€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
20 062€ 20 776€ 12 180€ 11 010€ 12 081€ 15 789€ 14 631€ 13 803€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
10 062€ 25 175€ 19 312€ 2 187€ 77 820€ 17 520€ 24 819€ 6 636€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
511€ 72€ 278€ 269€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
11 321 € 41 824 € 33 415 € 25 270 € 22 845 € 23 351 € 22 404 € 15 277 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
11 321€ 41 824€ 33 415€ 25 270€ 22 845€ 23 351€ 22 404€ 15 277€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
105 872€ 6€ 9 082€ 122 320€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
74 610 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
210€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
74 400€