Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Heidelberg Postpress Slovensko spol. s r.o. v likvidácii [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013
01.12.2016
31.08.2017
01.04.2016
30.11.2016
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
243 924 € 260 276 € 2 662 156 € 9 957 758 € 11 489 720 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 590 774 € 5 921 467 € 5 797 494 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 433 € 5 205 € 9 368 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 433€ 5 205€ 9 368€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 589 341 € 5 916 262 € 5 788 126 €
012
A.II.1
Pozemky
204 093€ 697 072€ 697 072€
013
A.II.2
Stavby
938 192€ 3 436 504€ 3 398 248€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
447 056€ 1 782 686€ 1 631 154€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
61 652€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
243 924 € 255 122 € 1 038 153 € 4 006 923 € 5 663 443 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
858 656 € 3 527 335 € 5 411 179 €
035
B.I.1
Materiál
319 977€ 1 327 417€ 1 790 783€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
538 679€ 2 199 918€ 3 620 396€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
93 € 246 844 € 119 039 € 252 674 € 172 969 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
60 973 € 107 402 € 68 062 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
60 973€ 107 402€ 68 062€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
232 004€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
93€ 14 840€ 57 629€ 139 820€ 99 290€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
437€ 5 452€ 5 617€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
243 831 € 8 278 € 60 458 € 226 914 € 79 295 €
072
B.V.1.
Peniaze
690€ 19 333€ 888€ 2 169€
073
B.V.2.
Účty v bankách
243 831€ 7 588€ 41 125€ 226 026€ 77 126€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 154 € 33 229 € 29 368 € 28 783 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 154€ 33 229€ 29 368€ 28 783€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
243 924 € 260 276 € 2 662 156 € 9 957 758 € 11 489 720 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
243 924 € 253 278 € 79 072 € 5 860 877 € 5 335 432 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 543 517 € 1 543 517 € 1 543 517 € 1 543 517 € 1 543 517 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 543 517€ 1 543 517€ 1 543 517€ 1 543 517€ 1 543 517€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
7 476 997€ 7 476 997€ 7 476 997€ 7 476 997€ 7 476 997€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
154 352 € 154 352 € 154 352 € 152 205 € 115 311 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
154 352€ 154 352€ 154 352€ 152 205€ 115 311€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-8 920 628 € -9 095 794 € -3 313 989 € -3 837 286 € -4 538 264 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
308 303€ 133 137€ 133 137€ 133 137€ 133 137€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 228 931€ -9 228 931€ -3 447 126€ -3 970 423€ -4 671 401€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-10 314 € 174 206 € -5 781 805 € 525 444 € 737 871 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 998 € 2 583 084 € 4 086 802 € 6 135 898 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 193 € 58 637 € 16 060 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 193€ 18 144€ 16 060€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
40 493€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 998 € 2 402 997 € 3 801 672 € 5 763 804 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
825 € 6 440 € 528 575 € 838 319 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
825€ 6 440€ 528 575€ 838 319€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 345 166€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
3 032 113€ 4 559 912€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
121 320€ 137 454€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
68 903€ 79 903€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 932€ 51 391€ 48 083€ 144 716€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
241€ 2 678€ 3 500€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 000 € 171 894 € 226 493 € 356 034 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
75 904€ 87 283€ 110 889€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 000€ 95 990€ 139 210€ 245 145€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
10 079 € 18 390 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
10 079€ 18 390€