Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
42 549 961 € 41 404 906 € 39 114 701 € 37 704 575 € 36 908 879 € 40 251 155 € 43 839 474 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
26 254 983 € 25 495 802 € 23 058 431 € 22 569 807 € 23 382 098 € 24 520 591 € 25 719 694 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
42 512 € 20 957 € 32 149 € 41 821 € 22 274 € 44 366 € 73 750 €
005
A.I.2
Software
34 187 € 12 632 € 23 824 € 33 496 € 22 274 € 44 054 € 56 570 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 € 0 € 0 € 312 € 1 062 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 325 € 8 325 € 8 325 € 8 325 € 16 118 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
18 928 219 € 18 190 593 € 15 742 030 € 15 243 734 € 16 075 572 € 17 191 973 € 18 361 692 €
012
A.II.1
Pozemky
1 396 383 € 1 396 383 € 1 396 383 € 1 396 383 € 1 396 383 € 1 394 130 € 1 236 141 €
013
A.II.2
Stavby
8 477 658 € 8 870 471 € 8 579 142 € 9 182 151 € 9 905 294 € 10 756 162 € 11 554 803 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 352 637 € 5 596 316 € 4 623 508 € 4 288 868 € 4 711 388 € 4 821 530 € 5 529 216 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 € 0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
701 541 € 2 326 423 € 989 604 € 376 332 € 30 029 € 130 151 € 2 450 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 000 € 153 393 € 32 478 € 90 000 € 39 082 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
7 284 252 € 7 284 252 € 7 284 252 € 7 284 252 € 7 284 252 € 7 284 252 € 7 284 252 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
7 282 713 € 7 282 713 € 7 282 713 € 7 282 713 € 7 282 713 € 7 282 713 € 7 282 713 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
1 539 € 1 539 € 1 539 € 1 539 € 1 539 € 1 539 € 1 539 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
16 044 454 € 15 804 291 € 15 962 109 € 15 057 944 € 13 492 144 € 15 711 675 € 18 084 171 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 408 043 € 2 508 606 € 3 533 120 € 3 741 095 € 2 970 463 € 5 092 341 € 6 166 327 €
032
B.I.1
Materiál
747 320 € 615 468 € 594 478 € 685 168 € 540 177 € 681 447 € 777 994 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
199 463 € 289 549 € 712 681 € 241 240 € 486 500 € 436 778 € 432 958 €
034
B.I.3
Výrobky
1 359 598 € 1 551 803 € 2 172 615 € 2 771 187 € 1 884 474 € 3 863 977 € 4 874 840 €
036
B.I.5
Tovar
101 662 € 51 786 € 53 346 € 43 500 € 59 312 € 110 139 € 80 535 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
626 548 € 726 276 € 796 653 € 989 354 € 1 046 389 € 1 094 433 € 1 353 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
70 408 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
626 548 € 726 276 € 796 653 € 989 354 € 1 046 389 € 1 024 025 € 1 353 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
8 736 040 € 9 791 003 € 9 951 705 € 8 141 305 € 7 990 031 € 7 273 467 € 9 585 255 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 819 447 € 8 882 262 € 9 438 570 € 8 062 328 € 7 950 239 € 7 259 538 € 9 556 835 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
894 408 € 873 391 € 493 653 € 47 265 € 2 946 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
22 185 € 35 350 € 19 482 € 31 712 € 36 846 € 13 929 € 28 420 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 273 823 € 2 778 406 € 1 680 631 € 2 186 190 € 1 485 261 € 2 251 434 € 979 589 €
056
B.IV.1
Peniaze
31 761 € 26 742 € 16 040 € 34 913 € 39 924 € 92 804 € 53 398 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 215 205 € 2 724 807 € 1 637 734 € 2 124 420 € 1 418 480 € 2 158 630 € 926 191 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
26 857 € 26 857 € 26 857 € 26 857 € 26 857 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
250 524 € 104 813 € 94 161 € 76 824 € 34 637 € 18 889 € 35 609 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 244 € 32 € 161 € 622 € 438 € 1 138 € 603 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
29 837 € 27 800 € 29 207 € 25 209 € 27 943 € 12 832 € 8 705 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
219 443 € 76 981 € 64 793 € 50 993 € 6 256 € 4 919 € 26 301 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
42 549 961 € 41 404 906 € 39 114 701 € 37 704 575 € 36 908 879 € 40 251 155 € 43 839 474 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
27 581 586 € 25 808 715 € 24 040 278 € 22 084 897 € 19 843 927 € 17 250 406 € 17 078 677 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
20 032 846 € 20 032 846 € 20 032 846 € 20 032 846 € 20 032 846 € 20 005 989 € 20 005 989 €
069
A.I.1
Základné imanie
20 032 846 € 20 032 846 € 20 032 846 € 20 032 846 € 20 032 846 € 20 032 846 € 20 032 846 €
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
-26 857 € -26 857 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
323 180 € 323 180 € 323 180 € 323 180 € 323 180 € 323 180 € 323 180 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
372 088 € 372 088 € 372 088 € 372 088 € 372 088 € 372 088 € 372 088 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-33 774 € -33 774 € -33 774 € -33 774 € -33 774 € -33 774 € -33 774 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-15 134 € -15 134 € -15 134 € -15 134 € -15 134 € -15 134 € -15 134 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 806 118 € 2 452 431 € 2 061 355 € 1 613 160 € 1 099 828 € 1 065 482 € 1 062 913 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 806 118 € 2 452 431 € 2 061 355 € 1 613 160 € 1 099 828 € 1 065 482 € 1 062 913 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 646 571 € 1 231 821 € -332 483 € -2 125 259 € -4 178 591 € -4 315 973 € -4 326 248 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 646 571 € 1 231 821 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-332 483 € -2 125 259 € -4 178 591 € -4 315 973 € -4 326 248 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 772 871 € 1 768 437 € 1 955 380 € 2 240 970 € 2 566 664 € 171 728 € 12 843 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
12 950 940 € 13 439 743 € 13 390 065 € 13 856 477 € 15 215 082 € 21 064 360 € 24 586 875 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 497 335 € 1 292 503 € 1 215 857 € 1 301 830 € 1 110 957 € 934 537 € 1 107 178 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
418 446 € 525 610 € 516 735 € 421 589 € 372 718 € 405 890 € 345 853 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
208 635 € 49 011 € 57 008 € 140 311 € 119 575 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
870 254 € 717 882 € 642 114 € 739 930 € 618 664 € 528 647 € 761 325 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
59 132 € 75 384 € 91 112 € 89 477 € 77 656 € 236 110 € 404 965 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
5 754 € 17 263 € 28 771 € 40 280 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
59 132 € 75 384 € 85 358 € 72 214 € 48 885 € 25 571 € 15 138 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
170 259 € 389 827 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
11 394 473 € 12 071 856 € 11 970 795 € 11 465 170 € 10 026 469 € 9 393 727 € 12 074 732 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
10 095 985 € 10 922 778 € 10 769 288 € 10 372 069 € 8 034 742 € 8 096 350 € 10 755 733 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
35 531 € 32 713 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 081 € 1 081 € 1 081 € 1 081 € 1 081 € 1 081 € 1 081 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
680 884 € 621 668 € 655 728 € 606 447 € 569 622 € 580 516 € 554 729 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
476 601 € 425 100 € 440 807 € 397 268 € 372 999 € 370 354 € 350 679 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
133 993 € 94 154 € 95 829 € 82 484 € 875 817 € 88 697 € 162 743 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 929 € 7 075 € 8 062 € 5 821 € 172 208 € 221 198 € 217 054 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
112 301 € 1 000 000 € 4 000 000 € 10 499 986 € 11 000 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
112 301 € 1 000 000 € 4 000 000 € 10 499 986 € 11 000 000 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 017 435 € 2 156 448 € 1 684 358 € 1 763 201 € 1 849 870 € 1 936 389 € 2 173 922 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
500 € 1 426 € 2 195 € 1 278 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 866 884 € 2 042 376 € 1 604 298 € 1 684 438 € 1 760 986 € 1 807 114 € 1 932 478 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
150 551 € 114 072 € 80 060 € 78 263 € 87 458 € 127 080 € 240 166 €