Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
851 724 € 977 982 € 1 041 394 € 733 705 € 608 969 € 652 803 € 581 065 € 499 624 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
548 480 € 501 679 € 605 609 € 434 629 € 361 295 € 361 243 € 309 025 € 272 222 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
548 480 € 501 679 € 605 609 € 434 629 € 361 295 € 361 243 € 309 025 € 272 222 €
012
A.II.1
Pozemky
39 510€ 39 510€ 39 510€ 39 510€ 39 510€ 39 510€ 39 510€ 39 510€
013
A.II.2
Stavby
45 883€ 54 304€ 62 728€ 71 151€ 79 573€ 88 404€ 96 419€ 104 842€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
374 466€ 319 402€ 416 859€ 252 194€ 157 901€ 111 377€ 153 732€ 45 698€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
88 621€ 88 463€ 86 512€ 71 774€ 84 311€ 121 952€ 19 364€ 82 172€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
295 854 € 470 074 € 428 417 € 293 028 € 245 136 € 288 975 € 269 530 € 224 989 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
94 543 € 89 518 € 76 447 € 70 035 € 68 356 € 75 941 € 71 895 € 64 562 €
035
B.I.1
Materiál
94 543€ 89 518€ 76 447€ 70 035€ 68 356€ 74 449€ 71 895€ 64 562€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
1 492€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
184 884 € 356 880 € 209 514 € 176 530 € 168 540 € 189 556 € 191 925 € 150 090 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
176 786 € 340 079 € 208 974 € 174 918 € 166 708 € 188 688 € 191 605 € 149 792 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
176 786€ 340 079€ 208 974€ 174 918€ 166 708€ 188 688€ 191 605€ 149 792€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 293€ 271€ 1 390€ 617€ 0€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
8 098€ 10 508€ 269€ 222€ 1 832€ 251€ 320€ 298€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
16 427 € 23 676 € 142 456 € 46 463 € 8 240 € 23 478 € 5 710 € 10 337 €
072
B.V.1.
Peniaze
14 527€ 23 133€ 35 327€ 45 963€ 8 240€ 23 478€ 5 645€ 9 130€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 900€ 543€ 107 129€ 500€ 65€ 1 207€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
7 390 € 6 229 € 7 368 € 6 048 € 2 538 € 2 585 € 2 510 € 2 413 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 390€ 6 229€ 7 368€ 6 048€ 2 538€ 2 585€ 2 510€ 2 413€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
851 724 € 977 982 € 1 041 394 € 733 705 € 608 969 € 652 803 € 581 065 € 499 624 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
407 629 € 351 523 € 319 099 € 228 587 € 168 077 € 151 891 € 136 498 € 136 412 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
82 055 € 82 055 € 82 055 € 82 055 € 82 055 € 82 055 € 82 055 € 82 055 €
082
A.I.1
Základné imanie
82 055€ 82 055€ 82 055€ 82 055€ 82 055€ 82 055€ 82 055€ 82 055€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 570 € 6 570 € 6 649 € 6 649 € 5 840 € 5 073 € 5 074 € 5 073 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 570€ 6 570€ 6 649€ 6 649€ 5 840€ 5 073€ 5 074€ 5 073€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
262 898 € 230 395 € 139 883 € 79 373 € 63 995 € 49 370 € 49 285 € 17 857 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
480 614€ 480 614€ 390 102€ 329 592€ 314 214€ 299 589€ 299 504€ 268 076€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-217 716€ -250 219€ -250 219€ -250 219€ -250 219€ -250 219€ -250 219€ -250 219€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
56 106 € 32 503 € 90 512 € 60 510 € 16 187 € 15 393 € 84 € 31 427 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
379 422 € 544 352 € 622 753 € 505 118 € 440 892 € 500 912 € 444 567 € 363 212 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
130 183 € 26 000 € 40 220 € 54 968 € 4 730 € 18 255 € 31 587 € 0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
0€ 0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
130 183€ 26 000€ 40 220€ 54 968€ 4 730€ 18 255€ 31 587€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
155 450€ 58 891€ 71 546€ 113 019€ 24 029€ 35 986€ 51 279€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
148 309 € 231 847 € 303 102 € 294 661 € 239 338 € 328 841 € 280 085 € 220 137 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
59 364 € 90 143 € 137 112 € 135 815 € 85 200 € 154 645 € 152 911 € 110 016 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
59 364€ 90 143€ 137 112€ 135 815€ 85 200€ 154 645€ 152 911€ 110 016€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
45 554€ 105 670€ 126 906€ 126 767€ 127 122€ 149 015€ 99 028€ 81 554€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
13 000€ 13 651€ 12 685€ 9 608€ 8 016€ 8 520€ 9 084€ 10 260€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 375€ 9 062€ 9 204€ 7 029€ 5 996€ 6 965€ 7 369€ 6 834€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
21 543€ 12 706€ 16 569€ 14 773€ 12 672€ 9 388€ 11 523€ 11 171€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
473€ 615€ 626€ 669€ 332€ 308€ 170€ 302€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 241 € 7 729 € 11 193 € 8 517 € 5 522 € 5 162 € 8 457 € 6 033 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
0€ 6 033€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
9 241€ 7 729€ 11 193€ 8 517€ 5 522€ 5 162€ 8 457€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
58 169€ 89 806€ 175 827€ 41 906€ 44 763€ 91 105€ 54 932€ 51 924€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
33 520€ 33 520€ 33 520€ 33 520€ 33 520€ 33 520€ 33 520€ 33 839€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
64 673 € 82 107 € 99 542 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
64 673€ 82 107€ 99 542€ 0€ 0€