Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KRASPLAST spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
221 403 € 213 441 € 231 665 € 220 793 € 242 521 € 255 307 € 286 714 € 477 575 € 728 531 € 785 632 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
37 932 € 32 025 € 38 162 € 14 382 € 15 638 € 15 234 € 20 824 € 35 228 € 301 737 € 385 966 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
18 613 € 28 706 € 34 843 € 10 763 € 12 019 € 11 515 € 17 054 € 31 909 € 298 393 € 382 572 €
012
A.II.1
Pozemky
11 685€ 14 996€
013
A.II.2
Stavby
6 322€ 252 403€ 288 556€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 564€ 19 358€ 25 920€ 1 840€ 2 423€ 2 591€ 8 130€ 16 663€ 25 381€ 69 117€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 049€ 9 348€ 8 923€ 8 923€ 9 596€ 8 924€ 8 924€ 8 924€ 8 924€ 9 903€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
19 319 € 3 319 € 3 319 € 3 619 € 3 619 € 3 719 € 3 770 € 3 319 € 3 344 € 3 394 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
19 319€ 3 319€ 3 319€ 3 619€ 3 619€ 3 719€ 3 770€ 3 319€ 3 344€ 3 394€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
181 703 € 180 949 € 193 030 € 205 933 € 226 424 € 239 398 € 265 165 € 439 498 € 423 725 € 396 359 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 598 € 8 046 € 8 299 € 9 120 € 10 907 € 18 008 € 8 629 € 7 717 € 7 198 € 8 231 €
035
B.I.1
Materiál
2 228€ 954€ 1 252€ 812€ 931€ 1 114€ 1 710€ 1 955€ 1 454€ 3 366€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 172€ 2 019€ 1 284€ 3 243€ 4 510€ 11 322€ 1 675€ 53€ 53€ 53€
037
B.I.3
Výrobky
3 185€ 3 060€ 3 750€ 3 060€ 3 453€ 3 529€ 3 024€ 3 870€ 3 966€ 3 966€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 013€ 2 013€ 2 013€ 2 005€ 2 013€ 2 043€ 2 220€ 1 839€ 1 725€ 846€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
25 500 € 51 000 € 76 500 € 102 000 € 127 500 € 210 640 € 245 740 € 204 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
25 500 € 51 000 € 76 500 € 102 000 € 127 500 € 210 640 € 245 740 € 204 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
25 500€ 51 000€ 76 500€ 102 000€ 127 500€ 210 640€ 245 740€ 204 000€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
110 643 € 119 032 € 119 796 € 98 432 € 91 189 € 86 668 € 85 506 € 97 775 € 139 096 € 132 371 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
85 520 € 98 630 € 101 102 € 85 655 € 79 028 € 75 773 € 74 304 € 97 567 € 138 849 € 132 371 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 680€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
85 520€ 98 630€ 101 102€ 85 655€ 79 028€ 75 773€ 74 304€ 97 567€ 137 169€ 132 371€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
227€ 227€ 227€ 227€ 563€ 1 393€ 2 088€ 56€ 35€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
24 896€ 20 175€ 18 467€ 12 550€ 11 598€ 9 502€ 9 114€ 152€ 212€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
60 462 € 53 871 € 39 435 € 47 381 € 47 828 € 32 722 € 43 530 € 123 366 € 31 691 € 51 757 €
072
B.V.1.
Peniaze
21€ 52€ 50€ 107€ 94€ 12€ 126€ 135€ 65€ 62€
073
B.V.2.
Účty v bankách
60 441€ 53 819€ 39 385€ 47 274€ 47 734€ 32 710€ 43 404€ 123 231€ 31 626€ 51 695€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 768 € 467 € 473 € 478 € 459 € 675 € 725 € 2 849 € 3 069 € 3 307 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 918€ 2 085€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 768€ 467€ 473€ 478€ 459€ 675€ 725€ 931€ 984€ 3 307€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
221 403 € 213 441 € 231 665 € 220 793 € 242 521 € 255 307 € 286 714 € 477 575 € 728 531 € 785 632 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
178 959 € 173 670 € 176 160 € 173 225 € 170 158 € 154 190 € 137 920 € 347 791 € 545 590 € 549 037 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
174 124€ 174 124€ 174 124€ 174 124€ 174 124€ 174 124€ 174 124€ 174 124€ 174 124€ 174 124€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 319 € 6 319 € 6 319 € 6 319 € 6 319 € 6 319 € 6 319 € 6 319 € 6 319 € 6 319 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 319€ 6 319€ 6 319€ 6 319€ 6 319€ 6 319€ 6 319€ 6 319€ 6 319€ 6 319€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-13 413 € -10 921 € -11 357 € -15 651 € -32 891 € -49 162 € 160 709 € 358 508 € 361 955 € 283 377 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
196 720€ 196 720€ 198 514€ 194 220€ 176 980€ 160 709€ 160 709€ 358 508€ 361 955€ 339 127€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-210 133€ -207 641€ -209 871€ -209 871€ -209 871€ -209 871€ -55 750€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 290 € -2 491 € 435 € 1 794 € 15 967 € 16 270 € -209 871 € -197 799 € -3 447 € 78 578 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
42 181 € 37 920 € 55 505 € 47 568 € 72 363 € 101 117 € 148 794 € 129 784 € 182 605 € 194 219 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
13 259 € 13 700 € 14 082 € 16 742 € 18 130 € 18 376 € 18 662 € 17 815 € 17 615 € 21 362 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 120€ 10 561€ 10 943€ 11 104€ 11 218€ 11 464€ 11 750€ 12 143€ 11 943€ 11 949€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 630€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 139€ 3 139€ 3 139€ 5 638€ 6 912€ 6 912€ 6 912€ 5 672€ 5 672€ 4 783€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
22 102 € 18 070 € 26 656 € 24 096 € 25 889 € 28 886 € 50 991 € 17 342 € 22 594 € 23 261 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 762 € 1 326 € 10 526 € 12 809 € 16 503 € 20 617 € 41 915 € 7 787 € 6 522 € 6 285 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
4 250€ 2 406€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 762€ 1 326€ 10 526€ 12 809€ 16 503€ 20 617€ 41 915€ 3 537€ 4 116€ 6 285€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
11 959€ 9 700€ 9 008€ 6 518€ 5 776€ 4 953€ 5 460€ 5 660€ 5 761€ 6 411€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 966€ 5 203€ 4 777€ 3 441€ 3 081€ 2 691€ 2 878€ 2 915€ 3 296€ 3 668€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 209€ 1 649€ 2 156€ 1 178€ 328€ 350€ 420€ 775€ 2 076€ 1 303€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
206€ 192€ 189€ 150€ 201€ 275€ 318€ 205€ 4 939€ 5 594€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 820 € 3 150 € 4 267 € 4 230 € 2 844 € 2 855 € 1 941 € 1 427 € 2 196 € 2 196 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 820€ 3 150€ 4 267€ 4 230€ 2 844€ 2 855€ 1 941€ 1 427€ 2 196€ 2 196€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
3 000€ 10 500€ 2 500€ 25 500€ 51 000€ 77 200€ 93 200€ 140 200€ 147 400€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
263 € 1 851 € 336 € 42 376 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
263€ 1 851€ 336€ 42 376€