Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KRASPLAST spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
131 254€ 112 107€ 90 202€ 126 057€ 172 193€ 126 381€ 115 092€ 108 049€ 166 754€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
279 489 € 234 121 € 199 740 € 193 402 € 213 924 € 209 053 € 177 275 € 250 780 € 328 474 € 436 752 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 109€ 29 179€ 49 873€ 52 269€ 37 130€ 24 194€ 18 579€ 57 319€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
34 168€ 29 610€ 30 406€ 43 655€ 58 201€ 43 147€ 48 598€ 59 475€ 79 181€ 62 357€
05
III.
Tržby z predaja služieb
97 086€ 81 267€ 61 013€ 57 094€ 59 095€ 28 004€ 20 439€ 24 380€ 68 994€ 68 899€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 278€ 46€ -1 269€ -1 660€ -6 887€ 10 151€ 1 675€ -96€ -845€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 230€ 6 810€ 2 429€ 2 628€ 35 961€ 29 550€ 116 237€ 86 834€ 168 388€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
146 957€ 121 968€ 101 671€ 62 705€ 51 014€ 39 521€ 39 883€ 26 590€ 74 886€ 80 634€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
275 929 € 236 750 € 199 024 € 191 374 € 197 635 € 192 618 € 385 720 € 448 444 € 330 634 € 510 522 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
784€ 21 026€ 35 614€ 41 069€ 27 278€ 16 450€ 15 954€ 50 738€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
13 301€ 12 693€ 12 080€ 16 393€ 17 905€ 19 770€ 18 872€ 19 533€ 23 093€ 23 148€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
15 842€ 20 514€ 14 888€ 22 264€ 17 562€ 16 492€ 24 499€ 28 459€ 35 819€ 52 514€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
234 578 € 191 731 € 172 573 € 133 137 € 122 044 € 107 443 € 109 001 € 110 757 € 131 203 € 136 301 €
16
E.1.
Mzdové náklady
174 067€ 142 258€ 126 795€ 97 855€ 89 118€ 78 926€ 80 052€ 81 186€ 94 343€ 97 005€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
54 578€ 44 631€ 40 421€ 31 163€ 28 409€ 24 500€ 25 103€ 26 797€ 32 495€ 33 778€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 933€ 4 842€ 5 357€ 4 119€ 4 517€ 4 017€ 3 846€ 2 774€ 4 365€ 5 518€
20
F.
Dane a poplatky
612€ 519€ 827€ 500€ 570€ 473€ 544€ 1 639€ 3 814€ 3 940€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 217€ 8 942€ 7 862€ 1 263€ 2 489€ 5 629€ 9 041€ 21 845€ 79 384€ 92 231€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 217€ 8 942€ 7 862€ 1 263€ 2 489€ 5 629€ 9 041€ 21 845€ 79 384€ 92 231€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
96€ 340€ 591€ 639€ 851€ 10 761€ 247 757€ 31 159€ 135 494€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-11 903€ -6 065€ 5 638€ 4 040€ 11 616€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 379€ 2 255€ 1 573€ 2 265€ 812€ 891€ 180 086€ 2 004€ 6 168€ 4 540€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 560 € -2 629 € 716 € 2 028 € 16 289 € 16 435 € -208 445 € -197 664 € -2 160 € -73 770 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
103 389 € 77 716 € 63 507 € 68 585 € 89 201 € 56 240 € 37 193 € 43 511 € 91 888 € 61 330 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 975 € 387 € -45 € 22 € -10 € 117 € 15 € 7 € -18 € 406 330 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
255 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
4 750 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
4 750€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 920 € 293 € 10 € 3 € 45 € 15 € 7 € 14 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 920€ 293€ 10€ 3€ 45€ 15€ 7€ 14€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
55€ 94€ -55€ 22€ -13€ 72€ -32€ -7€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
146 583€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
245 € 249 € 236 € 256 € 312 € 282 € 200 € 141 € 196 € 250 795 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
250 612€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
13€ -24€ -42€ 18€ 14€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
245€ 249€ 236€ 256€ 299€ 306€ 200€ 183€ 178€ 169€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 730 € 138 € -281 € -234 € -322 € -165 € -185 € -134 € -214 € 155 535 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 290 € -2 491 € 435 € 1 794 € 15 967 € 16 270 € -208 630 € -197 798 € -2 374 € 81 765 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 241 € 1 € 1 073 € 3 187 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1€ 1€ 184€ 817€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 240€ 889€ 2 370€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 290 € -2 491 € 435 € 1 794 € 15 967 € 16 270 € -209 871 € -197 799 € -3 447 € 78 578 €