Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 594 570 € 9 880 238 € 8 986 036 € 8 157 399 € 8 016 598 € 8 240 058 € 8 046 998 € 7 427 287 € 6 938 217 € 6 477 584 € 5 235 844 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 447 745 € 3 660 682 € 3 690 488 € 3 594 466 € 3 802 805 € 3 958 263 € 4 065 586 € 4 162 813 € 3 565 800 € 3 121 660 € 2 132 033 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 487 € 4 239 € 500 € 16 566 € 37 693 € 12 600 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
4 487€ 2 789€ 500€ 16 566€ 16 173€ 6 577€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 450€ 21 520€ 6 023€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 415 398 € 3 628 583 € 3 662 628 € 3 566 606 € 3 774 445 € 3 913 837 € 4 000 033 € 4 122 353 € 3 537 940 € 3 093 800 € 2 113 773 €
012
A.II.1
Pozemky
1 397 736€ 1 396 596€ 1 306 189€ 1 150 096€ 1 150 096€ 1 151 584€ 1 151 584€ 1 086 021€ 903 015€ 903 015€ 852 123€
013
A.II.2
Stavby
1 939 307€ 2 102 398€ 2 130 382€ 2 135 775€ 2 312 508€ 2 462 473€ 2 552 553€ 2 678 486€ 2 162 262€ 1 155 147€ 1 054 743€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
54 797€ 122 423€ 224 291€ 278 969€ 303 682€ 293 119€ 211 244€ 330 710€ 314 864€ 246 022€ 204 961€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 766€ 1 766€ 1 766€ 1 766€ 1 766€ 1 766€ 1 766€ 1 766€ 1 766€ 1 766€ 1 766€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
21 792€ 5 400€ 6 393€ 4 895€ 82 886€ 25 370€ 156 033€ 787 850€ 180€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
27 860 € 27 860 € 27 860 € 27 860 € 27 860 € 27 860 € 27 860 € 27 860 € 27 860 € 27 860 € 18 260 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
27 860€ 27 860€ 27 860€ 27 860€ 27 860€ 27 860€ 27 860€ 27 860€ 27 860€ 27 860€ 18 260€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 074 243 € 6 088 182 € 5 064 438 € 4 357 167 € 4 100 588 € 4 213 810 € 3 966 298 € 3 225 022 € 3 291 726 € 3 334 419 € 3 075 431 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 161 763 € 3 193 149 € 2 819 978 € 2 252 805 € 2 253 767 € 2 377 420 € 2 125 076 € 2 003 304 € 2 066 776 € 2 069 190 € 1 739 604 €
035
B.I.1
Materiál
6 876€ 7 946€ 7 654€ 7 137€ 9 766€ 7 011€ 8 883€ 21 143€ 33 614€ 54 684€ 24 153€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 154 887€ 3 185 203€ 2 812 324€ 2 245 668€ 2 244 001€ 2 370 409€ 2 116 193€ 1 982 161€ 2 033 162€ 2 014 506€ 1 715 451€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 509 044 € 2 634 023 € 2 089 422 € 1 783 263 € 1 828 840 € 1 821 006 € 1 577 009 € 1 206 976 € 1 114 786 € 1 241 663 € 1 316 937 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 438 330 € 2 619 439 € 2 085 540 € 1 730 573 € 1 825 229 € 1 783 484 € 1 572 855 € 1 168 026 € 1 100 832 € 1 225 014 € 1 305 067 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 438 330€ 2 619 439€ 2 085 540€ 1 730 573€ 1 825 229€ 1 783 484€ 1 572 855€ 1 168 026€ 1 100 832€ 1 225 014€ 1 305 067€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
57 583€ 42€ 49 898€ 68€ 32 813€ 35 038€ 7 268€ 3 572€ 4 720€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
13 131€ 14 542€ 3 882€ 2 792€ 3 543€ 4 709€ 4 154€ 3 912€ 6 686€ 13 077€ 7 150€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
403 436 € 261 010 € 155 038 € 321 099 € 17 981 € 15 384 € 264 213 € 14 742 € 110 164 € 23 566 € 18 890 €
072
B.V.1.
Peniaze
14 208€ 9 756€ 8 375€ 14 135€ 12 922€ 12 065€ 7 228€ 10 120€ 17 712€ 15 179€ 14 561€
073
B.V.2.
Účty v bankách
389 228€ 251 254€ 146 663€ 306 964€ 5 059€ 3 319€ 256 985€ 4 622€ 92 452€ 8 387€ 4 329€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
72 582 € 131 374 € 231 110 € 205 766 € 113 205 € 67 985 € 15 114 € 39 452 € 80 691 € 21 505 € 28 380 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 500€ 18 724€ 19 773€ 15 484€ 19 249€ 32 295€ 11 651€ 29 303€ 27 326€ 15 363€ 26 713€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
61 082€ 112 650€ 211 337€ 190 282€ 93 956€ 35 690€ 3 463€ 10 149€ 53 365€ 6 142€ 1 667€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 594 570 € 9 880 238 € 8 986 036 € 8 157 399 € 8 016 598 € 8 240 058 € 8 046 998 € 7 427 287 € 6 938 217 € 6 477 584 € 5 235 844 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 973 567 € 4 793 382 € 3 575 908 € 2 732 819 € 2 261 547 € 2 246 160 € 2 318 149 € 2 144 453 € 2 138 747 € 2 097 122 € 2 029 703 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 309 069 € 1 309 069 € 1 309 069 € 1 309 069 € 1 309 069 € 1 309 069 € 1 309 069 € 1 309 069 € 1 309 069 € 1 309 069 € 1 309 069 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 309 069€ 1 309 069€ 1 309 069€ 1 309 069€ 1 309 069€ 1 309 069€ 1 309 069€ 1 309 069€ 1 309 069€ 1 309 069€ 1 309 069€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
130 907 € 130 907 € 130 907 € 130 907 € 130 907 € 130 907 € 130 907 € 130 907 € 130 907 € 130 907 € 130 907 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
130 907€ 130 907€ 130 907€ 130 907€ 130 907€ 130 907€ 130 907€ 130 907€ 130 907€ 130 907€ 130 907€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 353 406 € 2 135 932 € 1 292 843 € 821 571 € 761 184 € 778 173 € 705 440 € 698 771 € 657 146 € 589 727 € 531 018 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 353 406€ 2 135 932€ 1 292 843€ 821 571€ 761 184€ 778 173€ 705 440€ 698 771€ 657 146€ 589 727€ 531 018€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
180 185 € 1 217 474 € 843 089 € 471 272 € 60 387 € 28 011 € 172 733 € 5 706 € 41 625 € 67 419 € 58 709 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 613 935 € 5 075 226 € 5 393 431 € 5 407 787 € 5 740 848 € 5 979 695 € 5 713 669 € 5 267 973 € 4 784 289 € 4 372 674 € 3 204 549 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
176 441 € 264 113 € 492 566 € 544 394 € 528 358 € 488 664 € 366 235 € 366 532 € 31 080 € 42 399 € 32 961 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
150 000€ 220 000€ 403 825€ 375 625€ 323 825€ 323 825€ 337 902€ 334 850€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 194€ 7 639€ 5 898€ 6 208€ 5 502€ 6 509€ 5 511€ 5 570€ 6 662€ 7 460€ 8 259€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 158€ 15 137€ 61 446€ 140 420€ 175 319€ 135 139€ 7 855€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
21 089€ 21 337€ 21 397€ 22 141€ 23 712€ 23 191€ 22 822€ 26 112€ 24 418€ 27 084€ 24 702€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
80 000€ 112 683€ 360 303€ 607 923€ 579 388€ 969 076€ 1 358 764€ 1 160 452€ 901 940€ 863 575€ 325 600€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
556 482 € 1 080 709 € 927 312 € 1 268 630 € 868 006 € 1 024 605 € 927 464 € 811 114 € 570 364 € 1 004 554 € 545 795 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
249 757 € 506 237 € 398 829 € 826 350 € 574 852 € 792 993 € 645 127 € 619 260 € 353 263 € 788 991 € 322 988 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
249 757€ 506 237€ 398 829€ 826 350€ 574 852€ 792 993€ 645 127€ 619 260€ 353 263€ 788 991€ 322 988€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 826€ 2 518€ 1 495€ 1 467€ 1 463€ 1 464€ 1 485€ 1 884€ 2 585€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132 150€ 167 907€ 161 676€ 134 210€ 79 477€ 86 566€ 80 323€ 77 906€ 80 758€ 97 758€ 93 165€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
83 992€ 109 161€ 106 218€ 88 642€ 50 838€ 54 444€ 51 363€ 48 084€ 47 849€ 61 826€ 60 536€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
90 583€ 294 933€ 257 947€ 215 711€ 109 150€ 90 397€ 147 482€ 64 250€ 71 481€ 40 834€ 66 521€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
645€ 124€ 2 222€ 52 222€ 205€ 1 706€ 150€ 15 528€ 13 261€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
79 311 € 86 424 € 74 363 € 95 180 € 105 330 € 115 998 € 96 675 € 94 699 € 90 546 € 110 680 € 103 894 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
71 416€ 78 767€ 66 791€ 87 131€ 96 971€ 108 651€ 89 700€ 89 423€ 90 546€ 110 680€ 103 894€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 895€ 7 657€ 7 572€ 8 049€ 8 359€ 7 347€ 6 975€ 5 276€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 721 701€ 3 531 297€ 3 538 887€ 2 891 660€ 3 659 766€ 3 381 352€ 2 964 531€ 2 835 176€ 2 851 034€ 2 173 266€ 2 129 899€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
339 325€ 178 200€ 66 400€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
7 068 € 11 630 € 16 697 € 16 793 € 14 203 € 14 203 € 15 180 € 14 861 € 15 181 € 7 788 € 1 592 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
7 068€ 11 630€ 16 697€ 16 793€ 14 203€ 14 203€ 15 180€ 14 861€ 15 181€ 7 788€ 1 592€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé