Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
22 943 041€ 31 887 874€ 27 630 854€ 24 195 422€ 23 928 979€ 22 063 507€ 20 418 131€ 17 345 267€ 17 490 140€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
23 097 915 € 32 209 174 € 27 915 716 € 24 443 747 € 24 152 697 € 22 236 563 € 20 641 873 € 17 523 636 € 17 905 383 € 18 126 330 € 15 357 785 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
22 513 237€ 31 367 220€ 27 141 112€ 23 728 998€ 23 346 830€ 21 566 839€ 19 907 733€ 16 899 528€ 16 816 583€ 17 268 915€ 14 617 538€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
429 804€ 520 654€ 489 742€ 466 424€ 582 149€ 496 668€ 510 398€ 445 739€ 673 557€ 642 913€ 603 216€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
114 481€ 56 122€ 29 536€ 44 084€ 87 144€ 85 202€ 70 353€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
37 400€ 112 889€ 22 917€ 92 434€ 1 596€ 106 161€ 188 310€ 110 842€ 144 832€ 183€ 50 100€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
117 474€ 208 411€ 261 945€ 155 891€ 107 641€ 10 773€ 5 896€ 23 443€ 183 267€ 129 117€ 16 578€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
22 668 582 € 30 526 528 € 26 721 232 € 23 677 199 € 23 880 062 € 22 012 104 € 20 250 810 € 17 349 994 € 17 676 251 € 17 891 698 € 15 169 826 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 087 917€ 26 371 846€ 22 895 009€ 20 066 503€ 19 923 727€ 18 199 691€ 16 746 645€ 14 204 106€ 14 156 958€ 14 534 277€ 12 295 050€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
303 444€ 377 674€ 258 841€ 236 448€ 391 640€ 315 620€ 336 784€ 290 314€ 425 842€ 462 199€ 417 589€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
498 028€ 579 472€ 495 362€ 450 909€ 541 822€ 563 845€ 524 578€ 532 342€ 641 838€ 598 255€ 418 850€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 288 410 € 2 677 009 € 2 501 864 € 2 413 982 € 2 440 971 € 2 242 069 € 2 056 980 € 1 844 923 € 1 856 663 € 1 851 394 € 1 642 227 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 600 116€ 1 885 697€ 1 756 564€ 1 719 913€ 1 729 359€ 1 610 851€ 1 479 254€ 1 325 257€ 1 322 117€ 1 332 023€ 1 182 734€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
564 853€ 665 591€ 623 849€ 602 468€ 608 688€ 561 386€ 512 720€ 459 350€ 462 338€ 464 789€ 413 823€
19
E.4.
Sociálne náklady
123 441€ 125 721€ 121 451€ 91 601€ 102 924€ 69 832€ 65 006€ 60 316€ 72 208€ 54 582€ 45 670€
20
F.
Dane a poplatky
103 758€ 103 499€ 95 820€ 98 218€ 129 976€ 125 120€ 115 335€ 112 767€ 147 507€ 153 302€ 141 964€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
232 537€ 282 518€ 320 807€ 323 720€ 328 484€ 333 565€ 333 888€ 286 596€ 248 557€ 192 690€ 184 378€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
232 537€ 282 518€ 320 807€ 323 720€ 328 484€ 333 565€ 333 888€ 286 596€ 248 557€ 192 690€ 184 378€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 193€ 14 951€ 18 033€ 1 488€ 105 211€ 22 944€ 17 237€ 138 480€ 11 359€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
61 719€ 7 411€ 38 035€ -3 524€ 6 946€ 42 452€ 32 956€ -4 534€ -168 492€ 37 303€ -7 921€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
90 576€ 112 148€ 97 461€ 90 943€ 115 008€ 84 531€ 80 700€ 66 243€ 228 898€ 62 278€ 66 330€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
429 333 € 1 682 646 € 1 194 484 € 766 548 € 272 635 € 224 459 € 391 063 € 173 642 € 229 132 € 234 632 € 187 959 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 053 652 € 4 558 882 € 3 981 642 € 3 441 562 € 3 186 271 € 3 040 473 € 2 839 660 € 2 362 589 € 2 352 646 € 2 402 299 € 2 159 618 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
28 191 € 24 983 € 38 919 € 8 € 6 € 14 € 2 € 11 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
22 345 € 24 983 € 38 919 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
22 345€ 24 983€ 38 919€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 846 € 6 € 6 € 2 € 11 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 846€ 6€ 6€ 2€ 11€
42
XII.
Kurzové zisky
8€ 8€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
221 672 € 162 351 € 168 281 € 163 787 € 175 972 € 172 912 € 165 647 € 161 128 € 162 831 € 132 188 € 109 789 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
141 844 € 102 368 € 109 281 € 110 553 € 130 117 € 130 693 € 123 094 € 120 036 € 121 357 € 87 913 € 76 810 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
141 844€ 102 368€ 109 281€ 110 553€ 130 117€ 130 693€ 123 094€ 120 036€ 121 357€ 87 913€ 76 810€
52
O.
Kurzové straty
2€ 5€ 4€ 93€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
79 828€ 59 983€ 59 000€ 53 234€ 45 855€ 42 217€ 42 553€ 41 087€ 41 474€ 44 271€ 32 886€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-193 481 € -137 368 € -129 362 € -163 787 € -175 972 € -172 912 € -165 639 € -161 122 € -162 817 € -132 186 € -109 778 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
235 852 € 1 545 278 € 1 065 122 € 602 761 € 96 663 € 51 547 € 225 424 € 12 520 € 66 315 € 102 446 € 78 181 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
55 667 € 327 804 € 222 033 € 131 489 € 36 276 € 23 536 € 52 691 € 6 814 € 24 690 € 35 027 € 19 472 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
55 915€ 327 863€ 222 777€ 133 060€ 35 755€ 23 167€ 55 981€ 5 121€ 27 356€ 32 645€ 20 247€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-248€ -59€ -744€ -1 571€ 521€ 369€ -3 290€ 1 693€ -2 666€ 2 382€ -775€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
180 185 € 1 217 474 € 843 089 € 471 272 € 60 387 € 28 011 € 172 733 € 5 706 € 41 625 € 67 419 € 58 709 €