Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 867 654 € 7 768 638 € 9 049 627 € 9 470 052 € 7 653 593 € 11 229 400 € 10 532 251 € 13 179 811 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 292 129 € 3 431 844 € 3 500 291 € 3 634 788 € 3 716 150 € 3 923 039 € 4 271 440 € 4 077 654 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
22 542 € 32 826 € 43 568 € 54 872 € 97 368 € 102 526 € 121 609 € 115 212 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
22 542€ 32 826€ 43 568€ 54 872€ 54 609€ 64 317€ 74 025€ 78 796€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
42 759€ 38 209€ 47 584€ 36 416€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 269 587 € 3 399 018 € 3 456 723 € 3 579 916 € 3 618 782 € 3 820 513 € 4 149 831 € 3 962 442 €
012
A.II.1
Pozemky
1 021 463€ 1 021 463€ 1 021 463€ 1 021 463€ 1 021 463€ 1 021 463€ 1 021 463€ 1 021 463€
013
A.II.2
Stavby
1 804 277€ 1 852 056€ 1 895 687€ 1 953 179€ 1 998 109€ 2 046 831€ 2 094 167€ 2 066 364€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
443 847€ 525 499€ 539 573€ 593 400€ 587 376€ 736 919€ 783 863€ 859 859€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 874€ 11 834€ 15 300€ 250 338€ 14 756€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 499 304 € 4 274 652 € 5 455 996 € 5 651 524 € 3 816 729 € 7 206 240 € 6 124 885 € 8 897 430 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 374 433 € 2 002 307 € 4 061 811 € 3 470 275 € 2 599 125 € 5 973 247 € 4 464 972 € 5 004 974 €
035
B.I.1
Materiál
426 153€ 702 639€ 812 803€ 666 478€ 844 978€ 846 577€ 798 631€ 804 916€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
40 290€ 48 368€ 65 592€ 102 991€ 55 897€ 52 152€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
907 990€ 1 251 300€ 3 183 416€ 2 700 806€ 1 698 250€ 5 074 518€ 3 666 341€ 4 200 058€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
502 038 € 496 000 € 538 000 € 26 948 € 53 888 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
26 948 € 53 888 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
26 948€ 53 888€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
436 000€ 496 000€ 538 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
66 038€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
579 681 € 1 743 311 € 817 939 € 2 093 873 € 1 130 268 € 1 175 785 € 1 232 997 € 3 754 648 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
447 955 € 1 622 487 € 748 233 € 2 020 191 € 1 065 575 € 1 149 164 € 1 054 828 € 3 556 227 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
447 955€ 1 622 487€ 748 233€ 2 020 191€ 1 065 575€ 1 149 164€ 1 054 828€ 3 556 227€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
61 933€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
41 000€ 43 348€ 45 901€ 2 142€ 61 771€ 42 908€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
90 726€ 77 476€ 69 706€ 73 682€ 18 792€ 24 479€ 54 465€ 155 513€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
43 152 € 33 034 € 38 246 € 60 428 € 33 448 € 57 208 € 426 916 € 137 808 €
072
B.V.1.
Peniaze
31 069€ 23 988€ 32 803€ 32 318€ 27 823€ 25 589€ 68 715€ 62 399€
073
B.V.2.
Účty v bankách
12 083€ 9 046€ 5 443€ 28 110€ 5 625€ 31 619€ 358 201€ 75 409€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
76 221 € 62 142 € 93 340 € 183 740 € 120 714 € 100 121 € 135 926 € 204 727 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
969€ 2 050€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
22 378€ 22 101€ 20 114€ 28 384€ 20 129€ 18 109€ 40 209€ 33 859€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
52 874€ 37 991€ 73 226€ 155 356€ 100 585€ 82 012€ 95 717€ 170 868€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 867 654 € 7 768 638 € 9 049 627 € 9 470 052 € 7 653 593 € 11 229 400 € 10 532 251 € 13 179 811 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 133 374 € 2 898 674 € 2 810 019 € 2 491 153 € 2 200 360 € 2 149 909 € 2 120 210 € 2 020 179 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
195 000€ 195 000€ 195 000€ 195 000€ 195 000€ 195 000€ 195 000€ 195 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
33 800 € 33 800 € 33 800 € 33 800 € 33 800 € 33 800 € 33 800 € 33 800 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
33 800€ 33 800€ 33 800€ 33 800€ 33 800€ 33 800€ 33 800€ 33 800€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 488 373 € 2 431 219 € 2 162 353 € 1 871 559 € 1 821 110 € 1 593 828 € 1 691 379 € 1 588 532 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 488 373€ 2 431 219€ 2 162 353€ 1 871 559€ 1 821 110€ 1 593 828€ 1 691 379€ 1 588 532€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
316 201 € 138 655 € 318 866 € 290 794 € 50 450 € 227 281 € 100 031 € 102 847 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 693 560 € 4 861 964 € 6 229 245 € 6 963 748 € 5 443 919 € 9 063 607 € 8 406 014 € 11 158 107 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
222 078 € 924 628 € 884 967 € 884 929 € 902 162 € 919 023 € 892 900 € 1 107 847 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
750 000 € 750 000 € 750 000 € 750 000 € 750 000 € 652 351 € 662 000 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
750 000€ 750 000€ 750 000€ 750 000€ 750 000€ 652 351€ 662 000€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
17 171€ 21 521€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 974€ 4 118€ 3 450€ 2 803€ 2 478€ 2 288€ 2 374€ 2 658€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
85 756€ 45 920€ 16 310€ 34 648€ 67 310€ 89 628€ 165 819€ 409 638€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
131 348€ 124 590€ 115 207€ 97 478€ 82 374€ 77 107€ 55 185€ 12 030€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
106 735 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
106 735€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
96 000€ 192 000€ 270 000€ 413 929€ 660 033€ 870 811€ 592 416€ 769 976€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 109 538 € 1 313 041 € 2 278 725 € 3 811 649 € 1 306 735 € 5 163 096 € 4 792 459 € 7 501 790 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
785 569 € 946 944 € 1 996 139 € 3 197 124 € 1 004 419 € 4 861 151 € 4 144 593 € 4 446 544 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
785 569€ 946 944€ 1 996 139€ 3 197 124€ 1 004 419€ 4 861 151€ 4 144 593€ 4 446 544€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
114 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
80 269€ 56 980€ 69 466€ 56 819€ 36 119€ 39 814€ 37 627€ 32 134€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
39 280€ 32 527€ 33 791€ 27 446€ 23 441€ 26 154€ 24 951€ 20 734€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
161 027€ 248 371€ 150 030€ 488 330€ 173 914€ 106 868€ 200 514€ 596 668€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
43 393€ 28 219€ 29 299€ 41 930€ 68 842€ 129 109€ 384 774€ 2 291 710€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
72 470 € 20 833 € 32 016 € 29 563 € 20 134 € 35 662 € 22 860 € 17 235 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
23 670€ 17 033€ 28 216€ 25 763€ 15 884€ 22 771€ 22 860€ 17 235€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
48 800€ 3 800€ 3 800€ 3 800€ 4 250€ 12 891€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 086 739€ 2 411 462€ 2 763 537€ 1 823 678€ 2 554 855€ 2 075 015€ 2 105 379€ 1 761 259€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
40 720 € 8 000 € 10 363 € 15 151 € 9 314 € 15 884 € 6 027 € 1 525 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
40 720€ 8 000€ 10 363€ 15 151€ 9 314€ 15 884€ 6 027€ 1 525€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé